Rodzice | Interpretacje podatkowe

Rodzice | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rodzice. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z tym, że Wnioskodawca do maja 2016 r. samotnie wychowywał córkę może skorzystać w roku podatkowym 2016 z prawa rozliczenia podatku na zasadach preferencyjnych – jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z faktem, że przez część 2016 roku spełniał warunki rodzica samotnie wychowującego dziecko może On skorzystać w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2016 z preferencyjnego opodatkowania rodzica samotnie wychowującego dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z pózn. zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do której orzeczono separacje w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalna, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości rozliczenia uzyskanego dochodu w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko
Fragment:
W niniejszej sprawie odpowiedź na pytanie, czy Wnioskodawca może być opodatkowany jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy zatem wywieść z ustalenia, który z rodziców w rzeczywistości ponosi trud wychowania dziecka. Podkreślić należy, że wychowywanie dziecka nie sprowadza się jedynie do jego „ utrzymania ” czy też czasowego (doraźnego) przebywania z nim bądź zapewniania dziecku rozlicznych atrakcji, lecz obejmuje ogół czynności zmierzających do należytego ukształtowania człowieka w sferze duchowej i psychicznej oraz zapewnienia mu materialnych podstaw rozwoju. Użycie określenia „ osoba samotnie wychowująca dzieci ” oznacza zatem, że intencją ustawodawcy było przyznanie prawa do wspólnego rozliczenia dochodów z małoletnim dzieckiem temu z rodziców lub opiekunów prawnych, który faktycznie wychowuje dziecko, a nie zajmuje się jedynie dzieckiem w czasie określonym mu sądownie do dyspozycji. Z treści wniosku wynika, że w 2004 r. orzeczono rozwód między Wnioskodawcą i Jego żoną. Wyrokiem sądu wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało powierzone obojgu rodzicom. Miejsce zamieszkania małoletniej wówczas córki i syna Wnioskodawcy, ustalono każde miejsce zamieszkania matki dziecka. W dniu 1 września 2016 r., Wnioskodawca zawarł wraz z byłą żoną ugodę o zmianie miejsca zamieszkania małoletniego syna.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.Słowa kluczowe:
Fragment:
Użycie określenia „ osoba samotnie wychowująca dzieci ” oznacza zatem, że intencją ustawodawcy było przyznanie prawa do rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych, który faktycznie wychowuje dziecko. Podstawową kwestią jest zatem ustalenie, który z rodziców faktycznie wychowuje dziecko, gdy rodzice nie pozostają w związku małżeńskim i żadnemu z rodziców sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej, a jednocześnie ojciec dziecka częściowo wypełnia postanowienia wyroku sądowego w zakresie realizacji kontaktów z małoletnią córką oraz świadczeń alimentacyjnych. Jednakże wychowywanie dziecka nie sprowadza się jedynie do łożenia na jego utrzymanie oraz do czasowego (doraźnego) z nim przebywania. Wychowywanie dziecka obejmuje bowiem ogół czynności zmierzających do należytego ukształtowania człowieka w sferze duchowej, emocjonalnej i psychicznej wraz z materialną podstawą rozwoju. Oznacza to, że wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na tym, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami małoletniego dziecka, czyli podejmuje trud wykonywania wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że – w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - Wnioskodawczyni samotnie wychowuje dziecko, ponieważ to ona w sposób stały wykonuje wszystkie obowiązki rodzicielskie a kontakty ojca z dzieckiem mają charakter incydentalny i okazjonalny.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Fragment:
Użycie określenia „ osoba samotnie wychowująca dzieci ” oznacza zatem, że intencją ustawodawcy było przyznanie prawa do rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych, który faktycznie wychowuje dziecko. Podstawową kwestią jest zatem ustalenie, który z rodziców faktycznie wychowuje dziecko, gdy małżonkowie (rodzice) są rozwiedzeni i żadnemu z rodziców sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej, a jednocześnie ojciec dziecka wypełnia postanowienia wyroku sądowego w zakresie alimentacyjnym oraz w zakresie realizacji kontaktów z małoletnią córką. Jednakże wychowywanie dziecka nie sprowadza się jedynie do łożenia na jego utrzymanie oraz do czasowego (doraźnego) z nim przebywania. Wychowywanie dziecka obejmuje bowiem ogół czynności zmierzających do należytego ukształtowania człowieka w sferze duchowej, emocjonalnej i psychicznej wraz z materialną podstawą rozwoju. Oznacza to, że wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na tym, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami małoletniego dziecka, czyli podejmuje trud wykonywania wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że – w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - Wnioskodawczynię należy uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko, ponieważ to ona w sposób stały wykonuje wszystkie obowiązki rodzicielskie a kontakty ojca z dzieckiem mają charakter incydentalny i okazjonalny.
2017
10
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Kodeksu – władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do małoletniego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Podkreślenia wymaga, że separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców lub tylko je ogranicza, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka. Jednakże warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (a nie samo jej posiadanie/zachowanie).
2017
23
lut

