IPPB3/423-261/11-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) na wezwanie z dnia 07 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 07 czerwca 2011 r. (znak sprawy:, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Zgodnie z umową spółki rok podatkowy Spółki trwa od dnia 1 grudnia do 30 listopada Pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się od jej zawiązania w dniu 2 grudnia 2010 r. i będzie trwać do 30 listopada 2011 r. Naczelnik właściwego dla Spółki urzędu skarbowego został o powyższych faktach zawiadomiony zgodnie z art. 8 ust 5 w związku z art. 8 ust 1 Ustawy CIT.

Do dnia 30 listopada 2011 r. Spółka może otrzymać tytułem wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP” ) w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa bądź ZCP wniesionych tytułem wkładu niepieniężnego zostaną wydane podmiotowi wnoszącemu aport (dalej: „Wnoszący”).

Wniesienie przedsiębiorstwa lub ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki może wiązać się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT to jest nadwyżki wartości nominalnej wydanych udziałów nad wartością rynkową składników majątkowych odpowiednio przedsiębiorstwa lub ZCP

W związku z powyższym zadano następujące pytanie
 1. Czy w odniesieniu do podatkowych skutków otrzymania przez Spółkę do dnia 30 listopada 2011 r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu – zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego - a także środków trwałych w budowie zapasów, towarów i produkcji w toku, oraz zbycia tych składników majątku będą mieć zastosowanie przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....
 2. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub ZCP, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa lub ZCP uprzednio wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego należy ustalić zgodnie z zasadą kontynuacji w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych Wnoszącego...
 3. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub ZCP, z czym wiązać się będzie powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa lub ZCP, które nie zostały wprowadzone przez Wnoszącego do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b Ustawy CIT), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania wkładu niepieniężnego...
 4. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub ZCP, z czym wiązać się będzie powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT, m.in. rzeczowych składników majątkowych takich jak: zapasy, towary, produkcja w toku, środki trwałe w budowie, będących elementami odpowiednio wnoszonego przedsiębiorstwa lub ZCP, wartość początkową przedmiotowych składników majątkowych stanowić będzie w księgach Spółki suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania wkładu niepieniężnego...
 5. Czy w przypadku, gdy Spółka, po otrzymaniu wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub ZUP, z czym wiązać się będzie powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT, dokończy proces inwestycyjny odnoszący się do otrzymanych środków trwałych w budowie, wartość początkową tychże środków trwałych w budowie w Spółce na moment ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych należy ustalić jako sumę wartości rynkowej tychże środków trwałych w budowie na moment otrzymania wkładu, powiększonej o nakłady poniesione przez Spółkę na dokończenie procesu inwestycyjnego po otrzymaniu wkładu...
 6. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub ZCP, z czym wiązać się będzie powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT, wartości niematerialnych i prawnych w postaci zarejestrowanych znaków towarowych, nieujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, Spółka powinna ustalić ich wartość początkową w wartości ich wartości rynkowej...
 7. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa lub ZCP otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich sprzedaży...
 8. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa lub ZCP otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego i niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, wprowadzonych natomiast do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Spółce, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich sprzedaży...
 9. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa lub ZCP otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, w tym: zapasów, towarów, produktów (w tym produktów będących na moment otrzymania wkładu produkcją w toku, która na skutek kontynuacji procesu produkcyjnego w Spółce została sfinalizowana) i innych składników majątkowych, które na moment wniesienia wkładu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego...
 10. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących element przedsiębiorstwa lub ZCP, które na moment dokonania aportu stanowiły środek trwały w budowie i nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, natomiast na moment sprzedaży w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego stanowią środki trwałe Spółki...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy zmieniającej ustawę CIT „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 <Ustawa CIT>. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (...)”. Przepis powyższy wskazuje dwie przesłanki, których wystąpienie warunkuje stosowanie do końca przyjętego przez Spółkę roku podatkowego przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (i) rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i (ii) rozpoczęcie roku podatkowego przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Ponieważ rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego (czyli jest inny niż rok kalendarzowy) i rozpoczął się 2 grudnia 2010 r. (czyli przed dniem 1 stycznia 2011 r.), na podstawie art. 12 Ustawy zmieniającej ustawę CIT przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. znajdują zastosowanie do podatkowych skutków otrzymania do dnia 30 listopada 2011 r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, oraz określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu - zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego - a także środków trwałych w budowie, zapasów, towarów i produkcji w toku.

Zgodnie z art. 10 Ustawy zmieniającej ustawę CIT „Do odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r.”. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 2 Ustawy zmieniającej ustawę CIT przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio do „składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego” do ostatniego dnia roku podatkowego spółki, której rok podatkowy spełnia przesłanki wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy zmieniającej ustawę CIT, tj. w przypadku Spółki - do dnia 30 listopada 2011 r.. W związku z powyższym należy stwierdzić, że do określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, wniesionych do Spółki w ramach przedsiębiorstwa lub ZCP do dnia 30 listopada 2011 r., stosować się będzie przepisy Ustawy CIT obowiązujące do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dalsze odwołania do przepisów Ustawy CIT dotyczą więc przepisów tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2010 r.

