ILPB3/4510-1-75/15-3/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego.
ILPB3/4510-1-75/15-3/AOinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. podmiotowość
 3. rok obrotowy
 4. rok podatkowy
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 18 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: „Spółka” lub „SKA”) posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium RP.

SKA została zawiązana w dniu 14 października 2013 r. i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 13 listopada 2013 r. Rok obrotowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Początkowo, zgodnie ze statutem SKA, Jej rok obrotowy obejmował okres od 1 grudnia do 30 listopada. Dnia 15 listopada 2013 r. wspólnicy SKA podjęli uchwałę o zmianie statutu obejmującej zmianę roku obrotowego. Dnia 28 listopada 2013 r. zmiana roku obrotowego SKA została zarejestrowana w KRS. Zmieniony rok obrotowy SKA obejmuje okres od 1 listopada do 31 października. W związku z powyższym, pierwszy po zmianie rok obrotowy SKA obejmuje okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy).

Wspólnikami SKA (akcjonariuszem i komplementariuszem) są wyłącznie osoby prawne - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (wspólnikami SKA nie są i nie były w przeszłości osoby fizyczne).

Komplementariuszem SKA jest spółka z o.o. Rok obrotowy / podatkowy spółki komplementariusza trwa od 1 listopada do 31 października.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Od jakiej daty do Wnioskodawcy znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, do Spółki znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy tej ustawy stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych, co oznacza, iż spółki komandytowo-akcyjne uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowanie takie jest efektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonanej ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej: „Ustawa zmieniająca”).

Przepisy Ustawy zmieniającej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w nowym brzmieniu, „stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie, stosownie do art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej, spółka komandytowo-akcyjna, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie tego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

– jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 11 Ustawy zmieniającej, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona dnia 27 listopada 2013 r., w związku z czym art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej wszedł w życie dnia 12 grudnia 2013 r.

Spółka powstała przed dniem wejścia w życie powołanego artykułu i jednocześnie dokonała przed tą datą zmiany roku obrotowego, nie była więc objęta obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2013 roku. Jednocześnie, obecny rok obrotowy SKA rozpoczęty przed dniem 31 grudnia 2013 r., zakończy się z dniem 31 października 2015 r.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania dyspozycja art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej. Stąd do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 1 stycznia 2014 r. znajdą zastosowanie począwszy od 1 listopada 2015 r. (od tego dnia SKA uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych).

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1240/14/lZ odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny następującego stanowiska wnioskodawcy: „Z uwagi na fakt, że pierwszy rok obrotowy Spółki, zgodnie z pierwotnym brzmieniem jej Statutu, zakończył się 30 listopada 2013 r. (...), pierwszy po zmianie rok obrotowy rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. i trwać będzie do 31 października 2015 r. Zgodnie więc z art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej, przepisy UPDOP w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego Spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r., to jest od dnia 1 listopada 2015 r.”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-337/14-5/KC odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny następującego stanowiska wnioskodawcy: „Skoro zatem, uchwała o zmianie roku obrotowego Spółki została podjęta w dniu 10 października 2013 r., a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 12 grudnia 2013 r., tj. w dniu 4 listopada 2013 r., to rok obrotowy Spółki został prawidłowo przyjęty i zarejestrowany w KRS przed rozpoczęciem obowiązywania Nowelizacji. W związku z dopełnieniem wszystkich ustawowych obowiązków Spółka dokonała skutecznej zmiany roku obrotowego przed wejściem w życie Nowelizacji i nie znajdzie do niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji, przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.
  Pierwszym rokiem obrotowym Spółki rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie zatem rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2015 r., od tej daty Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.