Rok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rok. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
9
kwi

Istota:

Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Spółka obecnie jest w trakcie roku podatkowego będącego zarazem rokiem obrotowym Spółki, który rozpoczął się dnia 1 grudnia 2014 r. a zakończy się dnia 31 października 2016 r. W analizowanej sytuacji pierwszy rok podatkowy Spółki, będący zarazem pierwszym rokiem obrotowym, zakończył się w dniu 30 listopada 2014 r. Kolejny rok podatkowy (obrotowy), będący drugim rokiem obrotowym, rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. i trwa 23 miesiące. Czas trwania roku obrotowego wynika z Ustawy CIT, który jako generalną regułę przyjmuje, iż podatnik podatku CIT posiada rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym o ile statut, umowa spółki lub inny dokument regulujący zasady ustrojowe spółki nie określa innych zasad obowiązywania roku obrotowego. Podatnik podatku CIT może zatem określić rok podatkowy jako okres nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Warunkiem jest jednak zawiadomienie w ciągu miesiąca naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy CIT: „ rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych ”.

2014
13
maj

Istota:

Rozumienie terminu „rocznie”, o którym mowa w art. 31b ust. 6 ustawy

Fragment:

(...) roku odczyt zużycia paliwa gazowego u odbiorcy, na podstawie którego odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny Rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej zależnej od rocznego zużycia paliwa gazowego. Tak więc w przypadku odbiorców o niskiej mocy umownej Rok umowny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla pozostałych odbiorców Rok umowny to okres od godziny 6.00 1 października roku bieżącego do godziny 6.00 1 października roku następnego. Zatem w przypadku pozostałych odbiorców Rok umowny także nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy warunek zwolnienia z akcyzy przy sprzedaży gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, określony w art. 31b ust. 6 ustawy akcyzowej, jest zachowany, gdy sprzedaż gazu nie przekroczy określonych w tym przepisie ilości w okresie Roku umownego, zdefiniowanego w Taryfie X. SA... Innymi słowy, czy sformułowanie „ rocznie ” używane w art. 31b ust. 6 ustawy akcyzowej może być odnoszone do Roku umownego zdefiniowanego w Taryfie X. SA... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki na oba pytania należy odpowiedzieć twierdząco, co oznacza, że: warunek zwolnienia z akcyzy sprzedaży gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, określony w art. 31b ust. 6 ustawy akcyzowej, jest zachowany gdy sprzedaż gazu nie przekroczy określonych w tym przepisie ilości w okresie Roku umownego, zdefiniowanego w Taryfie X.

2013
15
sie

Istota:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni powinna dokonać korekty przychodów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinna dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?

Fragment:

Często zwroty towarów oraz udzielenie rabatu następuje po zakończeniu roku obrotowego. Rabaty za 2007 rok oraz zwroty towarów sprzedawanych w 2007 roku, a zwróconych w 2008 roku są ujmowane na fakturach korygujących w 2008 roku. W związku z powyższym zadano pytanie w zakresie przychodów: Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni powinna dokonać korekty przychodów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinna dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007... Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji kiedy następuje korekta przychodów w ciągu roku obrotowego lub po zakończeniu roku obrotowego z tytułu zwrotu towarów czy dokonania rabatu dla odbiorcy, powinno się dokonywać korekty przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie wystawienia faktury korygującej, wystawionej po dokonaniu zwrotu lub przyznaniu rabatu. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 września 2008 r., Nr ILPB1/415-407/08-4/AG , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni, za prawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

2012
31
sty

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Kontrahenta usługi projektowej i w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie roku 2010/2011 stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?

Fragment:

Na przełomie roku 2010 i 2011 zdarzyła się sytuacja, w której dokumentacje do poszczególnych etapów projektu Spółka przekazała do weryfikacji w 2010 roku, zaś korekty, zmiany i uzupełnienia dokonywane były w tych dokumentacjach zarówno w 2010 roku jak i w roku 2011. Ostateczny kształt dokumentacje uzyskały dopiero w 2011 roku i w tymże roku (luty, kwiecień, czerwiec) Zamawiający dokonał ich odbioru. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. przepisów w zakresie podatku VAT (w tym dotyczących zmiany stawki podatku) Spółka przyjęła, że przy sprzedaży przedmiotowych dokumentacji stosuje dla całej usługi stawkę VAT 23% właściwą dla okresu, w którym usługa została wykonana. Jako datę sprzedaży Spółka uznaje dzień zatwierdzenia dokumentacji (tu 2011 rok). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Kontrahenta usługi projektowej i w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie roku 2010/2011 stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%... Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uważa, że postępuje prawidłowo uznając, iż usługa jest wykonana w roku 2011 i właściwie stosuje w fakturach stawkę 23% VAT. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

2011
1
paź

Istota:

Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej w prawidłowy sposób dokonał korekty przychodów ze sprzedaży towarów w dacie wystawienia faktury korygującej, czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty przychodów w okresie, w którym została wystawiona faktura pierwotna (korygowana)?

