IPPB3/423-452/11-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) na wezwanie z dnia 11 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 11 lipca 2011 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) należy do Grupy kapitałowej X S.A. (dalej: „Grupa”), działającej w branży deweloperskiej. Spółka ma się docelowo zajmować działaniami związanymi z realizacją zadań w zakresie nieruchomości mieszkaniowych. Jedynym udziałowcem Spółki jest Sp. z o.o. (dalej: „R”), również należąca do Grupy. Spółka została założona i rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r. Jej pierwszy rok podatkowy i obrotowy rozpoczął się w 2010 r. i kończy się 30 listopada 2011 r.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 12 ustawy zmieniającej ustawę o PDOP, Spółka stosuje do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego, co do zasady, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedmiotem działalności R jest w szczególności realizacja projektów budowlanych oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, jak również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Aktualnie podstawową działalnością R jest zagospodarowanie posiadanych gruntów w W, w dzielnicy, o łącznej powierzchni około 37.000 mkw., z której część jest przeznaczona na realizację pierwszego etapu osiedla (dalej: „Osiedle Mieszkaniowe”). W pierwszym etapie przewidziano realizację 133 mieszkań. Prace budowlane w ramach pierwszego etapu już się rozpoczęły. R aktywnie prowadzi sprzedaż mieszkań budowanych w ramach pierwszego etapu. W przyszłości planowana jest budowa kolejnych etapów na terenie pozostałych gruntów posiadanych przez R.

W związku z planowaną reorganizacją w ramach Grupy R, R planuje wnieść do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa. Planowana restrukturyzacja może pozytywnie wpłynąć na możliwość pozyskania dodatkowego finansowania na realizowane inwestycje, tj. urealnienie wartości przedsiębiorstwa w Spółce wpłynie na poprawę wskaźników zadłużenia (i w konsekwencji może pozwolić na pozyskanie dodatkowego finansowania.

Spółka zamierza wnieść aportem do Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), które do tej pory wykorzystywane były przez R w prowadzonej działalności, w zamian za jej udziały.

W szczególności, przedmiotem aportu objęte zostaną

 • rzeczowe aktywa trwałe R , tj. biuro sprzedaży R (dla celów podatkowych biuro zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych),
 • posiadane przez R grunty przeznaczone pod zabudowę, które są zakwalifikowane przez R jako zapasy,
 • produkcja w toku (mieszkania w trakcie budowy),
 • inne nakłady poniesione na budowę Osiedla Mieszkaniowego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych do dnia aportu, dotyczących prowadzonej inwestycji, w tym m.in. umowy z głównym wykonawcą inwestycji, umowa o wykonanie prac projektowych,
 • posiadana przez R decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy będąca w posiadaniu R na dzień wniesienia aportu,
 • inne decyzje administracyjne związane z działalnością realizowaną w ramach projektu Osiedle Mieszkaniowe, będące w posiadaniu R na dzień wniesienia aportu,
 • prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez generalnego wykonawcę,
 • autorskie prawa majątkowe, a także własność projektów architektonicznych wykonanych przez pracownię projektową będące w posiadaniu R na dzień wniesienia aportu,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów przedwstępnych na nabycie prawa własności do mieszkań znajdujących się na terenie Osiedla Mieszkaniowego, zawartych przez R do czasu wniesienia aportu,
 • umowa o zarządzanie,
 • umowa o prowadzenie ksiąg handlowych,
 • umowy o świadczenie usług doradczych, m.in. prawnych,
 • umowy najmu powierzchni biurowej,
 • umowa o korzystanie ze znaku towarowego,
 • środki pieniężne
 • dokumentacja techniczno-projektowa,
 • kopie ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych przez podmioty z Grupy i kredytów bankowych) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • należności.

Wniesienie aportu planowane jest przed 30 listopada 2011 r. Aport zostanie w całości przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Ze względu na specyfikę działalności deweloperskiej, grunty, od momentu ich nabycia, oraz nakłady inwestycyjne związane z projektem deweloperskim Osiedle Mieszkaniowe są wykazywane w R w większości jako zapasy i będą tak również ujmowane w księgach Spółki. Do środków trwałych R należy m.in. kontener z biurem sprzedaży.

Przedsiębiorstwo wniesione przez R w zamian za obejmowane udziały w kapitale zakładowym Spółki będzie służyło Spółce do kontynuacji projektu Osiedle Mieszkaniowe. W trakcie procesu budowlanego oraz po jego zakończeniu Spółka zamierza sprzedawać mieszkania budowane w ramach Osiedla Mieszkaniowego. Spółka nie wyklucza również sprzedaży gruntów niezabudowanych, jeżeli będzie to opłacalne z biznesowego punktu widzenia.

