Rodzina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rodzina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Fragment:

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny został uregulowany w art. 27 i 28 ww. ustawy. Jego celem jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków, przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Stosownie natomiast do art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ten, jako wynikający z przepisu powszechnie obowiązującego, powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależą od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, że realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny

Fragment:

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny został uregulowany w art. 27 i 28 cyt. ustawy. Jego celem jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Stosownie natomiast do art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ten – jako wynikający z przepisu powszechnie obowiązującego – powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia. Rodzaj i zakres potrzeb, które powinny zostać zaspokojone, zależą od uzasadnionych indywidualnych okoliczności dotyczących każdego z członków rodziny. Określenie, każdy z małżonków ma się przyczynić do zaspokojenia potrzeb rodziny oznacza, ze realizacji tego obowiązku można dochodzić drogą prawną.

2018
13
sty

Istota:

Kwestia ustalenia daty biegu pięcio-letniego okresu nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Wnioskodawca podał, że jego rodzinę stanowili rodzice i pięciu synów. W dniu 31 grudnia 2011 r. zmarł jeden brat, który posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 9 września 2013 r. zmarł drugi brat. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 10 listopada 2016 r. spadek po pierwszym bracie nabyli: rodzeństwo oraz syn jednego nieżyjących braci, po ¼ części spadku każdy z nich. Następnie Sąd stwierdza, ze spadek po drugim bracie nabyli: rodzeństwo oraz syn jednego nieżyjących braci, po 1/3 części spadku każdy z nich. Aktem notarialnym z dnia 4 października 2017 r. dokonano sprzedaży powyższego mieszkania. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca sformułował następujące pytanie. Czy do spadku po drugim bracie wynoszącym po 1/12 części udziału dla każdego ze spadkobierców w nieruchomości po pierwszym bracie ma zastosowanie zasada pięcioletniego okresu wyczekiwania w przypadku zamiaru zbycia tej nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym przypadku stosowanie tej zasady jest nielogiczne ponieważ dotyczy ułamkowej części mieszkania, a okres karencji należałoby liczyć oddzielnie rozpoczynając od 2014 r. W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji zbiegu wspomnianych zdarzeń powyższa zasada nie powinna mieć zastosowania.

2017
9
paź

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, usług świadczonych przez MOPR i podległe mu komórki organizacyjne polegających na:
 • zapewnieniu dzieciom pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej na podstawie decyzji wydawanych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i/bądź ustawy o pieczy zastępczej,
 • zapewnieniu dzieciom pobytu w rodzinie zastępczej na podstawie decyzji wydawanych na mocy ustawy o pieczy zastępczej,
 • utrzymywaniu dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczych na podstawie decyzji wydawanych na mocy ustawy o pieczy zastępczej,
 • wydawaniu duplikatu zagubionej Karty Dużej Rodziny,
 • wydawaniu karty parkingowej dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
 • Fragment:

  Jak stanowi art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy: opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; finansowanie: (uchylona), podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; (uchylony).

  2017
  5
  paź

  Istota:

  Zwolnienie od podatku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  Fragment:

  (...) rodzinie z dziećmi, zaznajomienie z obowiązkami związanymi z pełnieniem ról w rodzinie, pomoc w pisaniu pism urzędowych i procesowych w kontekście zgłaszanych problemów. Efektem poradnictwa prawnego ma być znanie i przestrzeganie prawa i realizacja wynikających z niego obowiązków, znajomość konsekwencji nieprzestrzegania ich. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne-psychologiczne obejmuje m. in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków. Ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wzmocnienie umiejętności. Efektem poradnictwa psychologicznego ma być znajomość swoich zasobów i możliwości niezbędnych w pokonywaniu trudnych sytuacji, w relacjach małżeńskich, relacjach rodzic-dziecko oraz w relacjach ze środowiskiem lokalnym, wiedza gdzie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne, wzmocnienie więzi między członkami rodziny, szanowanie godności i podmiotowości każdego członka rodziny. Efektem mediacji ma być poszukiwanie rozwiązań dotyczących spornych kwestii, ustalenie warunków pojednania, zaplanowanie przyszłości, przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, argumentacja i wysłuchanie przez drugą stronę.

  2017
  26
  sty

  Istota:

  W zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny

  Fragment:

  W jednej ze swoich uchwa3 S1d Najwy?szy wskaza3, ?e ma3?onek mo?e dochodzia zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 KRiO zarówno wtedy, gdy rodzine tworz1 ma3?onkowie i dzieci bed1ce na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma - uchwa3a z dnia 16 grudnia 1987 roku, sygn. akt. III CZP 91/86. Tak?e bezdzietni ma3?onkowie tworz1 rodzine, której materialne potrzeby musz1 bya zaspokojone. Potrzeby rodziny stanowi1, oprócz utrzymania i wychowania dzieci, zarówno potrzeby wspólne, jak równie? indywidualne potrzeby ma3?onków. Mog1 one bya zaliczone do kategorii potrzeb rodziny, gdy zaspokojenie ich jest w danych okolicznoociach usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadom wspó3?ycia spo3ecznego, a przede wszystkim zasadzie jednakowej stopy ?yciowej wszystkich cz3onków rodziny. Zasad1 jest, ?e stopa ?yciowa ma3?onków, choaby pozostaj1cych w faktycznym roz31czeniu, powinna bya z regu3y równa. Dlatego te? obowi1zek ma3?onka z art. 27 KRiO nie powstaje i nie zale?y od tego, czy drugi ma3?onek znajduje sie w niedostatku, lecz od tego, ?e jeden z ma3?onków nie mo?e zaspokoia swoich potrzeb w takim zakresie, w jakim mo?e to uczynia ma3?onek drugi. O potrzebach rodziny mo?na mówia w zasadzie wówczas, gdy rodzina jest zwi1zana wez3em wspólnego po?ycia. Dotyczy to zarówno rodziny, której cz3onkowie tworz1 wspólnote gospodarcz1, jak i takiego przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z ma3?onków pozostaje z dzieami we wspólnym gospodarstwie rodzinnym.