Fragment:

Bilansowo posezonowa obniżka cen towarów ujmowana jest w tym okresie, w którym Spółka dokonała sprzedaży towarów, tj. w roku 2010 r. Natomiast posezonowa obniżka rozliczna jest w roku, w którym wystawiona została faktura korygująca, tj. w roku 2011. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wyżej przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, iż udzielony rabat, potwierdzony wystawieniem faktury korygującej, wpływa na zmniejszenie wcześniej uzyskanego przychodu ze sprzedaży, powinien zatem zostać uwzględniony w wielkości przychodów poprzez ich zmniejszenie w okresie sprawozdawczym, w którym przychód ten powstał. Tym samym wystawione w 2011 roku faktury korygujące, dotyczące sprzedaży 2010 roku winny zostać uwzględnione w przychodach za 2010 rok. A zatem przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - według którego korektę należy ująć w roku, w którym wystawiono fakturę korygującą - należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy w sytuacji zamknięcia ksiąg Spółki przejmowanej należy przyjąć, że rok podatkowy tej spółki zakończył się w dniu połączenia, zgodnie z art. 8 ust. 6 w zw. z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w związku z zamknięciem roku podatkowego, Spółka przejmowana ma obowiązek wykazać oraz rozliczyć osiągnięty dochód za ten okres oraz może rozliczyć straty z lat ubiegłych, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy obowiązek złożenia zeznania w Spółce przejmowanej za rok kończący się w dniu połączenia będzie spoczywał na Wnioskodawcy, jako spółce przejmującej będącej następcą prawnym Spółki przejmowanej?

Fragment:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na skutek połączenia metodą łączenia udziałów, w wyniku decyzji o zamknięciu ksiąg rachunkowych (zastosowania się do obowiązku zamknięcia ksiąg) dojdzie do zakończenia roku podatkowego Spółki przejmowanej. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych koniec roku podatkowego wiąże ściśle z momentem zamknięcia ksiąg rachunkowych, wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Treść wskazanego powyżej przepisu wskazuje, w ocenie Wnioskodawcy, jednoznacznie, że jeżeli księgi podatkowe prowadzone dla spółki przejmowanej zostaną zamknięte, wówczas rok podatkowy tego podmiotu również się zakończy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zakończenie roku podatkowego wiąże z obowiązkiem złożenia w wymaganych terminach zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w ostatnim roku podatkowym oraz sprawozdania finansowego. Jednocześnie, jeżeli w tym samym roku podatkowym Spółka przejmowana osiągnęła dochód, natomiast w poprzednich latach podatkowych podmiot ten ponosił stratę, w ocenie Wnioskodawcy, Spółce przejmowanej przysługiwać będzie prawo odliczenia od swego dochodu straty z lat ubiegłych (art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

Fragment:

Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować w pierwszym roku podatkowym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. z tym, że: art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia; art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (tj. do dnia zakończenia pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy) Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.?
2. Czy jeżeli w wyniku ewentualnego wniesienia aportem do Spółki przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport – np. znaków towarowych (praw ochronnych do znaków towarowych) – według ich wartości rynkowej?
3. Czy odpisy amortyzacyjne liczone od tak ustalonej wartości początkowej wskazanych składników majątkowych (np. znaków towarowych) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

Fragment:

Niemniej, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, podatnicy – u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. – stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej m.in. w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. w przypadku osób prawnych, które nie były dotychczas podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zawiadomienie powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Na mocy art. 8 ust. 2 wskazanej ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „ dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej ”.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r. (tj. do dnia zakończenia pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy) Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.?
2. Czy jeżeli w wyniku ewentualnego wniesienia aportem do Spółki przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport – np. znaków towarowych (praw ochronnych do znaków towarowych) – według ich wartości rynkowej?
3. Czy odpisy amortyzacyjne liczone od tak ustalonej wartości początkowej wskazanych składników majątkowych (np. znaków towarowych) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

Fragment:

Niemniej, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, podatnicy – u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. – stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej m.in. w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. w przypadku osób prawnych, które nie były dotychczas podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zawiadomienie powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Na mocy art. 8 ust. 2 wskazanej ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „ dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej ”.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?

Fragment:

Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować w pierwszym roku podatkowym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że: art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia; art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.