IPPB3/423-383/13-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2012 roku?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 19 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W dniu 19 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2013 r.) uzupełniono wniosek poprzez przedłożeniu pełnomocnictwa do występowania w sprawie w imieniu Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

19 września 2012 roku w kancelarii notarialnej został podpisany akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedne z jego postanowień dotyczyło roku podatkowego: „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru i kończy się z dniem 31.12.2013 r.”. 27 września 2012 rok Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany między innymi ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). Ustawa zmieniająca przewiduje, że „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2012 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2012 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zobowiązany stosować przepisy o podatku dochodowym wynikające z brzmienia ustawy według stanu na 31 grudnia 2012 roku. W myśl art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podjęcia działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania jako roku podatkowego okresów zgodnych z rokiem kalendarzowym, istnieje możliwość, aby pierwszy rok podatkowy trwał od dnia podjęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego. Będzie to okres dłuższy niż 12 miesięcy wskutek czego wypełniona zostanie przesłanka z art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342), że rok podatkowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz że rozpoczął się przed 1 stycznia 2013 roku.

Pogląd Wnioskodawcy zdaje się być zbieżny ze stanowiskiem organów podatkowych, na dowód czego można wskazać interpretacje indywidualne:

  • IPPB3/423-223/12-2/PK1- interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
  • IBPBI/2/423-1076/11/AK- interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.