Ad2.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy CIT „w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów (...) wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego”. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 16g ust. 10a Ustawy CIT przepis ust. 9 „stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego”.

Powyższe przepisy należy rozpatrywać łącznie z art. 16h ust. 3 i 3a Ustawy CIT. Zgodnie z art. 16h ust. 3 Ustawy CIT „podmioty, które przejęły całość albo część innego podmiotu (...), dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony (...)”. Zgodnie natomiast z art. 16h ust. 3a Ustawy CIT „przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład”.

W opinii Spółki, w przypadku, gdy otrzyma ona wkład niepieniężny w postaci odpowiednio przedsiębiorstwa lub ZCP, których składniki majątkowe były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, Spółka zobowiązana jest do ustalenia wartości początkowej tych składników majątkowych w wysokości ich wartości początkowej określonej dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego. Ponadto Spółka zobowiązana jest kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnoszącego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnoszącego.

Ad 3.

Zgodnie z art. 16g ust. 10a Ustawy CIT „Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny stosuje się odpowiednio ust. 10”. Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 10 pkt 1 Ustawy CIT w przypadku nabycia w drodze kupna lub przejęcia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi „suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy ustalonej zgodnie z ust. 2.” Przepisy powyższe należy więc zastosować do określenia wartości początkowej składników majątkowych przedsiębiorstwa lub ZCP, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, w związku z którym wystąpiła dodatnia wartość firmy, gdy nie były one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez wnoszącego wkład, a zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w spółce, do której wkład został wniesiony. W takim przypadku wartość początkowa przedmiotowych składników majątku powinna zostać określona w wysokości ich wartości rynkowej z chwili wniesienia wkładu. Potwierdza to również brzmienie art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, zgodnie z którym wartość początkową firmy stanowi „dodatnia różnica między (...) nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych <podkreślenie Spółki> wchodzących w skład (...) wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia (...) wniesienia do spółki”. Przepis ten, na potrzeby kalkulacji wartości firmy nakazuje wycenę nie tylko środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP, ale wszystkich będących jego częścią składników majątkowych - w tym tych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego.

Podsumowując, powyższe przepisy wskazują, iż w przypadku, gdy składniki majątkowe przedsiębiorstwa lub ZCP będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, w związku z którym wystąpiła dodatnia wartość firmy, nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnoszącego, będą natomiast spełniać warunki do uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, do której przedsiębiorstwo lub ZCP zostanie wniesiona, to ich wartość początkowa powinna być ustalona w Spółce otrzymującej wkład zgodnie z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 10 Ustawy CIT jako suma ich wartości rynkowej z chwili wniesienia wkładu.

Ad 4.

W zakresie ustalenia wartości początkowej rzeczowych składników majątkowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, w związku z którym wystąpiła dodatnia wartość firmy, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego takich jak: zapasy, towary, produkcja w toku, środki trwałe w budowie, należy zastosować te same przepisy Ustawy CIT jak w przypadku innych składników majątkowych, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnoszącego (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 3).

Zgodnie więc z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 10 Ustawy CIT wartość początkowa opisanych powyżej składników majątkowych powinna zostać ustalona w Spółce jako suma ich wartości rynkowej z chwili wniesienia wkładu.

Ad 5.

W zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych w budowie, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, w związku z którym wystąpiła dodatnia wartość firmy, należy zastosować te same przepisy Ustawy CIT jak w przypadku innych składników majątkowych, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnoszącego (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 3).

W przypadku środków trwałych w budowie należy jednak wziąć pod uwagę, że zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki dopiero po dokończeniu przez nią procesu inwestycyjnego. W związku z tym wartość początkowa tego typu składników majątku powinna uwzględniać nakłady poniesione przez Spółkę od chwili otrzymania wkładu. Zgodnie więc z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 10 Ustawy CIT wartość początkowa opisanych powyżej środków trwałych w budowie powinna zostać ustalona w Spółce jako suma ich wartości rynkowej z chwili wniesienia wkładu, powiększona o nakłady poniesione przez Spółkę na dokończenie procesu inwestycyjnego po otrzymaniu wkładu niepieniężnego.

Ad 6.

