0114-KDIP2-3.4010.71.2018.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Jeżeli na moment rozpoczęcia aktualnego roku podatkowego Spółka była uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej to na uprawnienie to nie ma wpływu przeprowadzone w trakcie aktualnego roku podatkowego połączenie – spółki i spółki przejmowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 4 kwietnia 2018r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.71.2018.1.MS (data doręczenia 9 kwietnia 2018r.) pismem z dnia 20 kwietnia 2018r. (data nadania 20 kwietnia 2018r.; data wpływu do KIS – 20 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • Czy w roku obrotowym trwającym do dnia 30 września 2019 r. Spółka będzie uprawniona do korzystania ze stawki podatkowej w wysokości 15% – jest prawidłowe,
  • Czy po przejęciu Spółki przejmowanej, przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. łączenie przez przejęcie, Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki podatkowej w wysokości 15% – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w roku obrotowym trwającym do dnia 30 września 2019 r. Spółka będzie uprawniona do korzystania ze stawki podatkowej w wysokości 15% oraz czy po przejęciu Spółki przejmowanej, przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. łączenie przez przejęcie, Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki podatkowej w wysokości 15%.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „Spółka”). Poprzedni rok podatkowy Spółki zakończył się w dniu 31 października 2017 r. (dalej „Poprzedni rok podatkowy”). Poprzedni rok podatkowy Spółki nie był jej pierwszym rokiem podatkowym/obrotowym lecz kolejnym jako że Spółka powstała w 2010 r. Osiągnięta w Poprzednim roku podatkowym wartość przychodów wraz z podatkiem od towarów i usług, w przeliczeniu na walutę EURO, według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 2017 r., nie przekroczyła kwoty 1.200.000,00 EURO. Osiągane przez Spółkę przychody pochodziły z uczestnictwa w spółkach komandytowych i zostały ustalone na podstawie przysługującego Spółce prawa do udziału w zysku oraz przychodów osiągniętych przez spółki komandytowe, których Spółka jest wspólnikiem.

W trakcie Poprzedniego roku podatkowego wspólnicy Spółki dokonali podwyższenia jej kapitału zakładowego. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego przewidywała konieczność dokonania wpłat na poczet kapitału zakładowego w pieniądzu. Ostatecznie jednak po upływie pewnego czasu nastąpiło rozliczenie pomiędzy Spółką a jej wspólnikiem w drodze zawarcia umowy datio in solutum tj. poprzez przeniesienie określonych składników majątku przez wspólnika na Spółkę. Wartość przenoszonych na Spółkę składników majątkowych tytułem datio in solutum była wyższa niż 100.000 EUR.

Przed końcem roku obrotowego Spółka dokonała zmiany roku obrotowego na okres trwający dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. (dalej „Aktualny rok obrotowy”). W trakcie Aktualnego roku obrotowego Spółka połączy się z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka przejmowana”). Zgodnie z planem połączenia, łączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (dalej: „Łączenie”). Wspólnikom Spółki Przejmowanej (dalej jako „Wspólnicy”) zostaną przydzielone nowe udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Łączenie Spółki oraz Spółki przejmowanej nastąpi metodą łączenia udziałów a w konsekwencji na skutek Łączenia księgi Spółki nie zostaną zamknięte i nie zakończy się jej rok Obrotowy ani podatkowy. Spółka przejmowana ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w roku obrotowym trwającym do dnia 30 września 2019 r. Spółka będzie uprawniona do korzystania ze stawki podatkowej w wysokości 15%?
  2. Czy po przejęciu Spółki przejmowanej, przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. łączenie przez przejęcie, Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki podatkowej w wysokości 15%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1) W Aktualnym roku podatkowym Spółka będzie uprawniona do stosowania stawki podatkowej w wysokości 15 % na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o CIT.

Ad 2) W trakcie Aktualnego roku podatkowego, po połączeniu Spółki ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania 15% stawki podatkowej.

Uzasadnienie:

Ad 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT „Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi 19% podstawy opodatkowania”.

Zgodnie z powołanym przepisem w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych jedną z obowiązujących stawek podatkowych jest stawka w wysokości 19%. Co do zasady stawka w wysokości 19 % znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich osiąganych przez podatnika dochodów, za wyjątkiem należności wymienionych w art. 21 , art. 22, art, 24a i art. 24b Ustawy o CIT. W odniesieniu do enumeratywnie wymienionych należności ustawodawca wprowadził odmienne stawki opodatkowania. Z uwagi na powyższe podstawową stawką podatkową na gruncie Ustawy o CIT jest stawka w wysokości 19%. Na gruncie art. 19 ust. 1 pkt 2) Ustawy o CIT ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę podatkową, która ma zastosowanie do ograniczonego grona podatników Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2) Ustawy o CIT „Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi 15% podstawy opodatkowania – w przypadku a) małych podatników, b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność”. W odniesieniu do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym stawka podatkowa wynosi 15%. Preferencyjna stawka podatkowa została zastrzeżona wyłącznie dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.

