ILPB3/423-469/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego (podatkowego).
ILPB3/423-469/14-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. rok obrotowy
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego (podatkowego) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki w związku ze zmianą roku obrotowego (podatkowego).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 18 listopada 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA, jej rokiem obrotowym był okres 1 grudnia – 30 listopada.

Następnie statut SKA został zmieniony, a za rok obrotowy SKA po zmianie przyjęto okres 1 listopada – 31 października. Zmiana ta została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 28 listopada 2013 r.

Wszyscy wspólnicy SKA (komplementariusz i akcjonariusz) to osoby prawne, podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do dnia 31 października 2015 r. (włącznie) SKA powinna być uznawana za podatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dnia 31 października (włącznie) 2015 r. SKA nie powinna być uznawana za podatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm.): „(...) rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (...). W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”.

Zgodnie z treścią statutu SKA, którego brzmienie zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 28 listopada 2013 r., rokiem obrotowym SKA jest okres od 1 listopada do 31 października. Zgodnie zatem ze statutem SKA, obecnie trwający rok obrotowy SKA nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Przyjęty przez Wnioskodawcę rok obrotowy zakończy się 31 października 2015 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nakazującym przedłużenie roku obrotowego po zmianie).

Mając na względzie treść art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387) (dalej: Nowelizacja), Wnioskodawca jest spółką, której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. Od 12 grudnia 2013 r. (tj. daty częściowego wejścia w życie Nowelizacji) nie nastąpiła zmiana statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, SKA zaś powstała (została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS) przed wejściem w życie Nowelizacji.

Także zmiana roku obrotowego SKA miała miejsce przed wejściem w życie Nowelizacji (rok obrotowy SKA został więc w jej statucie skutecznie ustalony, przyjęty i zarejestrowany przed rozpoczęciem obowiązywania Nowelizacji). W konsekwencji, do SKA nie znajduje zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem:

 • spółką „powstałą po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. (...)” ani też
 • spółką, która „dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”.

Rok obrotowy Wnioskodawcy będzie więc trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem statutu) do końca przyjętego przez SKA roku obrotowego, czyli 31 października 2015 r. W konsekwencji, do SKA stosuje się przepis art. 4 ust. 1 Nowelizacji, zgodnie z którym nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uznające przypadku spółki komandytowo-akcyjne za podatników) stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego spółek komandytowo-akcyjnych rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że do końca bieżącego roku obrotowego (tj. do 31 października 2015 r.) SKA nie będzie podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pogląd przedstawiony powyżej podzielany jest przez Dyrektorów Izb Skarbowych wydających interpretacje w imieniu Ministra Finansów. Jako przykłady podać można:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB3/423-107/14-4/PM;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-245/14-6/KS;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-250/14-5/KS;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-242/14-5/K;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/423-7/14/AB.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.