Roboty ziemne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty ziemne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
lis

Istota:

Czy gdy przedmiotem umowy są roboty ziemne polegające tylko i wyłącznie na wykopach ziemnych pod budowę budynku mieszkalnego, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8% czy 23%?

Fragment:

Wnioskodawca wyjaśnił, iż wedle jego wiedzy wykonywane roboty ziemne polegające na wykopach ziemnych są związane z budową budynku mieszkalnego, objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ponadto w trakcie zawierania umowy na wykonanie ww. robot ziemnych Wnioskodawca posiadał informacje, iż wykonane roboty ziemne będą pozostawały w związku z ww. budową (mając na uwadze wiedzę co do pozwolenia na budowę). Ponadto Wnioskodawca dokonał uiszczenia dodatkowej wpłaty w kwocie 40 zł. W związku z powyższym zadano, m.in., następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1 – ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.): Czy gdy przedmiotem umowy są roboty ziemne polegające tylko i wyłącznie na wykopach ziemnych pod budowę budynku mieszkalnego, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8% czy 23%... Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.): „Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 23% z zastrzeżeniem m.in. ust. 2 pomienionego przepisu. Stwierdza on, że dla określonych m.in. w ust. 12 art. 41 towarów i usług stawka podatku VAT wynosi 8%. Jak wynika natomiast z ust. 12 „Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT.

Fragment:

Na podstawie treści ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej należy stwierdzić, iż ustawodawca nie przewidział dla robót ziemnych wykonywanych w związku z usługą ochrony zabytków, zwolnienia od podatku, ani też obniżonej do wysokości 0%, 3% czy 7% stawki podatku. Zatem roboty ziemne, wykonywane również na cele badań archeologicznych, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że usługi badań archeologicznych mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „usługi ochrony zabytków”. Ponadto przedmiotem przedsięwzięcia jest również czynność polegająca na wykonaniu robót ziemnych, która jest integralną częścią całego zadania. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wykonywane w ramach badań archeologicznych roboty ziemne opodatkowane są taką samą stawką. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej.

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie stawki 5,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych przy pracach ziemnych wykonywanych usług koparko-ładowarką?

Fragment:

(...) roboty ziemne. Stosownie do art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie robót budowlanych wynosi 5,5% przychodów. W świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku- działalność gospodarcza w zakresie robót budowlanych związanych z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych ; roboty ziemne zaliczana jest do robót budowlanych. Zatem, ryczałt od przychodów z tej działalności wynosi 5,5%. Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji. Interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przytoczony w treści postanowienia oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (atr. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa ).

2011
1
lut

Istota:

Czy prace ziemne należy zaliczyć do robót budowlanych a przychód osiągnięty ze świadczenia tych usług należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5%?

Fragment:

U. nr 42, poz. 264 ze zm.) - roboty ziemne o symbolu 45. 11.2 zostały sklasyfikowane w sekcji F działu 45 – Roboty budowlane. A zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu robót budowlanych związanych z pracami ziemnymi wynosi 5,5%.