Pojęcie małego podatnika stanowi termin legalny na gruncie Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 10) Ustawy o CIT „ Ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”. Zgodnie z powołanym przepisem status małego podatnika uzależniony został, na gruncie Ustawy o CIT, od wysokości przychodów brutto (wraz kwotą podatku od towarów i usług). W świetle powołanego przepisu za małego podatnika uznawany jest podmiot, którego przychody ze sprzedaży towarów i usług, w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO, przeliczonych według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W konsekwencji, jeżeli podatnik w poprzednim roku obrotowym nie osiągnął przychodów w wysokości przekraczającej 1.200.000,00 EURO, posiada status małego podatnika w kolejnym następującym po nim roku obrotowym. Status małego podatnika posiadać może wyłącznie podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, ponieważ w celu ustalenia statusu brane pod uwagę są okoliczności dotyczące poprzednich okresów rozrachunkowych.

W odniesieniu do podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą również możliwe jest zastosowanie 15% stawki podatkowej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2) lit. b Ustawy o CIT 15% stawka podatkowa ma zastosowanie również do podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, w trakcie danego roku podatkowego. W trakcie pierwszego roku podatkowego podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą również może skorzystać z 15 % stawki podatkowej bez względu na wartość uzyskiwanych przychodów.

W art. 19 ust. la Ustawy o CIT ustawodawca wymienił sytuacje kiedy w odniesieniu do podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, nie znajdzie zastosowania art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 19 ust. la Ustawy o CIT: „Podatnik, który został utworzony: 1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo 2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo 3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo 4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników – nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.” W odniesieniu do podmiotów utworzonych w sposób, o którym mowa w art. 19 ust. la Ustawy o CIT, nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatkowa w wysokości 15% w trakcie pierwszego i następnego roku podatkowego.

Przechodząc na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż Spółka uprawniona jest do zastosowania preferencyjnej 15% stawki podatkowej z uwagi na okoliczność, iż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła przychodów w wysokości 1.200.000,00 EURO (wraz podatkiem od towarów i usług). Przychody pochodzące bowiem w poprzednim roku podatkowym, w głównej mierze, z udziału w zyskach spółek komandytowych nie przekroczyły poziomu wskazanego w art. 4a pkt 10) Ustawy o CIT. W świetle powyższego Spółka jest małym podatnikiem na gruncie Ustawy o CIT, który w trakcie Aktualnego roku podatkowego uprawniony będzie do stosowania stawki podatkowej w wysokości 15%. Nie ma przy tym znaczenia fakt podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trakcie Poprzedniego roku podatkowego ani ostatecznego rozliczenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze instytucji datio in solutum, jako że ta okoliczność może mieć znaczenie w kontekście brzmienia art. 19 ust. la Ustawy o CIT jedynie w przypadku podmiotów nowopowstałych a nie w odniesieniu do podmiotów kontynuujących działalność, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody niższe niż 1.200.000 EUR i pozostają małymi podatnikami uprawnionymi z tego tytułu do stosowania obniżonej stawki podatkowej.

Ad.2)

Zgodnie z art. 19 ust. la pkt 1 ) Ustawy o CIT „ Podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.”. Zgodnie z powołanym przepisem podatnik, który został utworzony w wyniku: 1) połączenia, 2) podziału, 3) przekształcenia, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, nie jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej wskazanej w art. 19 ust. 1 pkt 2) Ustawy o CIT. Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca zaznaczył, iż z przewidzianej preferencji nie skorzysta podmiot, który został „utworzony” (powstał) w jeden ze wskazanych na gruncie art. 19 ust. la Ustawy o CIT sposobów.

Na gruncie Ustawy o CIT, ustawodawca nie uregulował pojęcia „utworzony”. Z uwagi na powyższe w celu prawidłowej wykładni powołanego przepisu celowe jest odwołanie się do wykładni literalnej. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/szukaj/utworzony.html) pod pojęciem „utworzony” należy rozumieć: zorganizować, założyć coś, co do tej pory nie istniało, spowodować powstanie czegoś, uformować się w pewien sposób, powstać. Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że art. 19 ust. la Ustawy o CIT odnosi się do podmiotów, które powstały w jeden ze wskazanych na gruncie powołanego przepisu sposobów.

Aby zatem art. 19 ust. la Ustawy o CIT miał zastosowanie do konkretnego podatnika, musi on zostać utworzony w jeden ze sposobów wskazanych na gruncie powołanego przepisu. Oznacza to zatem, iż następstwem wskazanego zdarzenia jest utworzenie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku jednego ze zdarzeń wskazanych w art. 19 ust. la Ustawy o CIT, lub zaistnienie na moment utworzenia zdarzenia wymienionego w art. 19 ust. la Ustawy o CIT. W świetle powyższego zdarzenia opisane na gruncie art. 19 ust. la Ustawy o CIT, których następstwem nie jest utworzenie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie będą stanowić okoliczności wyłączającej możliwość zastosowania preferencyjnej stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2) Ustawy o CIT. Na powyższe wskazał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010. 87.2017.

