Roboty instalacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty instalacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla robót instalacyjnych.

Fragment:

Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami: roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób, budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43, roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47. 5.3.5. Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu. Uwzględniając okoliczność, iż Wnioskodawca zobowiązał się do wykonania prac będących elementem przedmiotu zamówienia Generalnego Wykonawcy tj. zadania inwestycyjnego „ X ”, montaż urządzeń Spółki wraz z wykonaniem prac budowalnych może być kwalifikowany do Działu 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a dokładniej pod pozycją 43.29.19.0 „ Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”.

2011
25
lis

Istota:

Montaż stolarki budowlanej.

Fragment:

W zakresie działalności świadczy Pani również roboty budowlane, w tym roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Zamierza Pani podpisać umowę z inwestorem na montaż stolarki budowlanej, w lokalach mieszkalnych składających się na blok mieszkalny. Lokale te nie przekraczają powierzchni 150 m2 każdy, a więc zaliczają się do budownictwa mieszkaniowego. W celu realizacji umowy zakupi Pani materiały w postaci stolarki budowlanej, tj. drzwi, okna, a następnie skorzysta z usług montażu innego podmiotu – podwykonawcy. Zamierza Pani zastosować stawkę preferencyjną 8% wystawiając inwestorowi (odbiorcy usług) fakturę za roboty instalacyjne stolarki budowlanej. W związku z powyższym ograniczono się do następującego pytania: Czy przy usłudze montażu stolarki budowlanej, gdzie zarówno materiał (stolarka budowlana), jak i usługa montażu jest zakupiona od innych podatników (Wnioskodawca występuje w roli głównego wykonawcy usługi montażu stolarki budowlanej) można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%... Pani zdaniem, w tak opisanym zdarzeniu przyszłym można zastosować preferencyjną 8%, opierając się na art. 41 ust. 12 i ust. 12a-12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.

2011
1
sie

Istota:

Czynności montażu sprzętu AGD oraz zlewozmywaków w stałej zabudowie kuchennej produkowanej przez Wnioskodawcę z zakupionych materiałów i trwale montowanej w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, winny podlegać opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

Roboty instalacyjne i montażowe wykonane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby z zastrzeżeniem, iż roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu, oraz gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób. Ponadto budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45, a roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52. Zgodnie z ww. klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy dokonując montażu i instalacji sprzętu stanowiącego towar handlowy Spółki (nie jej własny produkt) może ona zastosować 7% stawkę podatku VAT sprzedając towar wraz z usługą?

Fragment:

Roboty instalacyjne i montażowe wykonane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby z zastrzeżeniem, iż roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu oraz gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób. Ponadto budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45, a roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52. Ponadto zauważyć należy, iż w treści wskazanego § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca użył pojęć: roboty budowlano-montażowe, remonty oraz roboty konserwacyjne nie dokonując ich zdefiniowania, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych (PKOB 11).

Fragment:

Należy także zauważyć, że w rozumieniu obecnie obowiązującego (od 1 stycznia 2008 r.) art. 2 ust. 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dział 11 PKOB obejmuje m. in. budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112). Od 1 stycznia 2008 r. zgodnie z treścią § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 – 12c ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy instalowanie systemów alarmowych oraz dokonywanie ich napraw oraz konserwacji w budynkach mieszkalnych można uznać za roboty budowalno-montażowe i opodatkować stawką 7% VAT?

Fragment:

W chwili obecnej Spółka opodatkowuje świadczone usługi instalacji, napraw oraz konserwacji systemów alarmowych w budynkach jednorodzinnych przy zastosowaniu 22% stawki podatku VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12, art. 83, art.119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednak, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach mieszkalnych związanych z:- instalowaniem systemów przeciwwłamaniowych,- instalowaniem anten RTV, satelitarnych wraz z instalacją elektryczną rozprowadzeniową sygnału RTV,- instalowaniem sieci teleinformatycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 7%?

Fragment:

W sytuacji, gdy Strona wykonuje roboty instalacyjne elektryczne w budynkach mieszkalnych związane z: -instalowaniem systemów przeciwwłamaniowych, -instalowaniem anten RTV, satelitarnych wraz z instalacją elektryczną rozprowadzeniową sygnału RTV, -instalowaniem sieci teleinformatycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego, sklasyfikowane wg PKWiU w klasyfikacji 45.31, w opinii tutejszego organu podatkowego wykonuje roboty budowlane, o których mowa w art. 146 ust. ust. 1 pkt. 2 lit. a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Dla robót tych w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7%. Mając powyższe na uwadze uznaję za prawidłowe stanowisko Strony, iż wykonując roboty instalacyjne elektryczne w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowane w PKWiU pod pozycją 45.31, usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%. Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Cy do "Robót budowlanych instalacyjnych elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego" (PKWiU 45.31.41-00.00) zastosowanie będzie miała do dnia 31 grudnia 2007 r. stawka podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Nr 97, poz. 970, ze zm.) stawkę podatku w wysokości 7 % stosuje się również do budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130): 1) domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, 2) budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych. Przez roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą stosownie do art. 146 ust. 2 ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast art. 146 ust. 3 ustawy stanowi, że przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: 1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Tut. Organ zauważa również, że zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa do opodatkowania usług montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych oraz instalacji alarmowej, domofonowej oraz videofonowej - wykonywanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych?

Fragment:

(...) grupowaniu 45.34 „Roboty instalacyjne budowlane pozostałe”. Usługi wykonywane są w mieszkaniach oraz w lokalach użytkowych. We wniosku postawiono zapytanie o prawidłową stawkę podatku VAT dla powyższych usług. Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko stwierdził, iż usługi polegające na wymianie, naprawie oraz montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych w drzwiach już zamontowanych należy kwalifikować jako roboty remontowe i konserwacyjne, natomiast usługi montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych w nowo wybudowanych budynkach jako roboty budowlano – montażowe. Jeżeli prace te są wykonywane w budynkach sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz ex 113 – budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencja Prezydenta RP, to na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stosuje się stawkę podatku w wysokości 7%. Natomiast gdy usługi te wykonywane są we wszystkich innych budynkach obowiązuje stawka 22%.

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako "roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (naprawia lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako "usługi czyszczenia pieców i kominów"

Fragment:

Zapytanie dotyczyło stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako "roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (naprawia lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako "usługi czyszczenia pieców i kominów" (konserwacja przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, prace polegaj ące na czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu łącznie z kontrolą stanu technicznego wyżej wymienionych przewodów. W swoim stanowisku Podatnik prezentuje pogląd, iż także kontrola stanu technicznego przewodów kominowych powinna być opodatkowana 7% stawką podatku VAT. Opierając się na znaczeniu słowa "łącznie" w opisie symbolu PKWiU 74.70.15 - 00.00 Stwierdza, iż kontrola stanu technicznego przewodów kominowych zawiera się w przedziale prac uznanych za konserwację przewodów kominowych. Dodatkowo Wnioskujący twierdzi, że taka kontrola podobnie jak kontrola wszelkich instalacji budynku, ma na celu utrzymanie go we właściwym stanie technicznym, więc zawiera się w przedziale prac uznanych za działania konserwacyjne, gdyż w jej wyniku dochodzi do usunięcia stwierdzonych usterek.