Rok kalendarzowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok kalendarzowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
10
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2012 roku?

Fragment:

(...) roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W dniu 19 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2013 r.) uzupełniono wniosek poprzez przedłożeniu pełnomocnictwa do występowania w sprawie w imieniu Spółki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 19 września 2012 roku w kancelarii notarialnej został podpisany akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedne z jego postanowień dotyczyło roku podatkowego: „ Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru i kończy się z dniem 31.12.2013 r. ”. 27 września 2012 rok Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2012
18
sie

Istota:

Stwierdzić należy, że w świetle art. 19 ust. 19a ustawy, obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych przez Bank usług, których okres wykonywania wynosi 12 miesięcy powstaje w ostatnim dniu ich świadczenia, natomiast w sytuacji gdy usługi są wykonywane przez okres 18 miesięcy, obowiązek podatkowy powstaje z końcem roku podatkowego oraz w ostatnim dniu ich świadczenia, tj. zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy, w wartościach proporcjonalnych na momenty powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

Natomiast powziął wątpliwość czy dla określenia momentu obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, które trwają kolejnych 12 miesięcy i są wykonywane na przełomie roku kalendarzowego, może mieć zastosowanie przepis art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy. W art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy ustawodawca posługuje się pojęciem „rok” oraz „rok kalendarzowy”. Pojęcie rok” nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku VAT ani też w ustawie Ordynacja podatkowa. Powołując się z kolei na rozumienie tego pojęcia w kodeksie cywilnym, należy przyjąć, że zgodnie z zapisem art. 114 kc, rok to 365 dni. Jak już wyżej wskazano, w art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy, ustawodawca posługuje się również pojęciem „rok podatkowy”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jednak jego znaczenie wyjaśnione zostało w Ordynacji podatkowej. Stosownie do treści art. 11 Op. rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak wskazuje się w doktrynie prawa podatkowego, rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Możliwość wykorzystania definicji „roku podatkowego” zawartej w art. 11 Op. dla wyjaśnienia pojęcia roku podatkowego zawartego w przepisach ustawy o VAT przesądzona została w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak np. wyrok z 25 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1387/06 i z 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I FSK 1682/07.

2012
1
lut

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy zmieniającej ustawę CIT „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 <Ustawa CIT>. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (...)”. Przepis powyższy wskazuje dwie przesłanki, których wystąpienie warunkuje stosowanie do końca przyjętego przez Spółkę roku podatkowego przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (i) rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i (ii) rozpoczęcie roku podatkowego przed dniem 1 stycznia 2011 r. Ponieważ rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego (czyli jest inny niż rok kalendarzowy) i rozpoczął się 2 grudnia 2010 r. (czyli przed dniem 1 stycznia 2011 r.), na podstawie art. 12 Ustawy zmieniającej ustawę CIT przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. znajdują zastosowanie do podatkowych skutków otrzymania do dnia 30 listopada 2011 r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, oraz określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu - zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego - a także środków trwałych w budowie, zapasów, towarów i produkcji w toku.

2011
13
gru

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W dniu 11 października 2011 r. (data wpływu: 11 października 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w zakresie opisu zdarzenia przyszłego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może dokonywać transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości oraz może obracać nieruchomościami. Spółka podjęła działalność w drugiej połowie 2010 r., zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o PDOP jej pierwszy rok podatkowy trwa od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego 2011. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością może otrzymać tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników majątkowych oraz inne elementy stanowiące łącznie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy Kodeksu cywilnego (dalej: KC) lub stanowiące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP (dalej: ZCP).

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

(...) rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 11 lipca 2011 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) należy do Grupy kapitałowej X S.A. (dalej: „Grupa”), działającej w branży deweloperskiej.

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

(...) rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 11 lipca 2011 r. , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub Wnioskodawca”) należy do grupy kapitałowej R S.A. (dalej: „Grupa”), działającej w branży deweloperskiej.

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli : rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, art. 10 tej Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., m.in. do składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez tych podatników. W konsekwencji, jeżeli: rok podatkowy danego podatnika jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., i przed końcem przyjętego roku podatkowego, podatnik ten nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy późniejszym odpłatnym zbyciu składników wchodzących w skład takiego wkładu niepieniężnego, dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. W rezultacie, ponieważ: rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. (tj. 1 grudnia 2010 r.), i przed końcem wybranego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.) Spółka nabędzie w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część dla celów ustalenia kosztu uzyskania przychodu związanego z odpłatnym zbyciem składników wchodzących w skład opisanego wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy UPDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (niezależnie od daty zbycia tych składników).