  2016
  24
  lut

  Istota:

  Opodatkowanie zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego.

  Fragment:

  Dopuszczenie do różnego sposobu opodatkowania świadczeń przekazywanych między małżonkami (opodatkowanie świadczeń wymuszonych na pewien czas - czas trwania sprawy cywilnej i pozostawienie poza przedmiotem opodatkowania świadczeń realizowanych dobrowolnie), realizującymi w ten sposób zaspokajanie potrzeb rodziny, w ocenie Sądu można byłoby odczytać za naruszające zasady konstytucyjne ochrony i opieki nad rodziną oraz uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej (art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Państwo ma bowiem stanowić gwarancje prawidłowego funkcjonowania rodziny, a zatem dążenie przy wykorzystaniu instrumentarium prawnego stworzonego przez Państwo do zagwarantowania spełniania przez małżonka obowiązków płynących z faktu założenia rodziny, w sytuacji uchybiania temu obowiązkowi, nie może w płaszczyźnie podatkowej nieść w sobie dla małżonka zaniedbywanego przez współmałżonka dodatkowych niekorzystnych następstw (opodatkowania czegoś, co w normalnym funkcjonowaniu rodziny takiemu opodatkowaniu nie jest poddawane) i prowadzić do powstania gorszej sytuacji finansowej niż w należycie funkcjonującej rodzinie. Nie można więc zaakceptować takiej wykładni art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., która doprowadziła organ podatkowy do stwierdzenia, iż zabezpieczenie realizujące zaspokojenie potrzeb drugiego z małżonków wypłacone ze wspólnego majątku małżonków, stanowiło dla Skarżącej przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu.

  2015
  27
  sie

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.

  Fragment:

  Karta Rodziny ” został uchwalony przez Zarząd Uchwałą z dnia 29 maja 2014 roku i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa. Celem Programu „ ... Karta Rodziny ” jest polepszenie warunków życia rodzin wielodzietnych. W opiniach Samorządu możliwość przyznania ulg to niezwykle cenne narzędzie pomocy rodzinom wielodzietnym i biednym. Wprowadzenie ich opodatkowania spowoduje, że pomysł wzmocnienia i wspierania rodzin za pomocą dotychczas stosowanych narzędzi traci sens. Także wyliczanie przychodów osiągniętych przez rodziny z tytułu korzystania z ulg wydaje się trudne do zrealizowania. Urzędnicy musieliby najpierw sprawdzić, czy członek rodziny wielodzietnej posiadający kartę faktycznie skorzystał z ulg i w jakiej wielkości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rodziny objęte Programem „ ... Karta Rodziny ” uzyskują przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym rodzinom (osobom) należy wystawić PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, kwestie obowiązku podatkowego dotyczącego ulg przyznawanych rodzinom wielodzietnym w ramach kart dużych rodzin stały się przedmiotem wielu interpelacji poselskich kierowanych do Ministra Finansów, w związku ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażającym pogląd, iż osoby mające zniżki uzyskują korzyść majątkową, którą trzeba opodatkować.

  2015
  19
  sie

  Istota:

  Refundacja z budżetu miasta biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się – Karta Dużej Rodziny

  Fragment:

  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Uchwała z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadza program skierowany do rodzin wielodzietnych (bez względu na posiadany przez nie dochód), których członkowie są mieszkańcami miasta M. Cele niniejszej uchwały to: promowanie modelu dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji; kształtowanie pozytywnego wizerunku dużych rodzin; bezpośrednie wsparcie i poprawę warunków życia dużych rodzin; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach. Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez: zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury miasta M.; promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta M., oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne; uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd miasta M. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów stanowi karta wydawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

  2015
  28
  cze

  Istota:

  Należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym opłata wnoszona za rodzinę pracownika, która to rodzina ma hipotetyczną możliwość skorzystania z usług medycznych, musi być wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.

  Fragment:

  Pracodawca, w związku z zawarciem ww. umowy ponosi koszt umożliwienia członkom rodzin pracowników skorzystania z usług medycznych. W związku z tym zadano następujące pytania. Czy pracodawca na obowiązek potraktować hipotetyczną wartość świadczeń medycznych dla pracownika jako jego przychód z art. 12 ust. 1, a w przypadku członka rodziny - jako przychód na podstawie art. 20 ust. 1 i pobrać od tych świadczeń należny podatek dochodowy od osób fizycznych ... Czy pracodawca ma prawo zaliczyć ryczałtową opłatę za możliwość skorzystania przez członków rodzin pracowników z usług medycznych do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ... Przedmiotem interpretacji indywidualnej IPPB5/423-145/08-2/AJ jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie 2). Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie 1) został rozpatrzony odrębną interpretacją. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku opłaty wnoszonej za rodzinę pracownika, która to rodzina ma hipotetyczną możliwość skorzystania z usług medycznych, opłata ta nie może być powiązana ze źródłem powstania przychodu, musi być wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.