Rodzina | Interpretacje podatkowe

Rodzina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rodzina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny
Fragment:
W jednej ze swoich uchwa3 S1d Najwy?szy wskaza3, ?e ma3?onek mo?e dochodzia zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 KRiO zarówno wtedy, gdy rodzine tworz1 ma3?onkowie i dzieci bed1ce na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma - uchwa3a z dnia 16 grudnia 1987 roku, sygn. akt. III CZP 91/86. Tak?e bezdzietni ma3?onkowie tworz1 rodzine, której materialne potrzeby musz1 bya zaspokojone. Potrzeby rodziny stanowi1, oprócz utrzymania i wychowania dzieci, zarówno potrzeby wspólne, jak równie? indywidualne potrzeby ma3?onków. Mog1 one bya zaliczone do kategorii potrzeb rodziny, gdy zaspokojenie ich jest w danych okolicznoociach usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadom wspó3?ycia spo3ecznego, a przede wszystkim zasadzie jednakowej stopy ?yciowej wszystkich cz3onków rodziny. Zasad1 jest, ?e stopa ?yciowa ma3?onków, choaby pozostaj1cych w faktycznym roz31czeniu, powinna bya z regu3y równa. Dlatego te? obowi1zek ma3?onka z art. 27 KRiO nie powstaje i nie zale?y od tego, czy drugi ma3?onek znajduje sie w niedostatku, lecz od tego, ?e jeden z ma3?onków nie mo?e zaspokoia swoich potrzeb w takim zakresie, w jakim mo?e to uczynia ma3?onek drugi. O potrzebach rodziny mo?na mówia w zasadzie wówczas, gdy rodzina jest zwi1zana wez3em wspólnego po?ycia. Dotyczy to zarówno rodziny, której cz3onkowie tworz1 wspólnote gospodarcz1, jak i takiego przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z ma3?onków pozostaje z dzieami we wspólnym gospodarstwie rodzinnym.
2017
26
sty

Istota:
Opodatkowanie zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego.
Fragment:
Dopuszczenie do różnego sposobu opodatkowania świadczeń przekazywanych między małżonkami (opodatkowanie świadczeń wymuszonych na pewien czas - czas trwania sprawy cywilnej i pozostawienie poza przedmiotem opodatkowania świadczeń realizowanych dobrowolnie), realizującymi w ten sposób zaspokajanie potrzeb rodziny, w ocenie Sądu można byłoby odczytać za naruszające zasady konstytucyjne ochrony i opieki nad rodziną oraz uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej (art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Państwo ma bowiem stanowić gwarancje prawidłowego funkcjonowania rodziny, a zatem dążenie przy wykorzystaniu instrumentarium prawnego stworzonego przez Państwo do zagwarantowania spełniania przez małżonka obowiązków płynących z faktu założenia rodziny, w sytuacji uchybiania temu obowiązkowi, nie może w płaszczyźnie podatkowej nieść w sobie dla małżonka zaniedbywanego przez współmałżonka dodatkowych niekorzystnych następstw (opodatkowania czegoś, co w normalnym funkcjonowaniu rodziny takiemu opodatkowaniu nie jest poddawane) i prowadzić do powstania gorszej sytuacji finansowej niż w należycie funkcjonującej rodzinie. Nie można więc zaakceptować takiej wykładni art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., która doprowadziła organ podatkowy do stwierdzenia, iż zabezpieczenie realizujące zaspokojenie potrzeb drugiego z małżonków wypłacone ze wspólnego majątku małżonków, stanowiło dla Skarżącej przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu.
2016
24
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Fragment:
Karta Rodziny ” został uchwalony przez Zarząd Uchwałą z dnia 29 maja 2014 roku i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa. Celem Programu „ ... Karta Rodziny ” jest polepszenie warunków życia rodzin wielodzietnych. W opiniach Samorządu możliwość przyznania ulg to niezwykle cenne narzędzie pomocy rodzinom wielodzietnym i biednym. Wprowadzenie ich opodatkowania spowoduje, że pomysł wzmocnienia i wspierania rodzin za pomocą dotychczas stosowanych narzędzi traci sens. Także wyliczanie przychodów osiągniętych przez rodziny z tytułu korzystania z ulg wydaje się trudne do zrealizowania. Urzędnicy musieliby najpierw sprawdzić, czy członek rodziny wielodzietnej posiadający kartę faktycznie skorzystał z ulg i w jakiej wielkości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rodziny objęte Programem „ ... Karta Rodziny ” uzyskują przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym rodzinom (osobom) należy wystawić PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, kwestie obowiązku podatkowego dotyczącego ulg przyznawanych rodzinom wielodzietnym w ramach kart dużych rodzin stały się przedmiotem wielu interpelacji poselskich kierowanych do Ministra Finansów, w związku ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażającym pogląd, iż osoby mające zniżki uzyskują korzyść majątkową, którą trzeba opodatkować.
2015
27
sie

