IBPBI/2/423-601/14/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku Spółki, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym wymienioną ustawą, Spółka będzie obowiązana stosować począwszy od dnia 1 listopada 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - spółka komandytowo akcyjna powstała z przekształcenia X spółka komandytowa w dniu 8 kwietnia 2013 r. 8 kwietnia 2013 r. jest datą rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcjonariuszami spółki są osoby fizyczne, komplementariuszem jest osoba fizyczna. Komplementariusz spółki zgodnie z § 17 ust. 2 statutu pobiera wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i nie ma w związku z tym prawa do udziału w zysku w zakresie jaki odpowiada wkładowi jego pracy do spółki.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 144.997.142 (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 144997142. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 337 § 1) akcje są zbywalne. Zgodnie ze statutem spółki prawo pierwokupu akcji przysługuje komplementariuszowi. Prawo pierwokupu komplementariusz może zrealizować w terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji. Jeżeli w tym czasie komplementariusz nie skorzysta z prawa pierwokupu, akcje mogą być odkupione przez dotychczasowych akcjonariuszy. Jeśli w terminie dwóch tygodni dotychczasowi akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa, akcje mogą być zbyte na rzecz dowolnych osób fizycznych lub prawnych. W związku z powyższym skład akcjonariuszy, ilość posiadany przez nich akcji a co za tym idzie prawo do udziału w zysku spółki może ulec zmianie w trakcie roku obrotowego.

Zgodnie ze statutem spółki (zmiana 8 października 2013 r., t.j. zarejestrowany w KRS 6 listopada 2013 r.) rok obrotowy spółki trwa od 1 listopada do 31 października i pierwszy rok obrotowy spółki przekształconej trwa do dnia 31 października 2014 r.

§ 18 ust. 1 statutu spółki brzmi: „Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 01 listopada i kończy się dnia 31 października roku następnego. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 października 2014 r.

Spółka na mocy art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości nie zamykała ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia.

Pierwszy po zmianie rok obrotowy spółki twa więc od 1 stycznia 2013 roku do 31 października 2014 roku tj. 22 miesiąca.

O tak przyjętym roku obrotowym Spółka zawiadomiła urząd skarbowy 23 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku Spółki, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym wymienioną ustawą, Spółka będzie obowiązana stosować począwszy od dnia 1 listopada 2014 r....

Spółka stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, będzie miała obowiązek stosować począwszy od dnia 1 listopada 2014 r.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym - statut Spółki określa rok obrotowy spółki od 1 listopada do 31 października. § 18 ust. 1 statutu Spółki brzmi: „Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 01 listopada i kończy się dnia 31 października roku następnego. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 października 2014 r.

Pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki kończy się więc 31 października 2014 r. Jest to pierwszy rok obrotowy Spółki po jej przekształceniu i trwa 22 miesiące. Spółka nie miała obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia na mocy art. 12 ust 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Pojęcie roku obrotowego występuje w Ustawie o rachunkowości; w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Jedynie ustawa o rachunkowości zawiera definicję tego pojęcia. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości ilekroć w ustawie jest mowa o roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z kolei z godnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, oraz zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 tejże ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie posługuje się tutaj pojęciem roku obrotowego. Dopiero czytając art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości można wywieść, że rok obrotowy podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie stosowany do celów podatkowych w tym podatku.

Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, mogą wybrać rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i na mocy ustawy o rachunkowości rok obrotowy będzie jednocześnie rokiem podatkowym dla podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka komandytowo-akcyjna nie będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nie stosuje tych przepisów, ale też jej rok obrotowy nie ma zastosowania do celów podatkowych - podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 24a ust. 1 stanowi, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...).

W myśl art. 24a ust. 4, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Biorąc pod uwagę art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 Ordynacji podatkowej osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które umożliwią ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok kalendarzowy. Zgodnie więc z tymi przepisami oraz brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości u wymienionych podmiotów rok obrotowy będzie miał zastosowanie do celów podatkowych; w podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien być rokiem kalendarzowym.