Nie ulega wątpliwości, że prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 1ł9, poz. 117 ze zm., dalej: „Prawo własności przemysłowej”), w tym prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, spełniają warunki zaliczenia ich do kategorii wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 oraz art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT amortyzacji podlegają odpowiednio autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa określone w Prawie własności przemysłowej, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania. Z treści powyższych przepisu wynika, że amortyzacji podatkowej podlegają prawa (w tym prawa do znaków towarowych), nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok oraz wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Skoro prawa do znaków towarowych wynikające z Prawa własności przemysłowej będą składnikami stanowiącego wkład przedsiębiorstwa lub ZCP niewprowadzonymi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego wkład, natomiast, jako spełniające wymogi uznania za wartość niematerialną i prawną zostaną wprowadzone do ewidencji Spółki, to ich wartość początkowa powinna zostać ustalona z zastosowaniem tych samych przepisów Ustawy CIT jak w przypadku innych składników majątkowych, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnoszącego (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 3).

Zgodnie więc z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 10 Ustawy CIT wartość początkowa opisanych powyżej wartości niematerialnych i prawnych w postaci zarejestrowanych znaków towarowych powinna zostać ustalona w Spółce jako suma ich wartości rynkowej z chwili wniesienia wkładu

Ad 7.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy CIT dochodem jest co do zasady „nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym”. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy łub praw majątkowych stanowi, na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy CIT, „(...) ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów łub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów. z zastrzeżeniem pkt 8a. w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych <podkreślenie Spółki>, bez względu na czas ich poniesienia,”

W konsekwencji, kierując się brzmieniem art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, na moment sprzedaży przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, otrzymanych przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość początkową tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne (zapis dotyczący odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania w przypadku gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania). Tym samym, zdaniem Spółki, powinna być to wartość ustalona na dzień otrzymania przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze wkładu niepieniężnego, stanowiąca wartość początkową składników majątkowych określoną dla potrzeb ewidencji przez Wnoszącego z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez ten podmiot (zasada kontynuacji), pomniejszona dodatkowo o dokonane przez Spółkę do dnia sprzedaży odpisy amortyzacyjne.

Ad 8.

W przypadku ustalania dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych otrzymanych uprzednio jako elementy wkładu niepieniężnego, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport (wprowadzonych natomiast do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez otrzymującego aport), stosowane są przepisy tożsame do stosowanych w sytuacji sprzedaży środków trwałych, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych u wnoszącego aport (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 7).

Spółka stoi więc na stanowisku, że dochodem do opodatkowania na moment sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych otrzymanych uprzednio jako wkład niepieniężny, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia składnika majątkowego (cena), a wartością początkową tych składników majątkowych ustaloną zgodnie z przepisami Ustawy CIT na moment otrzymania wkładu niepieniężnego, pomniejszoną o ewentualne odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę.

Ad 9.

W przypadku ustalania dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych otrzymanych uprzednio jako elementy wkładu niepieniężnego, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport, w tym zapasów, towarów i produktów (w tym produktów będących na moment otrzymania wkładu produkcją w toku, która na skutek kontynuacji procesu produkcyjnego w Spółce została sfinalizowana), stosowane są przepisy tożsame do stosowanych w sytuacji sprzedaży środków trwałych, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych u wnoszącego aport (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 7).

Spółka stoi więc na stanowisku, że dochodem do opodatkowania na moment sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych otrzymanych uprzednio jako wkład niepieniężny, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia składnika majątkowego (cena), a wartością tych składników majątkowych ustaloną zgodnie z przepisami Ustawy CIT na moment utrzymania wkładu niepieniężnego - czyli ich ówczesną wartością rynkową (a w przypadku produkcji w toku ówczesną wartością rynkową powiększoną o nakłady poniesione przez Spółkę na dokończenie produkcji).

Ad 10.

W przypadku ustalania dochodu z tytułu sprzedaży środków trwałych w budowie otrzymanych uprzednio jako elementy wkładu niepieniężnego, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport (wprowadzonych natomiast do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez otrzymującego aport po zakończeniu procesu inwestycyjnego), stosowane są przepisy tożsame do stosowanych w sytuacji sprzedaży środków trwałych, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych u wnoszącego aport (przedstawionych w odniesieniu do pytania nr 7).

Spółka stoi więc na stanowisku, że dochodem do opodatkowania na moment sprzedaży przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych uprzednio jako wkład niepieniężny, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, a wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez Spółkę po zakończeniu procesu inwestycyjnego, będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną z ich zbycia, a wartością początkową tych składników majątkowych ustaloną zgodnie z przepisami Ustawy CIT na moment otrzymania wkładu niepieniężnego. Ponadto, biorąc pod uwagę takt, iż Spółka poniosła dodatkowe nakłady w procesie inwestycyjnym wytworzenia przedmiotowego środka trwałego, koszty uzyskania przychodu na moment sprzedaży środka trwałego powinny zostać powiększone o poniesione przez Spółkę wydatki na wytworzenie środka trwałego oraz pomniejszone o dokonane przez Spółkę do dnia sprzedaży odpisy amortyzacyjne.

Podsumowując powyższe stanowisko Spółka pragnie zaznaczyć, iż jest ono zgodnie ze stanowiskami zaakceptowanymi przez Ministra Finansów w licznych wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.