Istota:
Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się – Karta Dużej Rodziny
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Uchwała z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadza program skierowany do rodzin wielodzietnych (bez względu na posiadany przez nie dochód), których członkowie są mieszkańcami miasta M. Cele niniejszej uchwały to: promowanie modelu dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji; kształtowanie pozytywnego wizerunku dużych rodzin; bezpośrednie wsparcie i poprawę warunków życia dużych rodzin; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach. Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez: zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury miasta M.; promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta M., oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne; uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd miasta M. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów stanowi karta wydawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2015
19
sie

Istota:
Należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym opłata wnoszona za rodzinę pracownika, która to rodzina ma hipotetyczną możliwość skorzystania z usług medycznych, musi być wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Pracodawca, w związku z zawarciem ww. umowy ponosi koszt umożliwienia członkom rodzin pracowników skorzystania z usług medycznych. W związku z tym zadano następujące pytania. Czy pracodawca na obowiązek potraktować hipotetyczną wartość świadczeń medycznych dla pracownika jako jego przychód z art. 12 ust. 1, a w przypadku członka rodziny - jako przychód na podstawie art. 20 ust. 1 i pobrać od tych świadczeń należny podatek dochodowy od osób fizycznych ... Czy pracodawca ma prawo zaliczyć ryczałtową opłatę za możliwość skorzystania przez członków rodzin pracowników z usług medycznych do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... Przedmiotem interpretacji indywidualnej IPPB5/423-145/08-2/AJ jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie 2). Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie 1) został rozpatrzony odrębną interpretacją. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku opłaty wnoszonej za rodzinę pracownika, która to rodzina ma hipotetyczną możliwość skorzystania z usług medycznych, opłata ta nie może być powiązana ze źródłem powstania przychodu, musi być wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.
2015
28
cze

Istota:
Czy nabycie odrębnych nieruchomości stanowiących małżeńską współwłasność majątkową nie ogranicza prawa do art.21 ust.1 pkt.131 ustawy tyko do jednego lokalu mieszkaniowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, Wniosek ten dotyczy wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania świadczeń pieniężnych wypłacanych na zaspokajanie potrzeb rodziny. Zdaniem Wnioskodawczyni kwota przekazywana jej każdego miesiąca przez małżonka, z którym pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ są to pieniądze wydatkowane na utrzymanie całej rodziny, którą tworzy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem. Fakt, że środki te przeznaczane są na wspólne gospodarstwo domowe, z którego korzysta zarówno Wnioskodawczyni jak i jej małżonek wyklucza uznanie tej kwoty za dochód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu podlegają wszystkie alimenty do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł, otrzymane na innej podstawie niż wyrok sądu lub ugoda sądowa. Jednak świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodziny nie są tożsame ze świadczeniami alimentacyjnymi. Na różnice między tymi świadczeniami wskazał między innymi Sąd Najwyższy w uchwale z 16 grudnia 1987 r. Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, o którym mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ciąży na każdym z małżonków do czasu rozwiązania małżeństwa, a zakres tego obowiązku jest szerszy od obowiązku alimentacyjnego.
2015
16
cze

