Roboty ziemne | Interpretacje podatkowe

Roboty ziemne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty ziemne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy gdy przedmiotem umowy są roboty ziemne polegające tylko i wyłącznie na wykopach ziemnych pod budowę budynku mieszkalnego, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8% czy 23%?
Fragment:
Wnioskodawca wyjaśnił, iż wedle jego wiedzy wykonywane roboty ziemne polegające na wykopach ziemnych są związane z budową budynku mieszkalnego, objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ponadto w trakcie zawierania umowy na wykonanie ww. robot ziemnych Wnioskodawca posiadał informacje, iż wykonane roboty ziemne będą pozostawały w związku z ww. budową (mając na uwadze wiedzę co do pozwolenia na budowę). Ponadto Wnioskodawca dokonał uiszczenia dodatkowej wpłaty w kwocie 40 zł. W związku z powyższym zadano, m.in., następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1 – ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.): Czy gdy przedmiotem umowy są roboty ziemne polegające tylko i wyłącznie na wykopach ziemnych pod budowę budynku mieszkalnego, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8% czy 23%... Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.): „Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 23% z zastrzeżeniem m.in. ust. 2 pomienionego przepisu. Stwierdza on, że dla określonych m.in. w ust. 12 art. 41 towarów i usług stawka podatku VAT wynosi 8%. Jak wynika natomiast z ust. 12 „Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, (...)
2012
13
lis

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT.
Fragment:
Na podstawie treści ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej należy stwierdzić, iż ustawodawca nie przewidział dla robót ziemnych wykonywanych w związku z usługą ochrony zabytków, zwolnienia od podatku, ani też obniżonej do wysokości 0%, 3% czy 7% stawki podatku. Zatem roboty ziemne, wykonywane również na cele badań archeologicznych, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że usługi badań archeologicznych mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „usługi ochrony zabytków”. Ponadto przedmiotem przedsięwzięcia jest również czynność polegająca na wykonaniu robót ziemnych, która jest integralną częścią całego zadania. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wykonywane w ramach badań archeologicznych roboty ziemne opodatkowane są taką samą stawką. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej.
2011
1
wrz

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie stawki 5,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych przy pracach ziemnych wykonywanych usług koparko-ładowarką?
Fragment:
(...) roboty ziemne. Stosownie do art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie robót budowlanych wynosi 5,5% przychodów. W świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku- działalność gospodarcza w zakresie robót budowlanych związanych z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych ; roboty ziemne zaliczana jest do robót budowlanych. Zatem, ryczałt od przychodów z tej działalności wynosi 5,5%. Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji. Interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przytoczony w treści postanowienia oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (atr. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa ).
2011
1
maj

Istota:
Czy prace ziemne należy zaliczyć do robót budowlanych a przychód osiągnięty ze świadczenia tych usług należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5%?
Fragment:
U. nr 42, poz. 264 ze zm.) - roboty ziemne o symbolu 45. 11.2 zostały sklasyfikowane w sekcji F działu 45 – Roboty budowlane. A zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu robót budowlanych związanych z pracami ziemnymi wynosi 5,5%.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.