Rodzice zastępczy (rodzina zastępcza) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rodzice zastępczy (rodzina zastępcza). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2008 ulgi na dziecko, którego jest „opiekunem prawnym”? Ze względu na to, iż opiekun prawny nie został wymieniony w dyspozycji przepisu art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., nie może Pani w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego za 2008 r. „ulgi rodzinnej”, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2009 r. (data wpływu 22.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowania dziecka – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowania dziecka. W (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej powinien zaliczyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (w zakresie której odstąpiono od żądania zwrotu) do przychodów z innych źródeł i czy Ośrodek w związku z tym ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w rozliczeniu rocznym za 2005r. rentę małoletniego siostrzeńca powinna Podatniczka doliczyć do swojego dochodu?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a§ 1 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U.z 2005r. Nr. 8 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa postanawia Pani stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 07.12.2005r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego w dn.27.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny we wniosku jest następujący : Wyrokiem Sądu Rodzinnego przyznano Pani na czas toczącego się postępowania opiekę nad małoletnim siostrzeńcem na prawach rodziny zastępczej, Sąd upoważnił Panią do podejmowania renty małoletniego siostrzeńca po zmarłej matce. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego. Zdaniem Pani rentę małoletniego dziecka nie powinna pani doliczać do swoich dochodów. Ocena prawna stanowiska w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym. Zgodnie z art.7 ust.1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w 2004 roku można zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie wychowującej dziecko w przypadku gdy sąd ustanowił małżonków rodziną zastępczą dla małoletniego dziecka, mąż przebywał w areszcie śledczym?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t . Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2005 r. (data wpływu 21.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać Pani stanowisko za nieprawidłowe. W dniu 21 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie wpłynął Pani wniosek o interpretację przepisów podatkowych. W piśmie występuje Pani z zapytaniem czy w 2004 r. może zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie wychowującej dziecko i przedstawia Pani następujący stan faktyczny: - Sąd Rejonowy w Kutnie ustanowił małżonków rodziną zastępczą dla małoletniego dziecka, - w dniach 07.07.2004 - 21.03.2005 mąż przebywał w Arszecie Śledczym. W myśl art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatniczka ma prawo opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 01.06.2005 r., wniesionego przez ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 16.05.2005 r. Nr ... stwierdzające - nieprawidłowość stanowiska podatniczki ujętego we wniosku z dnia 29.03.2005r. dotyczącego możliwości opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 29.03.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek Anny K. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest osobą niezamężną, osiąga dochody ze stosunku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatniczka opiekująca się małoletnim dzieckiem na podstawie postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej ma obowiązek w zeznaniu rocznym doliczać do swoich dochodów dochody tego dziecka?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 5.04.2005 r.) przez panią Annę P. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać, że przedstawione przez stronę stanowisko jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 5.04.2005 r. pani Anna P. złożyła w tutejszym organie podatkowym wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pani P. opiekuje się małoletnim dzieckiem, na (...)

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej

Fragment:

(...) Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem owydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wątpliwości dotyczyły opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej. Jak wynika ze złożonego wniosku - wynagrodzenie powyższe przysługuje rodzinie zastępczej zawodowej z tytułu opieki i wychowania powierzonych dzieci na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest (...)

2011
1
sty

Istota:

Jestem osobą niezamężną. Osiągam dochody w ramach stosunku pracy oraz z indywidualnie wykonywanych usług na rzecz jednostek organizacyjnych na podstawie umów zlecenia. W grudniu 2002 r. zaopiekowałam się małoletnim dzieckiem, która ze względu na brak zainteresowaniaze strony naturalnej rodziny miała zostać oddana do domu dziecka. Od końca grudnia 2002 r. dziecko zamieszkało ze mną. Z uwagi na konieczność uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego wydano wskutek rezygnacji naturalnej rodziny ze sprawowania opieki nad dzieckiem dopiero w dniu 8 stycznia 2003 r. mogłam złożyć formalny wniosek do Sądu o ustanowienie mnie rodziną zastępczą. Z powodu przedłużającej się procedury postanowieniem z dnia 13 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy orzekł o ustanowieniu mnie rodziną zastępczą dla małoletniej do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po wydaniu powyższego postanowienia siostra małoletniej, która dotychczas nie wykazywała żadnego zainteresowania dzieckiem, wystąpiła do Sądu z wnioskiem o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i ustanowienie jej rodziną zastępczą. Postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się wydaniem w dniu 10 lutego 2004 r. orzeczenia, na mocy którego zostałam ustanowiona rodziną zastępczą, jednakże orzeczenie to, wskutek złożenia przez uczestniczkę postępowania zapowiedzi apelacji, nie jest jeszcze prawomocne.Przedstawione wyżej okoliczności oraz załączone dokumenty potwierdzają fakt samotnego wychowywania przeze mnie małoletniego dziecka przez cały rok 2003. Czy w związku z powyższym przysługuje mi prawo rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko?

Fragment:

(...) W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) , od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Ten sposób opodatkowania, zgodnie z art.6 ust.8 nie ma zastosowania gdy osoby samotnie wychowującej dziecko lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian. ). Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa sie jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004) uzupełnionym pismem z dnia 26.02.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not. zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie: czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. W przedmiotowym piśmie poinformowano: Starosta zgodnie z art. 33f ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64 poz. 414) zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej – pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. Rodzina otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania. W przypadku tym obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Starosta również w tym wypadku opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne jeżeli ta osoba nie jest taką składką objęta. Umowę o pełnienie takiej funkcji podpisał Starosta Nakielski. Małżonkowie, którzy podjęli się tej (...)