Rok obrotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok obrotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Zasady opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutki podatkowe przekształcenia spółki w spółkę jawną

Fragment:

Definicję roku obrotowego zawiera u.o.r., która w art. 3 ust. 1 pkt 9 stanowi, iż rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Zdaniem Sądu za bezpodstawne należy uznać podatkowe utożsamienie SKA z jej akcjonariuszami. Brak jest również podstaw prawnych, aby rok podatkowy, zdefiniowany w art. 11 O.p., utożsamiać z rokiem obrotowym, o jakim mowa w art. 4 ustawy nowelizującej. Przytoczone wyżej regulacje przejściowe, zamieszczone w ustawie nowelizującej, wyraźnie bowiem odnoszą się do roku obrotowego, a nie do roku podatkowego, jako momentu wejścia w życie przepisów dla istniejących SKA. Zasady określania roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości i ma ona zastosowanie do tego rodzaju spółek.

2018
3
sie

Istota:

Moment powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez SKA oraz ustalenia daty od której zaczyna się rok podatkowy.

Fragment:

W listopadzie 2013 r. zarejestrowano zmianę statutu spółki, w wyniku dokonanej zmiany rok obrotowy spółki trwa od 1 listopada do 31 października. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy − rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Z braku określenia w ustawie o rachunkowości maksymalnej długości przejściowego (transformacyjnego) roku obrotowego, trzeba przyjąć jego długość w maksymalnej wysokości może wynieść tj. 23 miesiące szczególnie w sytuacji, gdy po dokonanej zmianie roku obrotowego (w przypadku SKA zarejestrowaniu zmiany w KRS) jej rok obrotowy wynosiłby mniej niż 12 miesięcy. Przyjmując inne stanowisko rok obrotowy po dokonanej zmianie nie trwałby 12 miesięcy tylko mniej co byłoby sprzeczne z wyżej przywołanym przepisem.

2018
3
sie

Istota:

Moment powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez SKA oraz ustalenia daty od której zaczyna się rok podatkowy.

Fragment:

Zgodnie z tą ustawą, księgi otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności oraz na początek każdego następnego roku obrotowego, natomiast obowiązek zamknięcia ksiąg przypada na dzień kończący rok obrotowy. W związku z powyższym uznać należy, że SKA jest zobowiązana do ustalenia swojego roku obrotowego, mimo że nie ustala roku podatkowego. Ustawa o rachunkowości, jak również przepisy podatkowe nie ograniczały i nie ograniczają swobody spółek osobowych (w tym SKA) w zakresie wyboru roku obrotowego. W szczególności, brak jest regulacji wskazujących, że rokiem obrotowym tych spółek ma być rok kalendarzowy (tak, jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych). Brak jest również regulacji uzależniających rok obrotowy spółek tego rodzaju od roku obrotowego ich wspólników. W konsekwencji uznać należy, że SKA przez 1 stycznia 2014 r. mogła określić swój rok obrotowy jako inny niż rok kalendarzowy, niezależnie od roku obrotowego swoich wspólników. Cytowany powyżej art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej jednoznacznie wskazuje, że przyjęcie określonego roku obrotowego w SKA ma bezpośredni wpływ na sposób rozliczeń podatkowych jej wspólników i samej spółki. Z regulacji tej jasno wynika, że w zakresie przychodów i kosztów uzyskiwanych przez wspólników SKA, dla określenia sposobu ich opodatkowania nowe przepisy (obejmujące opodatkowanie tych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki) należy stosować od pierwszego dnia roku obrotowego spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

2018
25
lip

Istota:

Moment powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez SKA oraz ustalenia daty od której zaczyna się rok podatkowy.

Fragment:

W listopadzie 2013 r. zarejestrowano zmianę statutu spółki, w wyniku dokonanej zmiany rok obrotowy spółki trwa od 01 listopada do 31 października. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy − rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Z braku określenia w ustawie o rachunkowości maksymalnej długości przejściowego (transformacyjnego) roku obrotowego, trzeba przyjąć jego długość w maksymalnej wysokości może wynieść tj. 23 miesiące szczególnie w sytuacji, gdy po dokonanej zmianie roku obrotowego (w przypadku ska zarejestrowaniu zmiany w KRS) jej rok obrotowy wynosiłby mniej niż 12 miesięcy. Przyjmując inne stanowisko rok obrotowy po dokonanej zmianie nie trwałby 12 miesięcy tylko mniej co byłoby sprzeczne z wyżej przywołanym przepisem.

2018
30
maj

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenie daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy.

Fragment:

Rok obrotowy spółki obejmuje okres kolejnych 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. 4. Trwający w momencie dokonywania zmiany Statutu Spółki rok obrotowy zakończy się 30 listopada 2013 roku i będzie ostatnim rokiem obrotowym Spółki trwającym od 1 grudnia do 30 listopada ”. Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu, trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 października kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie trwający rok obrotowy, zgodnie ze statutem, zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie. W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. o sygn. IPPB3/423-69/14-3/MS Wnioskodawca wyjaśnił, że: rok obrotowy Spółki został zmieniony na trwający od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z. dnia 12 listopada 2013 zaprotokołowaną przez notariusza Sebastiana Kubania, Rep.

