Roboty instalacyjne | Interpretacje podatkowe

Roboty instalacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty instalacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Montaż stolarki budowlanej.
Fragment:
(...) z inwestorem na montaż stolarki budowlanej, w lokalach mieszkalnych składających się na blok mieszkalny. Lokale te nie przekraczają powierzchni 150 m2 każdy, a więc zaliczają się do budownictwa mieszkaniowego. W celu realizacji umowy zakupi Pani materiały w postaci stolarki budowlanej, tj. drzwi, okna, a następnie skorzysta z usług montażu innego podmiotu – podwykonawcy. Zamierza Pani zastosować stawkę preferencyjną 8% wystawiając inwestorowi (odbiorcy usług) fakturę za roboty instalacyjne stolarki budowlanej. W związku z powyższym ograniczono się do następującego pytania: Czy przy usłudze montażu stolarki budowlanej, gdzie zarówno materiał (stolarka budowlana), jak i usługa montażu jest zakupiona od innych podatników (Wnioskodawca występuje w roli głównego wykonawcy usługi montażu stolarki budowlanej) można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%... Pani zdaniem, w tak opisanym zdarzeniu przyszłym można zastosować (...)
2011
25
lis

Istota:
Czynności montażu sprzętu AGD oraz zlewozmywaków w stałej zabudowie kuchennej produkowanej przez Wnioskodawcę z zakupionych materiałów i trwale montowanej w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, winny podlegać opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby z zastrzeżeniem, iż roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu, oraz gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób. Ponadto budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45, a roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52. Zgodnie z ww. klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „Roboty budowlane”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy dokonując montażu i instalacji sprzętu stanowiącego towar handlowy Spółki (nie jej własny produkt) może ona zastosować 7% stawkę podatku VAT sprzedając towar wraz z usługą?
Fragment:
(...) klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby z zastrzeżeniem, iż roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu oraz gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób. Ponadto budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45, a roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52. Ponadto zauważyć należy, iż w treści wskazanego § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca użył pojęć: roboty budowlano-montażowe, remonty oraz roboty konserwacyjne nie dokonując ich zdefiniowania, (...)
2011
1
lip

Istota:
Opodatkowanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych w budynkach mieszkalnych (PKOB 11).
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług budowlano-montażowych w budynku socjalnym - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony w dniu 11 i 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy instalowanie systemów alarmowych oraz dokonywanie ich napraw oraz konserwacji w budynkach mieszkalnych można uznać za roboty budowalno-montażowe i opodatkować stawką 7% VAT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 03.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 04.10.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest ochrona osób i mienia. W celu prawidłowego wykonywania usług ochrony, w budynkach będących przedmiotem ochrony Spółka instaluje systemy alarmowe, świadcząc tym samym usługi instalacji systemów alarmowych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.31.22–00.00 roboty związane z instalowaniem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych. Na fakturze wystawianej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach mieszkalnych związanych z:- instalowaniem systemów przeciwwłamaniowych,- instalowaniem anten RTV, satelitarnych wraz z instalacją elektryczną rozprowadzeniową sygnału RTV,- instalowaniem sieci teleinformatycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 7%?
Fragment:
(...) dla sprzętu telekomunikacyjnego, sklasyfikowane wg PKWiU w klasyfikacji 45.31, w opinii tutejszego organu podatkowego wykonuje roboty budowlane, o których mowa w art. 146 ust. ust. 1 pkt. 2 lit. a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Dla robót tych w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7%. Mając powyższe na uwadze uznaję za prawidłowe stanowisko Strony, iż wykonując roboty instalacyjne elektryczne w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowane w PKWiU pod pozycją 45.31, usługi te opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%. Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i (...)
2011
1
maj

Istota:
Cy do "Robót budowlanych instalacyjnych elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego" (PKWiU 45.31.41-00.00) zastosowanie będzie miała do dnia 31 grudnia 2007 r. stawka podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) W złożonym w dniu 27 kwietnia 2006 r. Wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Strona zwróciła się do organu podatkowego z pytaniami dotyczącymi stawki podatku na świadczone przez Wnioskodawczynię usługi - w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług polegających na instalacji, konserwacji i naprawie domofonów w spółdzielczych budynkach mieszkalnych. Za wykonywane usługi wystawia faktury VAT dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych z zastosowaniem 7% stawki podatku od towarów i usług. Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował świadczone przez Wnioskodawczynię usługi jako "Roboty budowlane instalacyjne elektryczne dla sprzętu telekomunikacyjnego" (PKWiU 45.31.41-00.00). (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka stawka podatku VAT jest właściwa do opodatkowania usług montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych oraz instalacji alarmowej, domofonowej oraz videofonowej - wykonywanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych?
Fragment:
(...) postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Podatnik przedstawiając stan faktyczny poinformował, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług m.in. w zakresie wymiany i montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych - sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 45.42.1 „Roboty związane z montażem stolarki budowlanej” oraz w zakresie instalacji alarmowej, domofonowej oraz videodomofonowej – sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 45.34 „Roboty instalacyjne budowlane pozostałe”. Usługi wykonywane są w mieszkaniach oraz w lokalach użytkowych. We wniosku postawiono zapytanie o prawidłową stawkę podatku VAT dla powyższych usług. Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko stwierdził, iż usługi polegające na wymianie, naprawie oraz montażu zamków, klamek i innych okuć budowlanych w drzwiach już zamontowanych należy kwalifikować jako roboty remontowe i konserwacyjne, natomiast usługi montażu zamków, klamek (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako "roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (naprawia lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako "usługi czyszczenia pieców i kominów"
Fragment:
(...) prawa podatkowego, w którym uznał stanowisko przedstawione przez Stronę za nieprawidłowe � odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia. Pismem z dnia 18.02.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako "roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (naprawia lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako "usługi czyszczenia pieców i kominów" (konserwacja przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, prace polegaj ące na czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować należności z tytułu usług świadczonych we wskazanym zakresie wykonanych w budynkach mieszkalnych?
Zdaniem podatnika zarówno do usługi montażu jak i naprawy instalacji domofonowych i elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego powinien stosować 7% stawkę podatku VAT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 04.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania 7% stawki VAT do usług instalacji i naprawy domofonów i instalacji elektrycznych, zaklasyfikowanych według PKWiU do podkategorii 45.31.11, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 04.02.2005r uzupełnionym w dniu 15.02.2005r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny w sprawie: Przedmiotem działalności podatnika jest głównie montaż i naprawa instalacji domofonowych i elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (...)
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.