IBPBII/1/415-689/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe wprowadzenia bonów w ramach programu „ ...”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 6 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia bonów w ramach programu „ ...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia bonów w ramach programu „ ...”.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 27 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-689/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 6 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Władze Miasta X dostrzegają niekorzystną sytuację demograficzną, o której świadczy wskaźnik dzietności, niegwarantujący zastępowalności pokoleń, a także słabą kondycję materialną rodzin wielodzietnych, spośród których duża liczba wymaga wsparcia pomocy społecznej. Problem wsparcia rodzin wielodzietnych pozostaje ważnym elementem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2014-2020.

Gmina X wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia przygotowała Program „ ...”.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. został przyjęty Program „ ...” na terenie Miasta X. Bon rodzinny to kwota pieniędzy przeznaczona dla rodziny wielodzietnej, przy założeniu, że na osobę w rodzinie przypadnie kwota 200 zł (dla rodziny 2+3 będzie to kwota 1.000 zł). Bon przysługuje rodzinie wielodzietnej bez względu na sytuację materialną rodziny, wydawany w formie dokumentów papierowych na okaziciela o określonych nominałach (20 zł i 50 zł).

W budżecie miasta X, w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; w rozdziale Pozostała działalność zarezerwowano określoną kwotę na ten cel. Program „ ...” jest skierowany do rodzin posiadających 3 i więcej dzieci i jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę X.

Realizatorami Programu są:

  1. spółki miejskie, jednostki organizacyjne Gminy X, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających w dziedzinie sportu, oświaty i instytucji kultury,
  2. osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą, które zadeklarują chęć przystąpienia do programu.

Ww. podmioty podejmują od dnia zawarcia porozumienia z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w X współpracę w zakresie realizacji Programu „ ...”, skierowaną do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta X.

W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do programu, Podmiot umożliwia nabycie towarów, usług, wniesienie opłat za usługi, wstępy itp. rodzinom wielodzietnym za: bilety wstępu na wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum, Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, bilety komunikacji miejskiej, utrzymanie mieszkania lub domu (np. czynsz w budynkach wielorodzinnych, wodę i ścieki itp. dla mieszkańców budynków jednorodzinnych), towary i usługi w punktach handlowo usługowych (np. opłaty za pobyt w przedszkolu i żłobku dziecka, podręczniki, przybory szkolne, książki, odzież, artykuły spożywcze, obuwie).

Realizatorem działań w ramach „ ...” jest Dział Świadczeń Społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w X.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 6 listopada 2014 r. wynika, że Program „ ...” został skierowany do wszystkich rodzin spełniających wskazane w nim warunki. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci zamieszkałych na terenie miasta; nie ma skonkretyzowanego indywidualnego adresata. Każdy członek rodziny wielodzietnej otrzymuje bon rodzinny o wartości 200 zł raz w roku.

Uchwała Rady Miasta X w sprawie przyjęcia programu „ ...” na terenie miasta X, którego celem jest możliwość uzyskania przez rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta X bonu rodzinnego, jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie miasta X o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

Każda rodzina wielodzietna posiadająca troje i więcej dzieci, zamieszkująca na terenie miasta X ma prawo ubiegać się o przyznanie bonu rodzinnego na każdego członka rodziny o wartości 200 zł raz w roku zgodnie z ww. uchwałą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla beneficjentów programu „ ...” w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany bon powoduje powstanie przychodu, czy przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Gminie X ciąży obowiązek wystawienia beneficjentom PIT-8C za dany rok podatkowy...

Uchwałą Rady Miasta X z 27 lutego 2014 r. został przyjęty Program „ ...” na terenie miasta X. Bon rodzinny to kwota pieniędzy przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, przysługujących rodzinie wielodzietnej bez względu na sytuację materialną rodziny, wydawany w formie dokumentów papierowych na okaziciela o określonych nominałach. W budżecie miasta zarezerwowano określoną kwotę na ten cel. Ww. uchwała została podjęta na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi, że „do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej zostały określone w art. 36 ustawy o pomocy społecznej, wśród nich nie ma umieszczonego bonu rodzinnego opodatkowanego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano podatku.

