IPPB2/4511-3-27/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.
IPPB2/4511-3-27/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. rok kalendarzowy
 3. rok obrotowy
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) skierowaną do WSA w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-865/14-4/MG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., doręczoną w dniu 20 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-865/14-4/MG, uznając stanowisko Wnioskodawcy - za prawidłowe.

 1. Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego.

W dniu 24 października 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca - osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”) jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz Inwestycyjny”).
 2. Drugim właścicielem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego jest osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Osoba Fizyczna”), brat Wnioskodawcy. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są razem właścicielami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego.
 3. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są również wspólnikami spółki z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) w Polsce („F. Sp. z o.o.”).
 4. Fundusz Inwestycyjny oraz F. Sp. z o.o. są wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („O. SKA”). Struktura właścicielska O. SKA przedstawia się następująco: F. Sp. z o.o. jest komplementariuszem O. SKA, a właścicielem akcji O. SKA jest Fundusz Inwestycyjny. Dodatkowo, F. Sp. z o.o. oraz O. SKA są wspólnikami spółki jawnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F. sp. j.”).
 5. Wnioskodawca oraz Osoba Fizyczna zamierzają wszystkie swoje certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo -akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F. X. SKA”), w której będą również akcjonariuszami w proporcji, w której są właścicielami certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego. Komplementariuszem F.X. SKA jest F. Sp. z o.o.
 6. .X. SKA została założona w 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jej akcjonariuszem była osoba fizyczna. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu spółki F.X. SKA, rok obrotowy F.X. SKA trwał od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada roku następnego. W wyniku zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r. zmiany statutu F.X. SKA w zakresie roku obrotowego, rok obrotowy F.X. SKA - po dokonanej zmianie - będzie trwał od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego. Zatem, pierwszy rok obrotowy F.X. SKA po dokonanej zmianie będzie trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-865/14-2/MG (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 9 grudnia 2014 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje osoba fizyczna. Obecnie zadane pytanie jest nieprecyzyjne w kontekście osoby Wnioskodawcy, tj. osoby fizycznej.
 • przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy do ponownie sformułowanego pytania podatkowego.
 • doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy do dnia 31 grudnia 2013 r. w spółce komandytowo-akcyjnej F.X. SKA wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) były osoby fizyczne...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F.X. SKA), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F.X. SKA), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca uważa, iż jeżeli rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej (F.X. SKA), rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., wówczas od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) do sytuacji F.X. SKA stosuje się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2014 r. Wynika to z przepisów przejściowych zawartych w Ustawie Nowelizującej, która, co do zasady, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stanowi, iż: „w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6 (Ustawy Nowelizującej), w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 (Ustawy Nowelizującej, tj. ustawy o CIT oraz ustawy o PIT), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.”.

Długość pierwszego roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”), a więc również F.X. SKA po dokonanej zmianie wynika z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż „ilekroć w ustawie (o rachunkowości) jest mowa o: (...) 9) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Stanowisko identyczne ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyraził m.in.: (i) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 650/14) oraz (ii) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 694/14). We wskazanych wyrokach sądy administracyjne uznały, iż pomimo zmiany przepisów ustawy o CIT - z dniem 1 stycznia 2014 r. - i opodatkowaniu podatkiem CIT SKA, w przypadku, gdy jednym ze wspólników SKA jest osoba fizyczna, wówczas rok obrotowy SKA nie musi być tożsamy z rokiem podatkowym osoby fizycznej (jednego ze wspólników SKA), a więc nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (P. X. SKA), której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r. od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2016 r.) stosuję się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem dochody Wnioskodawcy z tej spółki komandytowo-akcyjnej (P. X. SKA) osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

W dniu 15 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-865/14-4/MG, uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że do spółki komandytowo-akcyjnej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a co za tym idzie dochody Wnioskodawcy z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, nie miała prawa do przyjęcia roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy. W rezultacie istniejąca przed 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna posiadająca siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jej akcjonariuszem była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), co ma miejsce w rozpatrywanej sytuacji począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podlega zawsze opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Interpretację Nr IPPB2/415-865/14-4/MG doręczono w dniu 20 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem tutejszego organu i w dniu 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W wyniku ponownej analizy sprawy, przy uwzględnieniu zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawił w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 9 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-1-1/15-2/MG (skutecznie doręczonym w dniu 13 marca 2015 r.).