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje 50% ulgi na dziecko, jako pełnoprawnemu ojcu za 2014 r., 2015 r. i na kolejne lata?
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującej kwoty ulgi. Powyższe oznacza, że suma miesięcznych odliczeń dokonanych przez obojga rodziców względem tego samego dziecka nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotne, kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Z tym że, biorąc pod uwagę umiejscowienie w przepisach ustawy sformułowania lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, tj. po wyrazach kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych, należy przyjąć, że podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodziców – z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi – jest podział tej kwoty w częściach równych. Tym samym, możliwość skonsumowania kwoty ulgi przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady) wymagającego zgody obojga rodziców. Porozumienie rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia nie jest natomiast wymagane w przypadku, gdy rodzic spełnia warunki do zastosowania odliczenia na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odliczenia tego dokonuje w wysokości 50% kwoty ulgi określonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy.
2017
15
lut

Istota:
Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Fragment:
Użycie określenia „ osoba samotnie wychowująca dzieci ” oznacza zatem, że intencją ustawodawcy było przyznanie prawa do rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych, który faktycznie wychowuje dziecko. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że skoro samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w oznaczonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem i faktycznie wychowuje dziecko bez udziału drugiego z rodziców, to sytuacja taka nie zachodzi w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę. Jak wskazał Zainteresowany opiekę nad dziećmi sprawuje łącznie z ich matką, z którą pozostaje w nieformalnym związku. Opieka nad synem podczas nieobecności matki – związanej z pobytem w szpitalu - nie jest przesłanką determinującą zakwalifikowanie ojca jako osoby samotnie wychowującej dzieci. Nie można uznać, że Wnioskodawca w 2016 r. samotnie wychowywał dzieci, gdyż jak zostało wskazane w stanie faktycznym, oboje rodzice zajmowali się ich wychowywaniem. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do rozliczenia swoich dochodów za 2016 r. na preferencyjnych zasadach, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako rodzica samotnie wychowującego dziecko. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
17
gru

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy 2016 wspólnie z jej małoletnim synem, jako rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko, tj. na zasadzie zawartej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku złożenia przez Wnioskodawczynię wniosku o takie opodatkowanie wyrażonego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2016 w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.?
Fragment:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) – jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. W świetle zacytowanych przepisów stwierdzić należy, że postanowienie sądu w przedmiocie całkowitego ubezwłasnowolnienia jednego z rodziców dziecka skutkuje z mocy prawa utratą przez ubezwłasnowolnioną osobę zdolności do czynności prawnych, a tym samym ustaniem jej władzy rodzicielskiej wobec dzieci. W konsekwencji wobec faktu, że mąż Wnioskodawczyni (ojciec dziecka), został na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego ubezwłasnowolniony całkowicie, Wnioskodawczynię można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko jako osobę pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich. Ponadto, skoro z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że małżonek Wnioskodawczyni nie przyczynia się do wychowania dziecka, które w roku podatkowym 2016, za który Wnioskodawczyni planuje dokonać rozliczenia nie ukończyło 18 lat stwierdzić należy, że spełnione przez Wnioskodawczynię zostały warunki do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania uregulowanej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
16
gru

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca może rozliczyć ulgę na dziecko?
Fragment:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Podkreślenia wymaga, że separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka. Warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (a nie samo jej posiadanie).
2016
16
gru

Istota:
Możliwość rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy: dziecko spełnia warunki z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca spełnia warunki do uznania Jego, jako rodzica samotnie wychowującego dziecko ma On prawo do rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r. zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie (...)
2016
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rodzice
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.