ITPP2/443-978/10/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku dostawy gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 21 września 2010 r.), uzupełniony dnia 16 listopada 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony dnia 16 listopada 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budynku mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi zakup i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Dokonał Pan zakupu nieruchomość, działkę wraz z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym od osoby fizycznej, na podstawie aktu notarialnego. Naliczony został i opłacony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie nieruchomości. Aktualnie wykonuje Pan prace budowlane: pokrycie dachu, wstawienie okien dachowych, wstawienie okien, drzwi wejściowych i bramy garażowej, docieplenie budynku. Poniesione nakłady na ulepszenie nie przekroczą 30% wartości początkowej. Po wykonaniu powyższych prac zamierza Pan sprzedać nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w takiej sytuacji może Pan skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży na podstawie przepisu prawa podatkowego wymienionego w punkcie 47 wniosku ORD-IN...

Zdaniem Wnioskodawcy, wrażonym w uzupełnieniu wniosku, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Poniesione nakłady to ulepszenie budynku mieszkalnego (do stanu surowego zamkniętego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się – w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie w odniesieniu do niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku, dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W oparciu o art. 29 ust. 5 cytowanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu, stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, bądź też jest opodatkowana 7% lub 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są te budynki (budowle lub ich części).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innym zakup i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Dokonał Pan zakupu działki wraz z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego. Od czynności tej naliczono i opłacono podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego zakupu nie przysługiwało. Aktualnie prowadzone są prace budowlane polegające na: pokryciu dachu, wstawieniu okien dachowych, wstawieniu okien, drzwi wejściowych i bramy garażowej oraz dociepleniu budynku. Poniesione nakłady na ulepszenie nie przekroczą 30% wartości początkowej. Po zakończeniu powyższych prac zamierza Pan sprzedać nieruchomość.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z treści złożonego wniosku - planowana dostawa dokonywana będzie przed pierwszym zasiedleniem, to nie ma możliwości zastosowania do niej zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa przedmiotowego budynku spełnia warunki przewidziane do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, bowiem nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu (podatek naliczony nie wystąpił w ogóle) a wydatki poniesione na jego ulepszenie nie przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Z tych też względów, jak słusznie wskazano we wniosku, planowana dostawa będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.