Rok obrotowy | Interpretacje podatkowe

Rok obrotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok obrotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: ustawa zmieniająca, nowelizacja) Wnioskodawca jest spółką, której „ rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. ” Od dnia 12 grudnia 2013 r. nie nastąpiła zmiana Statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, Spółka zaś powstała (została zarejestrowana w KRS) przed ogłoszeniem nowelizacji. Rok obrotowy Spółki został więc skutecznie ustalony, przyjęty i zarejestrowany przed rozpoczęciem obowiązywania nowelizacji. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie znajduje do Niego zastosowania przepis art. 4 ust. 2 nowelizacji przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem ani spółką „ powstałą po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. (...) ” ani spółką, która „ dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu ”. Rok obrotowy Wnioskodawcy będzie więc trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem Statutu) do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego. Ad. 2 W związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, rok podatkowy Wnioskodawcy nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. Przyjęty przez Wnioskodawcę zgodnie ze Statutem rok obrotowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i w związku z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1 i ust. 2 nowelizacji, będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Wnioskodawcę w Statucie roku obrotowego.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?
2. Czy pierwszy .rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego
Fragment:
Rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy to okres kolejnych 12 miesięcy od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku kalendarzowego. 3. W związku ze zmianą roku obrotowego na okres kolejnych 12 miesięcy od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku kalendarzowego oraz zważywszy na treść art. 3 ust. 1 pkt 9 zdanie trzecie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości rok obrotowy następujący po zmianie roku obrotowego, rozpocznie się 1 stycznia 2013 r. i skończy się 30 listopada 2014 r. ” Zatem rok obrotowy Spółki zgodnie z obecnym brzmieniem Jej statutu trwa od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie trwający rok obrotowy zgodnie ze Statutem zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało i nie dokona w grudniu 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego, w szczególności nie dokona jego zmiany po dniu 12 grudnia 2013 r. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę
Fragment:
Zgodnie ze statutem Spółki (§ 18 ust. 2 Statutu Spółki): „ Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku ”. Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem Jej Statutu, trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie trwający rok obrotowy, zgodnie ze statutem, zakończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od dnia 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca udzielił następujących informacji: W dniu powstania Wnioskodawcy wspólnikami były osoby fizyczne, które były akcjonariuszami i osoba prawna, która była komplementariuszem. Jednym ze wspólników Wnioskodawcy jest osoba prawna, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. Po dniu, w którym powstał Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2013 r. nastąpiły jedynie zmiany w zakresie komplementariuszy Wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawczyni w spółce komandytowo-akcyjnej
Fragment:
Definicję roku obrotowego, jak wskazał Sąd, zawiera ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), która w art. 3 pkt 9 stanowi, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Jak zauważył Sąd, Wnioskodawczyni w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazała, że SKA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem rokiem obrotowym spółki jest okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwszy rok obrotowy trwa do 30 września 2014 r. Drugi rok obrotowy trwa od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
2016
5
gru

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w SKA
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, jezeli Dyrektor bedzie zdeterminowany, aby powiazac rok obrotowy Wnioskodawcy z rokiem obrotowym jej wspolnikow to wspolnikiem, ktorego owe powiazanie powinno dotyczyc jest wlasnie komplementariusz Spolki, ktorego rok obrotowy w przedmiotowej sprawie scisle pokrywa sie z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. Odmienne stanowisko oznaczaloby uznanie, ze rok podatkowy akcjonariusza, ktorego rozliczenia podatkowe w zaden sposob nie sa uzaleznione od roku obrotowego spolki komandytowo-akcyjnej ma pierwszenstwo przed rokiem obrotowym komplementariusza, ktory dokonuje rozliczenia podatku w sposob bezposrednio powiazany z dzialalnoscia spolki komandytowo-akcyjnej. Preferencja taka nie znajduje zadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Podsumowujac, zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje do niego zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji przewidujacy obowiazek zamkniecia ksiag rachunkowych na dzien 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem ani spolka, ktora ?powstala po dniu wejscia w zycie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczety w 2013 r. nie konczy sie w dniu 31 grudnia 2013 r. (?)? ani spolka, ktora ?dokonala zmiany roku obrotowego po dniu wejscia w zycie niniejszego przepisu?. Rozpoczety w 2013 r. rok obrotowy Wnioskodawcy bedzie wiec trwal (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowosci oraz z przyjetym brzmieniem statutu) do konca przyjetego przez Spolke roku obrotowego.
2016
28
lis