2018
30
maj

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenie daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy.

Fragment:

Rokiem obrotowy spółki obejmuje okres kolejnych 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Trwający w momencie dokonywania zmiany statutu Spółki rok obrotowy zakończy się 30 listopada 2013 roku i będzie ostatnim rokiem obrotowym Spółki trwającym od 1 grudnia do 30 listopada ”. Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu, trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie trwający rok obrotowy, zgodnie ze statutem, zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie. W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 r. o sygn. IPPB3/423-95/14-2/MS Wnioskodawca wyjaśnił, że: rok obrotowy Spółki został zmieniony na trwający od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2013 r. zaprotokołowaną przez notariusza.

2018
26
maj

Istota:

Jeżeli na moment rozpoczęcia aktualnego roku podatkowego Spółka była uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej to na uprawnienie to nie ma wpływu przeprowadzone w trakcie aktualnego roku podatkowego połączenie – spółki i spółki przejmowanej.

Fragment:

Przed końcem roku obrotowego Spółka dokonała zmiany roku obrotowego na okres trwający dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. (dalej „ Aktualny rok obrotowy ”). W trakcie Aktualnego roku obrotowego Spółka połączy się z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „ Spółka przejmowana ”). Zgodnie z planem połączenia, łączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „ KSH ”) tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (dalej: „ Łączenie ”). Wspólnikom Spółki Przejmowanej (dalej jako „ Wspólnicy ”) zostaną przydzielone nowe udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Łączenie Spółki oraz Spółki przejmowanej nastąpi metodą łączenia udziałów a w konsekwencji na skutek Łączenia księgi Spółki nie zostaną zamknięte i nie zakończy się jej rok Obrotowy ani podatkowy. Spółka przejmowana ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w roku obrotowym trwającym do dnia 30 września 2019 r.

2018
25
maj

Istota:

Określenie statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Definicję roku obrotowego zawiera z kolei ustawa o rachunkowości, która w art. 3 pkt 9 stanowi, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Skarżąca spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 października 2013 r., czyli przed 12 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem rok obrotowy kończy się 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy trwa do 30 listopada 2013 r. Następnie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy zmieniono statut Spółki w zakresie trwania roku obrotowego. Zgodnie ze zmienionym statutem rok obrotowy Spółki po zmianie trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.

2018
20
maj

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży znaku towarowego i wypłaty dywidendy przez SKA.

Fragment:

Ponadto przepis art. 4 ust. 2 precyzuje, iż spółki komandytowo-akcyjne powstałe po dniu wejścia w życie tego przepisu, których rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się z dniem 31 grudnia 2013 r. lub których rok obrotowy został zmieniony po dniu wejścia w życie tego przepisu są obowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej przepis, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszedł w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. w dniu 12 grudnia 2013 r. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jak wskazano wcześniej, ze statutu SKA wynika, iż rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończony został 30 listopada 2013 r. Zatem kolejny rok obrotowy rozpoczął się 1 grudnia 2013 r., a więc nie po dniu 31 grudnia 2013 r., jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym rokiem obrotowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie trzeci rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 grudnia 2014 r. i ten dzień zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej będzie dniem rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018
27
kwi

Istota:

Konsekwencje podatkowe uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz likwidacji tej spółki lub likwidacji spółki komandytowej/jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Zgodnie z tą ustawą, księgi otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności oraz na początek każdego następnego roku obrotowego, natomiast obowiązek zaniknięcia ksiąg przypada na dzień kończący rok obrotowy. W związku z powyższym uznać należy, że SKA jest zobowiązana do ustalenia swojego roku obrotowego, minio że nie ustala roku podatkowego. Ustawa o rachunkowości, jak również przepisy podatkowe nie ograniczały i nie ograniczają swobody spółek osobowych (w tym SKA) w zakresie wyboru roku obrotowego. W szczególności, brak jest regulacji wskazujących, że rokiem obrotowym tych spółek ma być rok kalendarzowy (tak, jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych). Brak jest również regulacji uzależniających rok obrotowy spółek tego rodzaju od roku obrotowego ich wspólników. W konsekwencji uznać należy, że SKA przez 1 stycznia 2014 r. mogła określić swój rok obrotowy jako inny niż rok kalendarzowy, niezależnie od roku obrotowego swoich wspólników. Cytowany powyżej art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej jednoznacznie wskazuje, że przyjęcie określonego roku obrotowego w SKA ma bezpośredni wpływ na sposób rozliczeń podatkowych jej wspólników i samej spółki. Z regulacji tej jasno wynika, że w zakresie przychodów i kosztów uzyskiwanych przez wspólników SKA, dla określenia sposobu ich opodatkowania nowe przepisy (obejmujące opodatkowanie tych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki) należy stosować od pierwszego dnia roku obrotowego spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.