Należy zwrócić uwagę, że w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została wymieniona spółka komandytowo-akcyjna. Z żadnego przepisu prawa nie wynika, aby rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej był rokiem podatkowym w odniesieniu do jakiegokolwiek podatku. W literaturze przedmiotu często utożsamia się pojęcie roku obrotowego z rokiem podatkowym, co nie znajduje uzasadnienia. Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Przez ustawy podatkowe należy rozumieć „ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich” (art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Niewątpliwie ustawą podatkową jest więc również ustawa o rachunkowości, jako ustawa nakładająca obowiązki na podatników. Potwierdza to np. wyrok sądu administracyjnego: I SA/Bd 197/09 z 26 maja 2009 r. Jednakże ustawa o rachunkowości nie stanowi roku podatkowego, w ogóle nie posługuje się tym pojęciem.

Spółka komandytowo-akcyjna jest obwiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy o rachunkowości może w swoim statucie wybrać rok obrotowy, który nie będzie się pokrywał z rokiem kalendarzowym. Wybór przez spółkę roku obrotowego nie ma żadnego wpływu na wybór roku obrotowego przez jej wspólników - osoby prawne oraz odwrotnie. Rok obrotowy wspólników, zarówno akcjonariuszy jak i komplemantariuszy, będących osobami prawnymi może zostać ustanowiony w ich statutach, niezależnie od wyboru roku obrotowego w statucie samej spółki. Osoba prawna będąca wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej ma obowiązek rozliczyć się z uzyskanych przez siebie dochodów, w tym z dochodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej w obranym przez siebie roku podatkowym. Obowiązek ciążący na podatniku osobie prawnej; pozostaje bez żadnego związku z rokiem obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej.

Osoby fizyczne będące wspólnikami nie posiadają roku obrotowego. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek rozliczyć się z uzyskanych przez siebie dochodów, w tym dochodów z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej, w roku kalendarzowym. Obowiązek ten pozostaje również bez żadnego związku z rokiem obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej.

Należy zwrócić ponadto uwagę na fakt, że zgodnie z ogólną interpretacją Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 dochodem wspólników spółki komandytowo-akcyjnej będących akcjonariuszami, z udziału w tej spółce, jest faktycznie uzyskany dochód z tytuły wypłaconej dywidendy. W związku z powyższym, księgi rachunkowe spółki komandytowo-akcyjnej nie służą w ich przypadku do ustalania dochodu z udziału w zysku tej spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. W przedstawionym stanie faktycznym nie miały miejsca zdarzenia określone w art. 4 ust. 2 powyższej ustawy mogące wyłączyć zastosowanie art. 4 ust 1. Wnioskodawca, spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 listopada 2014 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: „ustawa zmieniająca”), spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „SKA”) nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851) i art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa PIT”). Opodatkowaniu podlegały przychody wspólnika takiej spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

-jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zatem, z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc SKA płacą podatek dochodowy tak jak spółki kapitałowe. Ze starych zasad rozliczania mogą skorzystać jeszcze niektóre spółki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W myśl art. 3 ust. 1 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa PIT. Ustawa ta nie zawiera odrębnych regulacji prawych co do określenia roku podatkowego, zatem dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rokiem podatkowym zawsze jest rok kalendarzowy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w art. 3 pkt 9 określa, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Jednak zauważyć należy, że ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może zawierać odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku obrotowego, niż rok, który w świetle ustawy podatkowej jest rokiem podatkowym. Tak więc dla podatników będących osobami fizycznymi rokiem podatkowym może być tylko rok kalendarzowy, wynikający z art. 11 Ordynacji podatkowej.

Biorąc pod uwagę okoliczności, że wspólnicy SKA będący osobami fizycznymi nie mieli prawa do przyjęcia roku podatkowego innego niż kalendarzowy, to stosownie do powołanego art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, SKA (jak każda spółka niebędąca osobą prawną), gdy co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna, zobligowana była przyjąć za rok obrotowy rok kalendarzowy, tj. rok podatkowy obowiązujący osoby fizyczne. Z uwagi, że SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego (ani od osób fizycznych, ani od osób prawnych), lecz podatnikami byli jej poszczególni wspólnicy, to na nich spoczywał obowiązek stosowania odpowiednich przepisów ustawy PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. SKA powinna zatem prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby umożliwić prawidłową realizację obowiązków podatkowych przez wspólników takiej spółki.

Biorąc pod uwagę, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jeśli wspólnikami były osoby fizyczne (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych) SKA posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogła przyjąć innego roku obrotowego niż kalendarzowy; dla niej rok obrotowy zawsze kończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. W konsekwencji art. 4 ustawy zmieniającej, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie znajduje zastosowania.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że Spółka począwszy od 1 stycznia 2014 r. podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.