Rodzinna spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rodzinna spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan wspólnie z małżonką działalność gospodarczą w ramach Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Działalność ta została przez Państwa zgłoszona na numer NIP małżonka. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzany jest podatek podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązani jesteście Państwo do dnia 31 grudnia 2005r. dokonać zmiany w zakresie prowadzenia małżeńskiej firmy. Wobec zaistniałej sytuacji, żona Pana wyrazi zgodę na wykreślenie jej z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, natomiast Pan nadal będzie kontynuował przedmiotową działalność.
W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej wnosząc o udzielenie informacji, czy w opisanej powyżej sytuacji zobowiązany jest Pan do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT?
Zdaniem Pana, ponieważ firma będzie dalej kontynuowana nie wystąpi konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 lipca 20005, uzupełnionym w dniu 04 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług z a p r a w i d ł o we U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy powstanie obowiązek podatkowy w PCC w związku z przekształceniem się spółki małżeńskiej (2-wa zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w spółkę cywilną i wniesienie do nowej spółki dotychczasowego przedsiębiorstwa w postaci towarów handlowych, środków trwałych i wyposażenia?

Fragment:

(...) Z wniosku podatników wynika, że małżonkowie prowadzą wspólnie działąlność gospodarczą, najpierw w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a od 2004 r. w oparciu o odrębne dwa wpisy. W związku z zapisami ustawy o działalności gospodarczej podatnicy zamierzają zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej i zawrzeć społkę cywilną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ordynacji podatkowej podatnikiem, ktory na mocy ustaw podatkowych podlega obowiazkowi podatkowemu jest: - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, - inne podmioty ustanowione podatnikami przez ustawy podatkowe. Pojęcie osoby fizycznej nie jest określone przez przepisy prawa podatkowego i zgodnie z zasadami zewnętrznej wykładni systemowej przejmowane jest z prawa cywilnego. Według art. 8 § 1 ustawy z dnia 23.04.1994 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwanej dalej k.c., każdy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki małżeńskiej w spółkę cywilną nowopowstała spółka może prowadzić księgę przychodów i rozchodów, pomimo tego, że spółka małżeńska osiągnęła przychody powyżej 800.000 euro ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005 r. (data wpływu 29.12.2005 r.) złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w złożonym wniosku: Z treści pisma wynika, że w 2005 r. prowadziła Pani działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Działalność, którą Pani prowadziła pod względem prawnym była prowadzona na obojga małżonków. W dniu 9 grudnia została zawarta umowa spółki cywilnej między ww. osobami. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kas rejestrujących stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Państwo J. prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków, posiadają wspólny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie zawierali umowy spółki cywilnej. Podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z urzędem skarbowym posługując się osobistym numerem NIP jest Pan J. Państwo J. w najbliższym czasie zamierzają przekształcić dotychczasową działalność gospodarczą w działalność prowadzoną w formie spółki jawnej. W związku z powyższym zwrócili się z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku dokonania odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez każdego z małżonków i dalszego prowadzenia przez nich jednej, wspólnej działalności gospodarczej, bez zmiany formy organizacyjnej, podatnikiem podatku od towarów i usług nadal pozostaje ten małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.!4a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 2 września 2005 r. (data wpływu: 5 września 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 września 2005 r. wpłynął wniosek, w którym zwróciła się Pani z zapytaniem czy w przypadku dokonania odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez każdego z małżonków i dalszego prowadzenia przez nich jednej, wspólnej działalności gospodarczej, bez zmiany formy organizacyjnej, podatnikiem podatku od towarów i usług nadal pozostaje ten małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług, w tym przypadku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy małżonkowie prowadzący uprzednio "firmę małżeńską" a aktualnie posiadajacy odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej mogą dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług posługiwać się nadal numerem identyfikacji podatkowej jednego z małżonków?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli , działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 06.12.2005 r.dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług podatnika, który figurował jako przedsiębiorca w działalności gospodarczej na imię obojga małżonków. W dniu 06.12.2005 r., do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Jednostka zwróciła się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty z tego tytułu podatku VAT przy przekształceniu działalności prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną?

Fragment:

(...) W dniu 22.09.2005r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan od 01.06.1993r. działalność gospodarczą na imię obojga małżonków. Zapytanie dotyczy zmiany formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji na imię obojga małżonków, zarejestrowanej dla celów VAT na Pana. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), działalność gospodarcza dotychczas prowadzona przez małżonków na nazwisko jednego małżonka podlega likwidacji i od dnia 01.01.2006r. podlega rejestracji dla celów podatkowych jako spółka cywilna. W tym celu podjął już Pan wraz z małżonką konkretne działania takie jak: dokonanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej przez każdego z małżonków, (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy skutków jakie powstaną w podatku VAT w przypadku odstąpienia jednego z małżonków od działalności prowadzonej na imię obojga małżonków.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że od 01.07.1994r. rozpoczął Pan wraz z małżonką prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność na imię obojga małżonków prowadzona była bez zawarcia umowy spółki. W związku z tym, że Pan był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, dla celów wspólnie prowadzonej działalności psługiwali się Państwo numerem identyfikacyjnym (NIP) nadanym Panu. Pana małżonka nie dokonywała do chwili obecnej zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług i nie jest podatnikiem tego podatku, a z dniem 01.01.2006r. zamierza odstąpić od prowadzenia działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. W związku z tym, że Pańska żona zamierza odstąpić od prowadzenia w/w działalności gospodarczej, która jednak w dalszym ciągu będzie prowadzona przez Pana, zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy sporządzenia remanentu likwidacyjnego z zakończonej działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, przy odstąpieniu od tej działalności małżonka niezarejestrowanego dla celów rozliczania się w podatku VAT.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że od 01.07.1994r. rozpoczął Pan wraz z małżonką prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność na imię obojga małżonków prowadzona była bez zawarcia umowy spółki. W związku z tym, że Pan był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, dla celów wspólnie prowadzonej działalności posługiwali się Państwo numerem identyfikacyjnym (NIP) nadanym Panu. Pana małżonka nie dokonywała do chwili obecnej zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług i nie jest podatnikiem tego podatku, a z dniem 01.01.2006r. zamierza odstąpić od prowadzenia działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. W związku z tym, że Pańska żona zamierza odstąpić od prowadzenia w/w działalności gospodarczej, która jednak w dalszym ciągu będzie prowadzona przez Pana, zwrócił się Pan z prośbą o (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych pojazdem o ładownści nie przekraczającej 1,5 tony, przy jednoczesnym prowadzeniu w spółce cywilnej z żoną działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami kosmetycznymi?

Fragment:

(...) W dniu 25.02.2005r. podatnik złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko, polegającej na świadczeniu usług transportowych jednym pojazdem o ładowności nie przekraczającej ładowności 1,5 tony. W złożonym wniosku podatnik wyjaśnia, że obecnie prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej z żoną, w zakresie handlu bezpośredniego artykułami kosmetycznymi. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym. Podatnik zamierza rozpocząć nową działalność prowadzoną indywidualnie w zakresie usług transportowych świadczonych wyłącznie przez podatnika, jednym pojazdem o ładowności nie przekraczającej 1,5 tony. W ocenie podatnika przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez niego na własne (...)