Istota:
Od kiedy w stosunku do Spółki będą stosowane przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. pod pozycją 1387?
Fragment:
(...) roku obrotowego, a jedynie połączeniem roku obrotowego z następnym rokiem obrotowym w związku z rozpoczęciem działalności w drugiej połowie roku obrotowego i przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie w stosunku do Spółki po dniu 31 grudnia 2014 r. Uchwałą z dnia 22 listopada 2013 r. podjęto decyzję o połączeniu roku obrotowego 2013 z rokiem obrotowym 2014 dodając zapis w statucie, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r., przy czym rok obrotowy określony w statucie Spółki pokrywający się z rokiem kalendarzowym nie uległ zmianie. Ponieważ w wyniku połączenia roku obrotowego w oparciu o art. 3 ust. 9 ustawy o rachunkowości nie nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki, to skuteczność tego połączenia nie zależy od rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a skutkuje od chwili podjęcia uchwały w tym zakresie w oparciu o zapis w ustawie o rachunkowości, który uzależnia skorzystanie z tej możliwości jedynie od momentu rozpoczęcia działalności. W dniu 11 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną ITPB4/423-38/14/AM , w której stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. jest nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Od kiedy w stosunku do Spółki będą stosowane przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. pod pozycją 1387?
Fragment:
(...) roku obrotowego, a jedynie połączeniem roku obrotowego z następnym rokiem obrotowym, w związku z rozpoczęciem działalności w drugiej połowie roku obrotowego i przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie w stosunku do Spółki po dniu 31 grudnia 2014 r. Uchwałą z dnia 22 listopada 2013 r. podjęto decyzję o połączeniu roku obrotowego 2013 z rokiem obrotowym 2014 dodając zapis w statucie, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r., przy czym rok obrotowy określony w statucie Spółki pokrywający się z rokiem kalendarzowym nie uległ zmianie. Ponieważ w wyniku połączenia roku obrotowego w oparciu o art. 3 ust. 9 ustawy o rachunkowości nie nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki, to skuteczność tego połączenia nie zależy od rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a skutkuje od chwili podjęcia uchwały w tym zakresie w oparciu o zapis w ustawie o rachunkowości, który uzależnia skorzystanie z tej możliwości jedynie od momentu rozpoczęcia działalności. W dniu 14 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną ITPB4/423-4/14/AM , w której stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r. jest nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Od kiedy w stosunku do Spółki będą stosowane przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. pod pozycją 1387?
Fragment:
(...) roku obrotowego, a jedynie połączeniem roku obrotowego z następnym rokiem obrotowym w związku z rozpoczęciem działalności w drugiej połowie roku obrotowego i przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie w stosunku do Spółki po dniu 31 grudnia 2014 r. Uchwałą z dnia 22 listopada 2013 r. podjęto decyzję o połączeniu roku obrotowego 2013 z rokiem obrotowym 2014 dodając zapis w statucie, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r., przy czym rok obrotowy określony w statucie Spółki pokrywający się z rokiem kalendarzowym nie uległ zmianie. Ponieważ w wyniku połączenia roku obrotowego w oparciu o art. 3 ust. 9 ustawy o rachunkowości nie nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki, to skuteczność tego połączenia nie zależy od rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a skutkuje od chwili podjęcia uchwały w tym zakresie w oparciu o zapis w ustawie o rachunkowości, który uzależnia skorzystanie z tej możliwości jedynie od momentu rozpoczęcia działalności. W dniu 11 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną ITPB4/423-41/14/AM , w której stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. jest nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Czy w 2014 oraz w 2015 r. do października 2015 r. podatnikiem podatku dochodowego w związku z dochodami generowanymi przez Spółkę pozostawał Wnioskodawca czy też Spółka?
Fragment:
Komplementariuszem Wnioskodawcy jest osoba prawna, której rok obrotowy jest zbieżny z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Dyrektor będzie zdeterminowany, aby powiązać rok obrotowy Wnioskodawcy z rokiem obrotowym jej wspólników to wspólnikiem, którego owe powiązanie powinno dotyczyć jest właśnie komplementariusz Spółki, którego rok obrotowy w przedmiotowej sprawie ściśle pokrywa się z rokiem obrotowym Wnioskodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby uznanie, że rok podatkowy akcjonariusza, którego rozliczenia podatkowe w żaden sposób nie są uzależnione od roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej ma pierwszeństwo przed rokiem obrotowym komplementariusza, który dokonuje rozliczenia podatku w sposób bezpośrednio powiązany z działalnością spółki komandytowo-akcyjnej. Preferencja taka nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje do niego zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem ani spółką, która „ powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. (...) ” ani spółką, która „ dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu ”.
2016
5
sie

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?
2. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji ma obowiązek zapłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę, o której mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014?
Fragment:
Mając na względzie treść art. 4 ust. 2 Nowelizacji Wnioskodawca jest spółką, której „ rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. ”. Od 12 grudnia 2013 r. nie nastąpiła zmiana Statutu Wnioskodawcy w zakresie roku obrotowego, Spółka zaś powstała (została zarejestrowana w KRS) przed ogłoszeniem Nowelizacji. Rok obrotowy Spółki został więc skutecznie ustalony, przyjęty i zarejestrowany. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje do Niego zastosowania przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji przewidujący obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca nie jest bowiem ani spółką „ powstałą po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. (...) ” ani spółką, która „ dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu ”. Rok obrotowy Wnioskodawcy, rozpoczęty w 2013 r., będzie więc trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem statutu) do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego trwającego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, nie ma on obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014 r. do dnia 20 lutego 2014 r.
2016
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rok obrotowy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.