Istota:
Jakie są skutki podatkowe wprowadzenia bonów w ramach programu „ ...”?
Fragment:
Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci zamieszkałych na terenie miasta; nie ma skonkretyzowanego indywidualnego adresata. Każdy członek rodziny wielodzietnej otrzymuje bon rodzinny o wartości 200 zł raz w roku. Uchwała Rady Miasta X w sprawie przyjęcia programu „ ... ” na terenie miasta X, którego celem jest możliwość uzyskania przez rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta X bonu rodzinnego, jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie miasta X o charakterze generalno-abstrakcyjnym. Należy zauważyć, że Uchwała Rady Miasta – w sprawie przyjęcia programu „ ... ” na terenie miasta – jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie miasta o charakterze generalno-abstrakcyjnym. Celem programu „ ... ” jest możliwość uzyskania przez rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta bonu rodzinnego. Program ten został skierowany do wszystkich rodzin spełniających wskazane w nim warunki, tj. do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci zamieszkałych na terenie miasta. Nie ma zatem skonkretyzowanego indywidualnego adresata. Tym samym wszyscy członkowie uprawnionych rodzin, tj. rodzin, które spełniają wskazane w ww. programie warunki, mogą uzyskać bon rodzinny.
2014
31
gru

Istota:
Skutki podatkowe wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Fragment:
(...) rodziny wielodzietne. Program „ Karta Dużej Rodziny ”, to zespół działań wspierających rodziny wielodzietne ujęty w ramy Programu, którego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. „ Karta Dużej Rodziny ” nie jest instrumentem polityki socjalnej, jest wyrazem docenienia przez samorząd Gminy rodzin wychowujących liczne potomstwo, ułatwia im korzystanie z oferty kulturalnej i sportowej, do której - ze względu na wysokie koszty - nie zawsze mają dostęp. Wsparcie to, mimo, iż jest wsparciem o charakterze materialnym, nie jest skierowane wyłącznie do rodzin o niskim statusie materialnym. Program „ Karta Dużej Rodziny ” obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny, w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje trójkę i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Program „ Karta Dużej Rodziny ” pomaga rodzinom wielodzietnym, które podejmują wysiłki zmierzające do odpowiedzialnego wychowania dzieci. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu „ Karta Dużej Rodziny ”, określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX z dnia 30 maja 2014 r.
2014
14
gru

Istota:
Kwoty przekazywane przez męża na zaspokojenie potrzeb rodziny.
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.), oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Z kolei zgodnie z art. 28 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Współmałżonek Wnioskodawczyni ma zatem ustawowo zagwarantowane prawo do korzystania z mieszkania. Fakt łożenia kwot na utrzymanie mieszkania oraz na utrzymanie rodziny oznacza, że przekazuje on środki de facto także na swoje potrzeby. Stąd nie można uznać, że Wnioskodawczyni otrzymuje z tego tytułu dochód. W związku z powyższym środki przekazywane na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawczyni przez jej małżonka, następnie wydatkowane na utrzymanie rodziny nie stanowią dla Wnioskodawczyni przychodu i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
19
mar

Istota:
Kwoty przekazywane przez męża na zaspokojenie potrzeb rodziny.
Fragment:
Skoro zaś stosownie do art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli, przekazywanie przez małżonka Wnioskodawczyni kwot pieniężnych na jej rachunek osobisty z przeznaczeniem na pokrywanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem wspólnego gospodarstwa domowego nie odbywa się pod tytułem darmym. Małżonek Wnioskodawczyni realizuje bowiem w ten sposób swoje zobowiązanie wynikające z faktu założenia rodziny, na którego istnienie nie ma wpływu fakt, że istnieje między nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Ponadto przekazywana przez niego kwota wydatkowana jest przez Wnioskodawczynię na zaspakajanie ich wspólnych potrzeb mieszkaniowych, żywieniowych, odzieżowych, zdrowotnych, kulturalnych itp. z uwzględnieniem równej stopy życiowej, na które to potrzeby wydatkuje ona również swoje dochody i które ponadto zaspokaja osobistą pracą. Świadczenia obu małżonków na zaspakajanie potrzeb rodziny należy więc uznać za ekwiwalentne, a zatem brak w zaistniałym stanie faktycznym przysporzenia pod tytułem darmym, co - zdaniem Wnioskodawczyni - wyklucza opodatkowanie kwoty przekazywanej jej przez małżonka podatkiem od darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2014
19
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rodzina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.