Rok kalendarzowy | Interpretacje podatkowe

Rok kalendarzowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok kalendarzowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2012 roku?
Fragment:
(...) roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W dniu 19 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2013 r.) uzupełniono wniosek poprzez przedłożeniu pełnomocnictwa do występowania w sprawie w imieniu Spółki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 19 września 2012 roku w kancelarii notarialnej został podpisany akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedne z jego postanowień dotyczyło roku podatkowego: „ Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru i kończy się z dniem 31.12.2013 r. ”. 27 września 2012 rok Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2013
10
paź

Istota:
Stwierdzić należy, że w świetle art. 19 ust. 19a ustawy, obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych przez Bank usług, których okres wykonywania wynosi 12 miesięcy powstaje w ostatnim dniu ich świadczenia, natomiast w sytuacji gdy usługi są wykonywane przez okres 18 miesięcy, obowiązek podatkowy powstaje z końcem roku podatkowego oraz w ostatnim dniu ich świadczenia, tj. zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy, w wartościach proporcjonalnych na momenty powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Natomiast powziął wątpliwość czy dla określenia momentu obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, które trwają kolejnych 12 miesięcy i są wykonywane na przełomie roku kalendarzowego, może mieć zastosowanie przepis art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy. W art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy ustawodawca posługuje się pojęciem „rok” oraz „rok kalendarzowy”. Pojęcie rok” nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku VAT ani też w ustawie Ordynacja podatkowa. Powołując się z kolei na rozumienie tego pojęcia w kodeksie cywilnym, należy przyjąć, że zgodnie z zapisem art. 114 kc, rok to 365 dni. Jak już wyżej wskazano, w art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy, ustawodawca posługuje się również pojęciem „rok podatkowy”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jednak jego znaczenie wyjaśnione zostało w Ordynacji podatkowej. Stosownie do treści art. 11 Op. rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak wskazuje się w doktrynie prawa podatkowego, rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Możliwość wykorzystania definicji „roku podatkowego” zawartej w art. 11 Op. dla wyjaśnienia pojęcia roku podatkowego zawartego w przepisach ustawy o VAT przesądzona została w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak np. wyrok z 25 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1387/06 i z 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I FSK 1682/07.
2012
18
sie

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy zmieniającej ustawę CIT „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 <Ustawa CIT>. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (...)”. Przepis powyższy wskazuje dwie przesłanki, których wystąpienie warunkuje stosowanie do końca przyjętego przez Spółkę roku podatkowego przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (i) rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i (ii) rozpoczęcie roku podatkowego przed dniem 1 stycznia 2011 r. Ponieważ rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego (czyli jest inny niż rok kalendarzowy) i rozpoczął się 2 grudnia 2010 r. (czyli przed dniem 1 stycznia 2011 r.), na podstawie art. 12 Ustawy zmieniającej ustawę CIT przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. znajdują zastosowanie do podatkowych skutków otrzymania do dnia 30 listopada 2011 r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, oraz określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu - zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego - a także środków trwałych w budowie, zapasów, towarów i produkcji w toku.
2012
1
lut

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W dniu 11 października 2011 r. (data wpływu: 11 października 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w zakresie opisu zdarzenia przyszłego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może dokonywać transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości oraz może obracać nieruchomościami. Spółka podjęła działalność w drugiej połowie 2010 r., zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o PDOP jej pierwszy rok podatkowy trwa od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego 2011. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością może otrzymać tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników majątkowych oraz inne elementy stanowiące łącznie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy Kodeksu cywilnego (dalej: KC) lub stanowiące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP (dalej: ZCP).
2011
13
gru

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
(...) rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 11 lipca 2011 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) należy do Grupy kapitałowej X S.A. (dalej: „Grupa”), działającej w branży deweloperskiej.
2011
1
paź

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
(...) rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 11 lipca 2011 r. , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub Wnioskodawca”) należy do grupy kapitałowej R S.A. (dalej: „Grupa”), działającej w branży deweloperskiej.
2011
1
paź

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).
2011
1
paź

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).
2011
1
paź

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli : rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).
2011
1
paź

Istota:
CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.