ITPB2/415-680/14/MU | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.
ITPB2/415-680/14/MUinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. rodzina
  3. ulga
  4. zniżka
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uchwałą Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r., Rada Gminy działająca na podstawie art. 7 ust. l pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjęła i wprowadziła na terenie Gminy Program pn. „Karta Dużej Rodziny”, wspierający rodziny wielodzietne. Program „Karta Dużej Rodziny”, to zespół działań wspierających rodziny wielodzietne ujęty w ramy Programu, którego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. „Karta Dużej Rodziny” nie jest instrumentem polityki socjalnej, jest wyrazem docenienia przez samorząd Gminy rodzin wychowujących liczne potomstwo, ułatwia im korzystanie z oferty kulturalnej i sportowej, do której - ze względu na wysokie koszty - nie zawsze mają dostęp. Wsparcie to, mimo, iż jest wsparciem o charakterze materialnym, nie jest skierowane wyłącznie do rodzin o niskim statusie materialnym. Program „Karta Dużej Rodziny” obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny, w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje trójkę i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Program „Karta Dużej Rodziny” pomaga rodzinom wielodzietnym, które podejmują wysiłki zmierzające do odpowiedzialnego wychowania dzieci. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu „Karta Dużej Rodziny”, określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r. Rady Gminy. Program „Karta Dużej Rodziny”, skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w Gminie - § 1 ust. 1 załącznika do uchwały. Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie Gminy (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, z wyłączeniem dzieci w wieku od 18 do 24 roku życia jednocześnie uczących się i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - § 1 ust. 2 załącznika do uchwały. Realizacja celów Programu „Karta Dużej Rodziny” następuje poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi, polegającej na możliwości zakupu biletów wstępu z 50% zniżką od obowiązujących stawek, do następujących obiektów: Centrum „...” - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, kino „...” - wejście na seanse filmowe - § 3 załącznika do uchwały. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia zniżek, dopuszcza się możliwość przystąpienia do Programu innych podmiotów, niż wyżej wskazane, na podstawie zgłoszonych przez nich deklaracji - § 4 załącznika do uchwały. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg, o których mowa wyżej, będzie Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie dla każdego uczestnika Programu, po spełnieniu wymogów wyżej określonych, w momencie złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny - § 5 ust. 1 załącznika do uchwały. Karta ważna będzie przez okres 1 roku od daty jej wydania lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z Programu - § 5 ust. 2 załącznika do uchwały. Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące informacje: imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona, datę ważności, numer karty. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu, będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty oraz w obecności rodzica lub opiekuna posiadającego własną kartę - § 5 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały. Karta nie jest kartą bankomatową, płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności - § 5 ust. 5 załącznika do uchwały. Karta Dużej Rodziny wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna składany do Wójta Gminy w Urzędzie Gminy - § 7 ust. 1 załącznika do uchwały. Środki finansowe konieczne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu Gminy - § 8 załącznika do uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Programu „Karta Dużej Rodziny”, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa - data publikacji 11 czerwca 2014 r. - tj. z dniem 25 czerwca 2014 r. Dofinansowanie z budżetu Gminy ulgi, polegającej na możliwości zakupu przez uprawnionego biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum „...” - wejście na pływalnię, fitness, siłownię oraz do kina „...” - wejście na seanse filmowe, dokonywane będzie na rzecz wskazanych podmiotów, na podstawie zawartych z nimi umów.

Przedmiotem umowy z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej z Centrum, jest świadczenie usług na rzecz Gminy, wynikających z Uchwały Nr XXX Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Programu dla Gminy, wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej rodziny, poprzez udostępnienie dla mieszkańców Gminy posiadających Kartę Dużej Rodziny biletów wstępu na pływalnię, fitness, siłownię, po obniżonych cenach tj. z 50% zniżką do każdego zakupionego biletu wstępu. Natomiast Gmina, zobowiązuje się pokryć wysokość przyznanych zniżek, w ramach zabezpieczonej na ten cel kwoty 10.000 zł brutto, w rozliczeniach miesięcznych, w oparciu o zestawienia wykonawcy umowy, które winny zawierać co najmniej: liczbę porządkową, datę skorzystania z karty oraz nr gminnej Karty Dużej Rodziny.

Przedmiotem umowy z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej z Domem Kultury, jest świadczenie na rzecz Gminy usług, wynikających z Uchwały Nr XXX Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Programu dla Gminy, wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny”, poprzez udostępnienie dla mieszkańców Gminy posiadających Kartę Dużej Rodziny biletów wstępu na seanse kinowe po obniżonych cenach tj. z 50% zniżką do każdego zakupionego biletu wstępu. Natomiast Gmina, zobowiązuje się pokryć wysokość przyznanych zniżek, w ramach zabezpieczonej na ten cel kwoty 10.000 zł brutto, w rozliczeniach miesięcznych, w oparciu o zestawienia wykonawcy umowy, które winny zawierać co najmniej: liczbę porządkową, datę skorzystania z karty oraz nr gminnej Karty Dużej Rodziny.

Gmina zobowiązała się do dokonania przelewu na rzecz wymienionych podmiotów w wysokości wynikającej z faktury VAT, w terminie do 21 dni od jej otrzymania.