Zgodnie art. 21 w pkt 79 ww. ustawy określono, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Odnosząc się do zapisu z art. 36 ustawy o pomocy społecznej powstaje wątpliwość czy bon rodzinny jako nie określony wg tego przepisu do świadczeń z pomocy społecznej powinien podlegać podatkowi od osób fizycznych, zwłaszcza, że jest przyznawany osobom bez względu na dochód rodziny.

Z kolei ocena od strony podmiotu będącego realizatorem „ ...”, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w X oraz od strony przedmiotowej, że bon rodzinny stanowi wsparcie rodzin wielodzietnych czyli stanowi swoisty rodzaj pomocy społecznej dla tych rodzin – prowadzi, zdaniem Wnioskodawcy, do uznania go za świadczenie z pomocy społecznej, co skutkuje zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym nie powstaje obowiązek wystawiania przez Gminę PIT-8C za dany rok a u beneficjentów Programu powstaje przychód, który jako uzyskany z pomocy społecznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina X wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia przygotowała Program „ ...”.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. został przyjęty Program „ ...” na terenie Miasta X. Bon rodzinny to kwota pieniędzy przeznaczona dla rodziny wielodzietnej, przy założeniu, że na osobę w rodzinie przypadnie kwota 200 zł (dla rodziny 2+3 będzie to kwota 1.000 zł). Bon przysługuje rodzinie wielodzietnej bez względu na sytuację materialną rodziny, wydawany w formie dokumentów papierowych na okaziciela o określonych nominałach (20 zł i 50 zł).

Realizatorami Programu są:

  1. spółki miejskie, jednostki organizacyjne Gminy X, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających w dziedzinie sportu, oświaty i instytucji kultury,
  2. osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą, które zadeklarują chęć przystąpienia do programu.

Ww. podmioty podejmują od dnia zawarcia porozumienia z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w X współpracę w zakresie realizacji Programu „ ...”, skierowaną do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta X.

W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do programu, Podmiot umożliwia nabycie towarów, usług, wniesienie opłat za usługi, wstępy itp. rodzinom wielodzietnym za: bilety wstępu na wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum, Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, bilety komunikacji miejskiej, utrzymanie mieszkania lub domu (np. czynsz w budynkach wielorodzinnych, wodę i ścieki itp. dla mieszkańców budynków jednorodzinnych), towary i usługi w punktach handlowo usługowych (np. opłaty za pobyt w przedszkolu i żłobku dziecka, podręczniki, przybory szkolne, książki, odzież, artykuły spożywcze, obuwie).

Realizatorem działań w ramach „ ...” jest Dział Świadczeń Społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w X.

Program „ ...” został skierowany do wszystkich rodzin spełniających wskazane w nim warunki. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci zamieszkałych na terenie miasta; nie ma skonkretyzowanego indywidualnego adresata. Każdy członek rodziny wielodzietnej otrzymuje bon rodzinny o wartości 200 zł raz w roku.

Uchwała Rady Miasta X w sprawie przyjęcia programu „ ...” na terenie miasta X, którego celem jest możliwość uzyskania przez rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta X bonu rodzinnego, jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie miasta X o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

Należy zauważyć, że Uchwała Rady Miasta – w sprawie przyjęcia programu „ ...” na terenie miasta – jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie miasta o charakterze generalno-abstrakcyjnym. Celem programu „ ...” jest możliwość uzyskania przez rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta bonu rodzinnego. Program ten został skierowany do wszystkich rodzin spełniających wskazane w nim warunki, tj. do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci zamieszkałych na terenie miasta. Nie ma zatem skonkretyzowanego indywidualnego adresata.

Tym samym wszyscy członkowie uprawnionych rodzin, tj. rodzin, które spełniają wskazane w ww. programie warunki, mogą uzyskać bon rodzinny. Tym samym świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych.

W związku z tym, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie powstanie w ogóle przychód, to wskazane we wniosku przez Wnioskodawcę zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miało zastosowania.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że oferowane w ramach programu „ ...” świadczenia członkom rodzin wielodzietnych w postaci bonu rodzinnego nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego z tego właśnie powodu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania dla ww. osób informacji PIT-8C, a nie dlatego, że – jak błędnie stwierdza Wnioskodawca – korzysta ono ze zwolnienia.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.