ILPP2/443-325/10-7/ISN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
W przypadku, gdy umowa cywilno-prawna określa, że jej przedmiotem jest odrębnie wykonanie usług (robót budowlano-montażowych) i odrębnie dostawa towarów (sprzedaż modułów) Wnioskodawca może zafakturować te czynności oddzielnie wg właściwych stawek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2010 r. (data wpływu 26 lutego 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 6 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego rozliczenia usługi i zużytych materiałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego rozliczenia usługi i zużytych materiałów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 6 maja 2010 r.) o własne stanowisko.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w najbliższym czasie zamierza rozpocząć działalność (zgodnie z dotychczasowym wpisem) w zakresie robót budowlanych sklasyfikowanych w dziale 45 PKWiU, które będą obejmowały:

 • wznoszenie nowych budynków i budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację, odbudowę i remont już istniejących budynków oraz budowli,
 • prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów oraz instalowanie konstrukcji stalowych.

Działalność Zainteresowanego będzie się skupiać przede wszystkim na budowaniu domów w systemie modułowym. Gotowe moduły pochodzą z Finlandii, a ich zakup odbywa się w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Moduł taki składać się będzie z: drewnianej elewacji (z jodły fińskiej), wiatroizolacji z włókien drewna o grubości 12 mm (na życzenie klienta moduł może być tylko z wiatroizolacją bez elewacji drewnianej, co pozwala wykończyć dom cegłą lub tynkiem), podwójnej konstrukcji z płyty pilśniowej, ocieplenia z wełny mineralnej (270 mm), folii paroizolacyjnej (0,2 mm), od wewnątrz wykończony płytą gipsowokartonową o grubości 13 mm. W odpowiednich modułach są zamontowane drzwi zewnętrzne oraz okna skrzynkowe (grubość ościeżnicy 170 mm) z podwójną szybą zewnętrzną wypełnioną argonem i pojedynczą szybą wewnętrzną. Rozwiązanie systemowe zapewnia również drewnianą konstrukcję dachową z folią paroizolacyjną. Dodatkowo dostarczany jest materiał, który jest montowany na fundamencie wykonanym przez klienta - papa termozgrzewalna, pianka ocieplająca (w rolce), deska na fundament (4-5 cm grubości, ok. 15 cm szerokości) i na deskę taka sama folia piankowa, jak pod deską. Wszystkie elementy drewniane są zabezpieczone impregnatem, a elewacja drewniana jest dodatkowo zagruntowana.

Domy budowane przez Wnioskodawcę w systemie modułowym będą dotyczyły budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 i będą obejmowały budynki mieszkalne:

 • jednorodzinne, tj.: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie, itp.,
 • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
 • budynki zbiorowego zamieszkania, tj.: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych.

Zainteresowany będzie budować domy w systemie modułowym dotyczące budynków mieszkalnych na gruncie własnym, bądź klienta. Wnioskodawca został wpisany do KRS w dniu x r. pod numerem x. Spółka będzie prowadziła działalność zgodnie z dotychczasowym wpisem do KRS w dziale 3 rubryka 1 - Przedmiot działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli umowa cywilno-prawna określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów, Zainteresowany powinien zafakturować osobno robociznę dotyczącą obiektów budownictwa mieszkaniowego w systemie modułowym ze stawką 7% VAT-u i materiały, tj. moduły ze stawką 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli umowa cywilno-prawna określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów, powinien on zafakturować odrębnie robociznę ze stawką 7% VAT-u i zużyte materiały, tj. moduły ze stawką 22% VAT-u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (...), przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - art. 2 pkt 22 ustawy.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka będzie budowała domy w systemie modułowym. W ramach tych czynności będzie wykonywała roboty budowlano-montażowe, które jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2010 r. Nr ILPP2/443-325/10 -5/ISN, mieszczą się w dziale 45 „Roboty budowlane” i będą podlegały opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, bowiem będą one dokonywane w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanych dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy.

Ponadto, jak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2010 r. Nr ILPP2/443-325/10 -6/ISN, Zainteresowany nabywa od swojego kontrahenta z Finlandii w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, towar w postaci modułów, które będzie dalej odsprzedawał na terytorium kraju. W ww. interpretacji uznano tą czynność za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dla której zastosowanie będzie miała stawka podstawowa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wykazania na fakturze robocizny i zużytych materiałów w przypadku, gdy zawarta umowa cywilno-prawna określać będzie ich odrębne rozliczenie.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługi.

Strony w umowach cywilno-prawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Z treści opisu zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie wykonywał roboty budowlano-montażowe oraz będzie dokonywał odpłatnej dostawy wcześniej zakupionych modułów.

Zatem, w przypadku gdy umowa cywilno-prawna określać będzie, że jej przedmiotem będzie odrębnie wykonanie usług (robót budowlano-montażowych) i odrębnie dostawa towarów (sprzedaż modułów), Wnioskodawca winien zafakturować te czynności odrębnie, wg właściwych stawek.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do powołanych przepisów art. 41 ustawy, jak i nieobjętym tym programem, na podstawie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie odrębnego rozliczenia usług i zużytych materiałów. Pozostałe kwestie zostały rozstrzygnięte odrębnymi pismami z dnia 19 maja 2010 r. o numerach: ILPP2/443-325/10-5/ISN, ILPP2/443-325/10-6/ISN, ILPP2/443-325/10-8/ISN, ILPP2/443-325/10-9/ISN i ILPP2/443-325/10-10/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.