Wobec powyższego Strona pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data stempla pocztowego 30 marca 2015 r., data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-865/14-4/MG wnosząc o:

 • uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości,
 • zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Przedmiotowej interpretacji indywidualnej Strona Skarżąca zarzuca naruszenie: art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 oraz art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej (Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Dz. U. z 2013 r. poz. 1387 „Ustawa nowelizująca” w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości - na skutek dokonania przez Ministra Finansów w interpretacji błędnej wykładni przepisów Ustawy Nowelizującej, przejawiającej się w błędnym uznaniu, iż do F.X. SKA (oraz przychodów Skarżącego w podatku PIT, jako wspólnika F.X. SKA, uzyskanych z tej spółki) nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., co doprowadziło do błędnego zastosowania przez Ministra Finansów art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 Ordynacji podatkowej oraz błędnego niezastosowania art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej - poprzez uznanie stanowiska Skarżącego, przedstawionego we wniosku, za nieprawidłowe - w sytuacji, gdy w analizowanym w interpretacji zdarzeniu przyszłym, do F.X. SKA, której rok obrotowy - w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r. - będzie trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r., mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a tym samym do przychodów Skarżącego (jako wspólnika F.X. SKA) osiągniętego z tej spółki mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.; a więc stanowisko Skarżącego, przedstawione we wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Na wstępie uzasadnienie złożonej skargi Skarżący opisał dotychczasowy przebieg postępowania, tj. złożenie przez Stronę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wniesienie przez Stronę wezwania do usunięcia naruszenia prawa i udzielenie przez organ odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Ponadto Skarżący przywołał fragment stanowiska Strony przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji oraz stanowiska organu podatkowego przedstawionego w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Skarżący nie zgadza się ze stanowiskiem Ministra Finansów przedstawionym w interpretacji (podtrzymanym w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa) oraz podtrzymuje swoje stanowisko, zawarte we wniosku oraz uzupełnieniu wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej „minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Ponadto, stosownie do art. 14c § 1 zd. pierwsze Ordynacji podatkowej „interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny”. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej). Również zgodnie z art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej „minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)”.

Skarżący stwierdził, że z ww. przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że wniosek zainteresowanego podmiotu (podatnika) o wydanie interpretacji indywidualnej - o ile spełnia wszystkie wymogi formalne, wskazane w Ordynacji podatkowej - zobligowuje Ministra Finansów do wydania takiej interpretacji (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku, gdy organ nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ma on obowiązek: (i) wskazać stanowisko prawidłowe (zdaniem organu) oraz (ii) sformułować uzasadnienie prawne dokonania takiej oceny.

Zdaniem Skarżącego, Minister Finansów w interpretacji naruszył zarówno art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. pierwsze i art. 14c § 2 jak i art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. 2 Ordynacji podatkowej, wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której: (i) błędnie zastosował art. 14b § 1 w zw. z 14c § 1 zd. pierwsze Ordynacji podatkowej oraz (ii) błędnie nie zastosował art. 14c § 1 zd. 2 Ordynacji podatkowej - uznając stanowisko Skarżącego, przedstawione we Wniosku za nieprawidłowe w sytuacji, gdy w realiach niniejszej sprawy, stanowisko Skarżącego należało uznać za prawidłowe w całości.

Zdaniem Skarżącego, prawidłowe jest stanowisko Skarżącego, iż do F.X. SKA, której Skarżący jest wspólnikiem oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r.. od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosuje się przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Skarżącego w podatku PIT z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego, obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zdaniem Skarżącego powyższe wynika z przepisów przejściowych, zawartych w Ustawie Nowelizującej, która co do zasady, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stanowi bowiem, iż „w przypadku spółki komandytowo -akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników (podatku CIT) oraz podatników (podatku PIT) przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6 (Ustawy Nowelizującej), w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 (Ustawy Nowelizującej, tj. ustawy o CIT oraz ustawy o PIT), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (Ustawą Nowelizującą), stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.” Ponadto, z wykładni art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej a contrario wynika, że spółka komandytowo-akcyjna, która: (i) powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej i której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub (ii) spółka komandytowo-akcyjna, która dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej - nie jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. Kontynuuje ona przyjęty rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy takiej spółki, jako podatnika podatku CIT nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r., a z dniem następującym po upływie ostatniego dnia przyjętego (zmienionego) roku obrotowego.

