ILPP2/443-325/10-5/ISN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka na roboty budowlano-montażowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2010 r. (data wpływu 26 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w najbliższym czasie zamierza rozpocząć działalność (zgodnie z dotychczasowym wpisem) w zakresie robót budowlanych sklasyfikowanych w dziale 45 PKWiU, które będą obejmowały:

 • wznoszenie nowych budynków i budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację, odbudowę i remont już istniejących budynków oraz budowli,
 • prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów oraz instalowanie konstrukcji stalowych.

Działalność Zainteresowanego będzie się skupiać przede wszystkim na budowaniu domów w systemie modułowym. Gotowe moduły pochodzą z Finlandii, a ich zakup odbywa się w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Moduł taki składać się będzie z: drewnianej elewacji (z jodły fińskiej), wiatroizolacji z włókien drewna o grubości 12 mm (na życzenie klienta moduł może być tylko z wiatroizolacją bez elewacji drewnianej, co pozwala wykończyć dom cegłą lub tynkiem), podwójnej konstrukcji z płyty pilśniowej, ocieplenia z wełny mineralnej (270 mm), folii paroizolacyjnej (0,2 mm), od wewnątrz wykończony płytą gipsowokartonową o grubości 13 mm. W odpowiednich modułach są zamontowane drzwi zewnętrzne oraz okna skrzynkowe (grubość ościeżnicy 170 mm) z podwójną szybą zewnętrzną wypełnioną argonem i pojedynczą szybą wewnętrzną. Rozwiązanie systemowe zapewnia również drewnianą konstrukcję dachową z folią paroizolacyjną. Dodatkowo dostarczany jest materiał, który jest montowany na fundamencie wykonanym przez klienta - papa termozgrzewalna, pianka ocieplająca (w rolce), deska na fundament (4-5 cm grubości, ok. 15 cm szerokości) i na deskę taka sama folia piankowa, jak pod deską. Wszystkie elementy drewniane są zabezpieczone impregnatem, a elewacja drewniana jest dodatkowo zagruntowana.

Domy budowane przez Wnioskodawcę w systemie modułowym będą dotyczyły budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 i będą obejmowały budynki mieszkalne:

 • jednorodzinne, tj.: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie, itp.,
 • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
 • budynki zbiorowego zamieszkania, tj.: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych.

Zainteresowany będzie budować domy w systemie modułowym dotyczące budynków mieszkalnych na gruncie własnym, bądź klienta. Wnioskodawca został wpisany do KRS w dniu x 2008 r. pod numerem x. Spółka będzie prowadziła działalność zgodnie z dotychczasowym wpisem do KRS w dziale 3 rubryka 1 - Przedmiot działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do zastosowania 7% stawki podatku VAT na świadczone roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego w systemie modułowym, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 i lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2, dla których zastosowanie mieć będzie 22% stawka VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do zastosowania 7% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (...), przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki.

I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 12a i 12b ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone powyżej, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy.

Ponadto, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

    - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w najbliższym czasie zamierza rozpocząć działalność (zgodnie z dotychczasowym wpisem) w zakresie robót budowlanych sklasyfikowanych w dziale 45 PKWiU, które będą obejmowały:

 • wznoszenie nowych budynków i budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację, odbudowę i remont już istniejących budynków oraz budowli,
 • prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów oraz instalowanie konstrukcji stalowych.

W tym miejscu tut. Organ zwraca uwagę, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją, robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „Roboty budowlane”, który obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Zatem, Zainteresowany będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności, roboty budowlane zgrupowane w dziale 45 PKWiU.

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka będzie budowała domy w systemie modułowym, które będą dotyczyły budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 i będą obejmowały budynki mieszkalne:

 • jednorodzinne, tj.: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.,
 • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
 • budynki zbiorowego zamieszkania, tj.: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, iż Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 7% dla świadczonych robót budowlano-montażowych zaklasyfikowanych wg PKWiU w dziale 45, dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanych w art. 2 pkt 12 ustawy.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do powołanych przepisów art. 41 ustawy, jak i nieobjętym tym programem, na podstawie cytowanego przepisu rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych. Pozostałe kwestie zostały rozstrzygnięte odrębnymi pismami z dnia 19 maja 2010 r. o numerach: ILPP2/443-325/10-6/ISN, ILPP2/443-325/10-7/ISN, ILPP2/443-325/10-8/ISN, ILPP2/443-325/10-9/ISN i ILPP2/443-325/10-10/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.