W wyniku aportu przedsiębiorstwa R do Spółki może dojść do powstania dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o PDOP. Zarówno R , jak i Spółka, są podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania
 1. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że ze względu na fakt, iż Spółka została założona i rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r., a jej pierwszy rok podatkowy i obrotowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się w 2010 r. oraz kończy się 30 listopada 2011 r., na podstawie art. 12 ustawy zmieniającej ustawę o PDOP, Spółka powinna, co do zasady, stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego (tj. 30 listopada 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.
 2. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość dla celów podatkowych składników majątku, które nie zostały wykazane przez R (wnoszącego wkład niepieniężny) w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności gruntów niezabudowanych oraz gruntów wraz z nakładami na toczący się na nich projekt budowlany, otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu, powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej określonej na moment wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.
 3. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w momencie sprzedaży przez Spółkę otrzymanych aportem aktywów, w szczególności gruntów niezabudowanych, gruntów wraz z nakładami na toczący się na nich projekt budowlany, mieszkań, lub całego projektu mieszkaniowego (albo jego części), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie odpowiadająca im wartość z dnia otrzymania aportu przyjęta dla celów podatkowych i ustalona zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu do pytania nr 2 (tj. wartość rynkowa z dnia aportu otrzymanych gruntów niezabudowanych oraz gruntów wraz z nakładami na toczący się na nich projekt budowlany), powiększona o koszty dotyczące zbywanych składników poniesione przez Spółkę po dniu otrzymania aportu.
 4. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w związku z aportem opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze, drugie i trzecie. Odnośnie zagadnienia zawartego w pytaniu czwartym dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych wydana zostanie odrębna interpretacja.

Stanowisko Wnioskodawcy

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ze względu na fakt, iż Spółka została założona i rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r., a jej pierwszy rok podatkowy i obrotowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się w 2010 r. oraz kończy się 30 listopada 2011 r., na podstawie art. 12 ustawy zmieniającej ustawę o PDOP, Spółka powinna stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego (tj. 30 listopada 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o PDOP podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem I stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 (czyli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., z tym że:

 1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
 2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.
 3. Przepisy art. 8-10 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do: składników majątku wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez spółkę niebędącą osobą prawną, wkładu wniesionego do takiej spółki albo składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego - do ostatniego dnia roku podatkowego, o którym mowa w ust. 1.”

Spółka została założona i rozpoczęła działalność w grudniu 2010 r., a jej pierwszy rok podatkowy obrotowy rozpoczął się w grudniu 2010 r. i kończy się 30 listopada 2011 r. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 12 ustawy zmieniającej ustawę o PDOP, Spółka musi stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.

Wyjątki od powyższego dotyczą jedynie:

 • art. 19a ustawy o PDOP,
 • art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy o PDOP w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą ustawę o PDOP.

Jednakże wyjątki te nie mają zastosowania w sytuacji Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość dla celów podatkowych składników majątku, które nie zostały wykazane przez R (wnoszącego wkład) w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności gruntów niezabudowanych oraz gruntów wraz z nakładami na toczący się na nich projekt budowlany, otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu, powinna zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej określonej na moment wniesienia wkładu do Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, składniki majątku R stanowią m.in. grunty niezabudowane oraz grunty i nakłady na projekt budowlany oraz ukończone mieszkania przeznaczone do sprzedaży, które nie zostały przez ten podmiot wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka po otrzymaniu aportu (z uwagi na kontynuowanie projektu deweloperskiego rozpoczętego przez R ) również nie będzie wprowadzać tych składników do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale będzie je ujmować w swoich księgach rachunkowych jako aktywa obrotowe. Innymi słowy, ww. grunty niezabudowane oraz grunty i nakłady inwestycyjne oraz ukończone mieszkania, są i będą do daty aportu traktowane przez R , a po dacie aportu - przez Spółkę, jako aktywa niestanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ustawa o PDOP nie wskazuje wprost, jak Spółka powinna ustalić wartość dla celów podatkowych (koszt nabycia/ cenę nabycia) składników majątkowych niestanowiących środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych w R , a także niespełniających warunków uznania za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce po aporcie. Przepisem, który zdaniem Wnioskodawcy powinien znaleźć pomocniczo zastosowanie jest w tym przypadku art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP w związku z art. 16g ust. 10a tej ustawy, który dotyczy wprawdzie ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednakże wobec braku innych specyficznych uregulowań, wskazany przepis, a ściślej wskazane w nim podejście, powinno znaleźć zastosowanie do ustalenia kosztu nabycia (ceny nabycia) tego rodzaju składników majątku. Takie podejście zapewnia zachowanie spójności logicznej i systemowej.

Co do zasady, na podstawie art. 16g ust. 10a w związku z art. 16g ust. 9 ustawy o PDOP, w przypadku, gdy następuje nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny ustala się w oparciu o wartość określoną w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

Jednakże przepis ten przewiduje wyjątek, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy składniki majątku wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący ten wkład. W takim przypadku, w celu ustalenia wartości początkowej takich składników majątku, przepis ten nakazuje stosować odpowiednio art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o PDOP.

