Roboty montażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty montażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
13
kwi

Istota:

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5 %.

Fragment:

Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów stanowiący „ Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ”, nie zawiera wyłączeń w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKWiU 33.20.42.0 oraz PKWiU 33.17.11.0). Wskazać przy tym należy, iż kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu, PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Reasumując, przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług związanych robotami montażowo-instalacyjnymi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5 %. A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.