2.AL, w której stwierdził „Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Spółka została utworzona w czerwcu 2016 r., a kapitał początkowy został wniesiony w gotówce, natomiast aport w postaci składników majątkowych został wniesiony w grudniu 2016 r., w celu podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego. Zatem, art. 19 ust. la pkt 3 updop, nie ma w niniejszej sprawie zastosowania ponieważ Wnioskodawca nie został utworzony przez podmioty, które wniosły na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub inne składniki majątku o których mowa w tym przepisie. W konsekwencji, jeżeli Spółka spełnia definicję małego podatnika, (co wynika z przedstawionego stanu faktycznego), ma prawo do korzystana z obniżonej — 15% stawki podatku dochodowego w 2017 r.

Reasumując, Spółka postąpiła prawidłowo obliczając stawkę podatku dochodowego w roku 2016 (pierwszym roku swojej działalności) w wysokości 19%. W stosunku do Wnioskodawcy nie znajdą zastosowania wyłączenia wynikające z art. 19 ust. la, dlatego też ma on prawo do odprowadzania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla zaliczek za rok 2017.

Z treści powołanej interpretacji wynika, iż pod pojęciem „utworzony w wyniku należy rozumieć, „powołany w wyniku” lub „powstały w wyniku” zdarzenia opisanego w art. 19 ust. la Ustawy o CIT. W świetle powołanego przepisu bez wpływu na możliwość zastosowania preferencyjnej stawki jest np. aport, który zostanie dokonany w trakcie roku podatkowego, bądź w wyniku dokonanej czynności nie zostanie utworzona nowa jednostka będąca podatnikiem podatku dochodowego. Problematyka łączenia spółek została uregulowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 491 § 1 KSH: „Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną”. Stosownie do art. 492 § 1 pkt 1) KSH: „Połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)”.

W wyniku połączenia przez przejęcie, nie dochodzi do powstania nowego podmiotu, ponieważ cały majątek spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą. W wyniku zatem połączenia przez przejęcie ustaje byt prawny spółki przejmowanej, co pozostaje bez wpływu na byt spółki przejmującej. W wyniku połączenia przez przejęcie, spółka przejmująca zwiększa jedynie swój majątek. Z całą pewnością w wyniku połączenia przez przejęcie nie dochodzi do utworzenia podatnika w rozumieniu art. 19 ust. la Ustawy o CIT. Do utworzenia nowego podmiotu na skutek połączenia, który to podmiot nie miałby prawa do stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 15% mogłoby dojść jedynie na skutek połączenia dwóch lub więcej podmiotów następujących przez zawiązanie nowej spółki.

W konsekwencji powyższego spod dyspozycji art. 19 ust. la Ustawy o CIT wyłączone zostało połączenie przez przejęcie z uwagi na okoliczność, iż w wyniku wskazanej operacji nie dochodzi do powstania nowego podmiotu. Przechodząc do analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż połączenie Spółki ze Spółką przejmowaną, w wyniku połączenia przez przejęcie w trakcie Aktualnego roku podatkowego nie będzie miało wpływu na możliwość zastosowania 15% stawki podatkowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2) Ustawy o CIT. Wynika to z faktu iż następstwem połączenia nie jest utworzenie podmiotu. Wymieniony w art. 19 ust. la Ustawy o CIT katalog okoliczności ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń, których następstwem jest utworzenie podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą. W sytuacji zaś, gdy spółka prowadząca działalność gospodarczą otrzyma aport, bądź przejmie inny podmiot w trakcie aktualnego roku podatkowego zdarzenie to jest bez wpływu na możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej.

Co więcej z treści art. 19 ust. 1 Ustawy o CIT wynika wprost, iż oceny możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej dokonuje się na początek roku podatkowego (art. 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o CIT), bądź na moment rozpoczęcia działalności gospodarczej (art. 19 ust. 1 pkt) 2 lit. b) w zw. z art. 19 ust. la Ustawy o CIT). W świetle powyższego wszelkie zdarzenia, które wystąpią w trakcie roku podatkowego, nie powodujące powstania nowego podmiotu, nie mają wpływu na utratę przez podatnika preferencyjnej stawki podatkowej. Z uwagi na powyższe, jeżeli na moment rozpoczęcia Aktualnego roku podatkowego Spółka była uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej to na uprawnienie to nie ma wpływu przeprowadzone w trakcie Aktualnego roku podatkowego połączenie. Co więcej ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone tzw. metodą łączenia udziałów i nie nastąpi zamknięcie ksiąg Spółki na skutek przejęcia, sam fakt przejęcia Spółki przejmowanej nie będzie miał wpływu na zakończenie roku obrotowego/podatkowego Spółki. W konsekwencji jej Aktualny rok podatkowy nie ulegnie zmianie bądź zakończeniu na skutek przejęcia co mogłoby mieć potencjalny wpływ na możliwość zastosowania stawki 15%. Z uwagi na powyższe połączenie przez przejęcie, przeprowadzone pomiędzy Spółką a Spółką przejmowaną, w trakcie aktualnego roku podatkowego nie wpłynie na możliwość stosowania 15% stawki podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.