Przy czym, zgodnie z powołanym art. 16g ust. 2 ustawy o PDOP, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z dnia wniesienia do spółki.

Powyższe oznacza, iż w przypadku, gdy składniki majątkowe przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, a po objęciu ich przez spółkę w wyniku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą stanowić środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, to ich łączna wartość początkowa powinna być ustalona zgodnie z art. 16g ust 10a w powiązaniu z ust. 10 ustawy o PDOP, tj. jako suma ich wartości rynkowej, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec braku odrębnych przepisów, wartość składników majątkowych dla celów podatkowych (ich koszt nabycia/ cenę nabycia) niestanowiących środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych w R , a także niespełniających warunków uznania za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne po aporcie w Spółce, należy ustalić w sposób analogiczny do wyceny wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, które będą stanowić środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w spółce obejmującej aport (w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy).

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wartością dla celów podatkowych (kosztem nabycia/ ceną nabycia) składników majątkowych niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki, otrzymanych w ramach aportu, powinna być suma ich wartość rynkowej z dnia wniesienia aportu do Spółki.

Dodatkowo, zgodnie z art. l6g ust. 12 ustawy o PDOP, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie m.in. z art. 16g ust. 10 stosuje się odpowiednio art. 14 tej ustawy. Ponieważ przepisy ustawy o PDOP nie zawierają odrębnych regulacji w tym zakresie w odniesieniu do składników majątku niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, ponownie należy odwołać się pomocniczo do analogicznych przepisów regulujących sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc zatem pod uwagę, że:

 • wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy (oznacza to, iż wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w zamian za wkład niepieniężny będzie wyższa aniżeli wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do Spółki przedsiębiorstwa),
 • w ramach aportu do Spółki zostaną wniesione składniki majątkowe, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych R ,
 • składniki te nie będą uznane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce

W świetle powyższej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy, wartością dla celów podatkowych (kosztem nabycia/ ceną nabycia) poszczególnych składników majątkowych objętych w ramach aportu przedsiębiorstwa, które nie będą stanowiły środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, powinna być wartość rynkowa ustalona odrębnie dla poszczególnych składników, na dzień wniesienia aportu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 8 września 2008 r. (sygn. lPPB3-423-962/08-2/MS), uznając w całości stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe potwierdził, że,, (...) Spółka powinna ustalić (dla celów podatkowych) łączną wartość początkową aktywów, które nie będą stanowiły środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nakłady poczynione na projekt deweloperski, nie wykazane w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u wnoszącego aport, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa, jako sumę ich wartości rynkowej”.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza też m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2010 r. (sygn. lPPB3/423-302/10-4/MS), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 r., (sygn. IPPB3/423-299/10-4/MS), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-115/10-2/MS).

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość dla celów podatkowych składników majątku obrotowego, które nie zostały wykazane przez R (wnoszącego wkład) w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności gruntów niezabudowanych oraz gruntów wraz z nakładami na toczący się na nich projekt budowlany, otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej określonej na moment wniesienia wkładu do Spółki

Spółka pragnie przy tym zauważyć, iż powyższe stanowisko ma zastosowanie przy założeniu, że wniesienie aportu nastąpi przed 30 listopada 2011 r., tj. przed końcem obecnego roku podatkowego Spółki, w którym to roku do rozliczeń Spółki, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu do pytania 1, mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w momencie sprzedaży przez Spółkę otrzymanych aportem aktywów, w szczególności gruntów niezabudowanych, gruntów wraz z nakładami na toczący się projekt budowlany, mieszkań lub całego projektu mieszkaniowego (albo jego części), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie odpowiadająca im wartość przyjęta dla celów podatkowych z dnia otrzymania aportu, ustalona zgodnie ze stanowiskiem przestawionym w uzasadnieniu do pytania nr 2 (tj wartość rynkowa z dnia aportu), powiększona o koszty dotyczące zbywanych składników poniesione przez Spółkę po dniu otrzymania aportu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o POOP za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Jednakże ustawa o PDOP nie definiuje jak należy skalkulować koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne składników majątkowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt I ustawy PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na:

 • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione powyżej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Ze względu na fakt, że od przedmiotowych składników majątkowych Spółka nie będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych, zdaniem Wnioskodawcy, na moment sprzedaży przedmiotowych składników majątku otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ich wartość przyjętą dla celów podatkowych, ustaloną zgodnie ze stanowiskiem w uzasadnieniu do pytania nr 2 (tj. w wysokości ich wartości rynkowej z dnia aportu), powiększonej o dodatkowe nakłady poniesione przez Spółkę na te składniki majątku po ich objęciu w ramach aportu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-1609/08-2/MS, interpretacja indywidualna z dnia 9 lipca 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-302/10-8/MS, interpretacja indywidualna z dnia 21 kwietnia 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-115/10-2/MS, interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-962/08-2/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.