Długość pierwszego roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”), a więc również F.X. SKA po dokonanej zmianie, zdaniem Skarżącego wynika także z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż „ ilekroć w ustawie (o rachunkowości) jest mowa o: (...) 9) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Zdaniem Skarżącego, stanowisko identyczne ze stanowiskiem Skarżącego wyraził m.in. WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 650/14), w którym Sąd stwierdził, iż „nie bez znaczenia jest również fakt, że przepis art. 4 ust. 1 (Ustawy Nowelizującej) dotyczy w sposób wyraźny (ustawy o PIT) i (ustawy o CIT), zatem ustawodawca wprost przewidział sytuację, że do osób fizycznych będących akcjonariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej należy stosować przepisy (ustawy o PIT) w brzmieniu z 31 grudnia 2013 r. w zakresie m.in. ustalania przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w takiej spółce. Tym samym, ustawodawca przewidział istnienie spółek komandytowo-akcyjnych, które w 2014 r. nie będą podatnikami (podatku CIT), a akcjonariuszami tych spółek będą osoby fizyczne. Gdyby uznać, że rok obrotowy takich spółek zawsze jest rokiem kalendarzowym, nie byłoby w ogóle konieczności wprowadzania przepisów przejściowych (rok obrotowy zawsze zaczynałby się 1 stycznia 2014 r.).” Ponadto w ww. wyroku WSA w Gdańsku wyraźnie podkreślił, iż „z uzasadnienia zmiany ustawy (tj. z uzasadnienia do Ustawy Nowelizującej) nie wynika natomiast aby intencją ustawodawcy było wyłączenie możliwości stosowania przepisów poprzednich (tj. przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), ze względu na to czy wspólnikami spółek komandytowo-akcyjnych są osoby fizyczne czy osoby prawne.

Skarżący podniósł, że analogicznie wypowiedział się: (i) WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1327/14), (ii) WSA w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 694/14), (iii) WSA w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 711/14) oraz (iv) WSA we Wrocławiu w nieprawomocnym wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 2133/14). W ww. wyrokach sądy administracyjne uznały, iż pomimo zmiany przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT - z dniem 1 stycznia 2014 r. - i opodatkowaniu podatkiem CIT SKA, co do zasady od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku, gdy jednym ze wspólników SKA jest osoba fizyczna, wówczas rok obrotowy SKA nie musi być tożsamy z rokiem podatkowym osoby fizycznej (jednego ze wspólników SKA), a więc nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Zdaniem Strony, stanowisko Strony zgodne jest również ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów (w imieniu którego organem upoważnionym do wydawania interpretacji jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014 r. (nr IPPB3/423-197/14-4/DP), w której organ - w stanie faktycznym, w którym spółka komandytowo-akcyjna została zarejestrowana w KRS w dniu 22 października 2013 r., a jej rok obrotowy obejmował okres od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada, a następnie w dniu 31 października 2013 r. walne zgromadzenie tej spółki zmieniło rok obrotowy spółki na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października, wskutek czego pierwszym rokiem obrotowym Spółki po zmianie jest okres od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. - przyznał racje spółce, iż „pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. Spółka zmieniła rok obrotowy przed 12 grudnia 2013 r. (tj. przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej), w konsekwencji nie ma ona obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Z uwagi na powyższe (...) zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do Spółki w okresie trwania zmienionego roku obrotowego nie mają zastosowania przepisy art. 1 i 2 Ustawy nowelizującej”.

Wobec powyższego Skarżący uważa, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F.X. SKA), której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem dochody Skarżącego z F.X. SKA, osiągnięte do dnia 31 października 2015 r., podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skarżący wnosi jak na wstępie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 30 marca 2015 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Strony Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.