Wobec powyższego zadano następujące pytania.
  1. Czy pokrycie ze środków budżetu Gminy - Wnioskodawcy równowartości ulgi udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, oraz do kina - wejście na seanse filmowe, stanowi źródło przychodu osoby korzystającej z karty, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy pokrycie z środków budżetu Gminy - Wnioskodawcy równowartości ulgi udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum -wejście na pływalnię, fitness, siłownię, oraz do kina - wejście na seanse filmowe, powoduje powstanie dochodu u osoby korzystającej z karty, w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  3. Czy Gmina - Wnioskodawca, dokonując płatności ze środków budżetu Gminy, celem pokrycia 50% zniżki udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny na zakup biletu wstępu do Centrum - wejście na pływalnię, fitness, siłownię oraz do kina - wejście na seanse filmowe, jest płatnikiem o jakim mowa w przepisach rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy jest obowiązany sporządzać informację według ustalonego wzoru, o wysokości przychodów osiągniętych z tego tytułu i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według miejsca zamieszkania podatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie ze środków budżetu Gminy równowartości ulgi udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, oraz do kina - wejście na seanse filmowe, nie stanowi źródła przychodu osoby korzystającej z karty, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym ad osób fizycznych, jak również nie powoduje powstania u tej osoby dochodu, w rozumieniu art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca dokonując płatności ze środków budżetu Gminy, celem pokrycia równowartości 50% zniżki, udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu do Centrum oraz do kina, nie jest płatnikiem o jakim mowa w przepisach rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie jest obowiązany sporządzać informacje według ustalonego wzoru, o wysokości przychodów osiągniętych z tego tytułu i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Wnioskodawca uważa, że Uchwała Rady Gminy Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r., podjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, którą przyjęto i wprowadzono na terenie Gminy Program pn. „Karta Dużej Rodziny”, jest aktem prawa miejscowego, w rozumieniu art. 87 ust. 2 w zw. z art. 88 ust. 1 i art. 94 Konstytucji RP, który stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze działania organu, który go ustanowił. Uchwały rady gminy mogą mieć dwojaki charakter, tj. generalno-abstrakcyjny lub indywidualno-konkretny.

W przypadku uchwał o charakterze generalno-abstrakcyjnym, adresatem norm w nich zawartych, są wszystkie osoby spełniające określone w niej warunki. Powołana we wniosku uchwała, wspierająca rodziny wielodzietne poprzez wydawanie kart dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uprawniających do ulg w postaci 50% zniżki na zakup biletu wstępu do kina, na basen, siłownię, fitness, niewątpliwie zawiera normy generalno - abstrakcyjne, których adresatem są wszystkie osoby spełniające określone w załączniku nr 1 do rzeczonej uchwały kryteria. Wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg, zniżek, które nie stanowią źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1, ani też opodatkowanego dochodu, o jakim mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stronie osób z nich korzystających. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że dokonując płatności na rzecz podmiotów wskazanych w wymienionych wyżej umowach, z tytułu pokrycia równowartości 50% zniżki udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu do Centrum oraz do kina nie jest płatnikiem, o jakim mowa w przepisach rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie jest obowiązany sporządzać informacje według ustalonego wzoru, o wysokości przychodów osiągniętych z tego tytułu i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając w pkt 9 – inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Uchwałą Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r., Rada Gminy działająca na podstawie art. 7 ust. l pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyjęła i wprowadziła na terenie Gminy Program pn. „Karta Dużej Rodziny”, wspierający rodziny wielodzietne. Program „Karta Dużej Rodziny”, to zespół działań wspierających rodziny wielodzietne ujęty w ramy Programu, którego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. „Karta Dużej Rodziny” nie jest instrumentem polityki socjalnej, jest wyrazem docenienia przez samorząd Gminy rodzin wychowujących liczne potomstwo, ułatwia im korzystanie z oferty kulturalnej i sportowej, do której - ze względu na wysokie koszty - nie zawsze mają dostęp. Wsparcie to, mimo, iż jest wsparciem o charakterze materialnym, nie jest skierowane wyłącznie do rodzin o niskim statusie materialnym. Program „Karta Dużej Rodziny” obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny, w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje trójkę i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Program „Karta Dużej Rodziny” pomaga rodzinom wielodzietnym, które podejmują wysiłki zmierzające do odpowiedzialnego wychowania dzieci. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu „Karta Dużej Rodziny”, określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r. Rady Gminy.

Realizacja celów Programu „Karta Dużej Rodziny” następuje poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi, polegającej na możliwości zakupu biletów wstępu z 50% zniżką od obowiązujących stawek, do następujących obiektów: Centrum „...” - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, kino „...” - wejście na seanse filmowe. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia zniżek, dopuszcza się możliwość przystąpienia do Programu innych podmiotów, niż wyżej wskazane, na podstawie zgłoszonych przez nich deklaracji. Środki finansowe konieczne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu Gminy.

Powyższe wskazuje, iż przedmiotowa uchwała Rady Gminy jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.

W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki mogą korzystać z przyznanych na jej podstawie ulg, tj. zakupu biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, oraz do kina - wejście na seanse filmowe. Tym samym, świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż pokrycie ze środków Wnioskodawcy równowartości ulgi udzielonej posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przy zakupie biletu wstępu z 50% zniżką do Centrum - wejście na pływalnię, fitness, siłownię, oraz do kina - wejście na seanse filmowe, nie stanowi źródła przychodu osoby korzystającej z karty, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym ad osób fizycznych, a tym samym nie powoduje powstania u tej osoby dochodu, w rozumieniu art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.