IBPB-2-1/4511-152/15/MK | Interpretacja indywidualna

Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się – Karta Dużej Rodziny
IBPB-2-1/4511-152/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. dopłata
 3. gmina
 4. obowiązek płatnika
 5. programy
 6. przychody z innych źródeł
 7. przychód
 8. płatnik
 9. rada gminy
 10. rodzina
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji z budżetu miasta biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji z budżetu miasta biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uchwała z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadza program skierowany do rodzin wielodzietnych (bez względu na posiadany przez nie dochód), których członkowie są mieszkańcami miasta M. Cele niniejszej uchwały to:

 • promowanie modelu dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku dużych rodzin;
 • bezpośrednie wsparcie i poprawę warunków życia dużych rodzin;
 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:

 • zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury miasta M.;
 • promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta M., oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
 • uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd miasta M. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów stanowi karta wydawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Podstawą prawną podjętej uchwały Rady Miasta jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obecnie w trakcie przygotowania jest projekt uchwały Rady Miasta M. zmieniającej uchwałę z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, który na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej wprowadzałby zapis o umożliwieniu rodzinom objętym programem korzystanie z refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się.

Podstawą do uzyskania powyższej refundacji będzie regulamin, który wraz ze wzorem wniosku zostanie wprowadzony w drodze zarządzenia wykonawczego przez Prezydenta Miasta M.

Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się ma być przekazywana na podany przez rodzinę rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym w przypadku przekazania refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się na rachunek rodziny zamieszkującej na terenie miasta M. i posiadającej Kartę Dużej Rodziny, zajdzie obowiązek wystawiania przez Urząd Miasta M. PIT-8C osobom korzystającym z tej refundacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie zajdzie obowiązek wystawienia formularza PIT-8C wobec osób korzystających z refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się. Taka forma wsparcia nie będzie bowiem stanowić źródła przychodów i nie będzie mieć u nich miejsce przysporzenie majątkowe.

Dokonując refundacji biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się Gmina wykonuje zadania własne nałożone na nią ustawą.

W uzasadnieniu Wnioskodawca powołał art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując, że w przedmiotowej sprawie istotne jest ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u tych osób przysporzenie majątkowe, a więc czy refundacja biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się stanowić będzie przychód zdefiniowany w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wnioskodawcy będą regulować opłatę za bilety miesięczne w pełnej wysokości – przysporzenie majątkowe nie wystąpi, zatem powołane przepisy nie będą miały zastosowania. W konsekwencji Wnioskodawca stwierdza, że Urząd Miasta nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C, który podlegałby uwzględnieniu w zeznaniach rocznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić – co do zasady – w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, uchwała z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadza program skierowany do rodzin wielodzietnych (bez względu na posiadany przez nie dochód), których członkowie są mieszkańcami miasta M. Obecnie w trakcie przygotowania jest projekt uchwały Rady Miasta M. zmieniającej uchwałę z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, który na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej wprowadzałby zapis o umożliwieniu rodzinom objętym programem korzystanie z refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się. Podstawą do uzyskania powyższej refundacji będzie regulamin, który wraz ze wzorem wniosku zostanie wprowadzony w drodze zarządzenia wykonawczego przez Prezydenta Miasta M. Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się ma być przekazywana na podany przez rodzinę rachunek bankowy.

Powyższe wskazuje, iż przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej będzie aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane będą do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.

W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki będą mogły korzystać z przyznanej na jej podstawie refundacji biletów komunikacji miejskiej. Tym samym, świadczenia te nie będą miały charakteru indywidualnego i nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tej refundacji.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż ww. refundacja biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin wielodzietnych nie będzie stanowiła przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Zatem to z powyższych powodów opisane we wniosku świadczenia nie będą stanowiły przychodu, a nie jak twierdzi Wnioskodawca, z uwagi na uregulowanie opłaty za bilety miesięczne w pełnej wysokości.

Należy bowiem zauważyć, że kwota ta zostanie osobom korzystającym z tego świadczenia refundowana – a zatem osoby te nie poniosą w ostateczności kosztów biletów.

Niemniej w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało – co do zasady – uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych powodów niż przedstawiona przez Wnioskodawcę argumentacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.