ILPP1/443-938/12-5/NS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy prawidłowe będzie zastosowanie obniżonej 7% stawki VAT dla całości robót budowlano-montażowych dotyczących kompleksowej realizacji budowy budynków mieszkalnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury (przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej) oraz zagospodarowaniem terenu (budowa dróg wewnętrznych, placów zabaw, parkingów).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 10 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. (data wpływu 8 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dotyczących budowy budynku mieszkalnego oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci zagospodarowania terenu (budowa dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów),
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej stawki podatku VAT dla robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej w postaci przyłączy do wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. (data wpływu 8 stycznia 2013 r.) o informację doprecyzowującą przedstawiony stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka X jako Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze budownictwa ogólnego. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje roboty budowlano-montażowe dla zamawiających z sektora publicznego, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury.

Przedmiotem zawartej ze Spółką Y umowy była kompleksowa budowa budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi w parterach tych budynków, wykonanie niezbędnej infrastruktury, czyli przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów, placów zabaw. W przypadku niewykonania robót budowlanych związanych z budową przyłączy oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, budynek nie będzie mógł zostać oddany do użytku.

W zawartej między ww. stronami umowie przewidziano jedno wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, tj. jedną cenę za kompleksowe wykonanie usługi. Spółka X jako wykonawca za wykonanie powyższej usługi wystawiała faktury VAT stosownie do stopnia zaawansowania robót, stosując do robót budowlanych w części dotyczącej budynków mieszkalnych stawkę 7% VAT, natomiast w części dotyczącej infrastruktury i zagospodarowania terenu stawkę 22%.

Spółka Y w oparciu o uzyskany wyrok NSA sygn. akt I FSK 365/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w przedmiotowej sprawie objętej umową, potwierdzony interpretacją indywidualną z dnia 20 sierpnia 2012 nr ILPP1/443-46/10/12-S/AI utrzymuje, że roboty związane z przyłączami mediów do budynku stanowią integralną część budynku i mimo, że znajdują się poza obrębem budynku, są niezbędne do jego użytkowania. W związku z otrzymanym wyrokiem i uzyskaną interpretacją, inwestor wystąpił do Spółki X z żądaniem skorygowania błędnej stawki podatku VAT z 22% na 7% w części dotyczącej kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy do sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyżej wymieniony wyrok NSA oraz interpretacja indywidualna, dotyczące umowy pomiędzy Spółką Y a Spółką X potwierdzają, iż należało zastosować jedną, obniżoną do 7% stawkę podatku VAT dla całości robót dotyczących kompleksowej realizacji budynków, czyli wraz z przyłączami poza obrysem budynków.

W piśmie z dnia 4 stycznia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku Zainteresowany poinformował, iż przedmiotowa umowa została zawarta w dniu 26 czerwca 2008 r. Realizacja umowy obejmowała okres od 1 lipca 2008 r. do 2 kwietnia 2010 r. Protokół końcowy podpisano z dniem 10 marca 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będzie zastosowanie obniżonej 7% stawki VAT dla całości robót budowlano-montażowych dotyczących kompleksowej realizacji budowy budynków mieszkalnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury (przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej) oraz zagospodarowaniem terenu (budowa dróg wewnętrznych, placów zabaw, parkingów).

Zdaniem Wnioskodawcy, roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynków mieszkalnych, jak i niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury (przyłączy) należało opodatkować stawką VAT 7%, z wyłączeniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu, dla których powinna zostać zastosowana stawka podstawowa.

Zgodnie z art. 41 ust. 12-12c stawkę VAT 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w art. 41 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12

   - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z wyżej cytowanego rozporządzenia nie wynika w żaden sposób, że regulacja ta dotyczy robót budowlano-montażowych wykonanych wewnątrz budynków. Ustawodawca określił jedynie, że roboty te mają dotyczyć obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Wykonanie przyłącza jest usługą związaną z kompleksowym wykonaniem budynku mieszkalnego, co do której nie należy stosować różnych stawek VAT w zależności od miejsca przeprowadzenia tego przyłącza. Takie stanowisko zajął NSA nie tylko w wyroku sygn. akt I FSK 365/11 z dnia 8 grudnia 2011 r., ale również w wyroku tego Sądu z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I FSK 499/10, zgodnie z którym zastosowanie preferencyjnej stawki VAT odnosi się do usługi wykonania przyłączy poza bryłą budynku. Przyłącze jest bowiem integralną częścią budynku mieszkalnego, nawet jeżeli znajduje się w części poza budynkiem, ponieważ jest ono niezbędne dla użytkowania obiektu mieszkalnego.

W ocenie NSA, w niniejszej sprawie, z preferencyjnej stawki 7% korzystają roboty budowlano-montażowe wykonane w bryle budynku jak również roboty związane z przyłączeniem mediów do budynków. Są to prace, które ściśle dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego, bez których budynek nie mógłby spełniać swoich funkcji.

Opinię tę podzielił również Minister Finansów w interpretacji nr ILPP1/443-46/10-12-S/AI w tej samej sprawie uznając za prawidłowe zastosowanie stawki 7% dla całości robót dotyczących kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Natomiast roboty budowlano-montażowe mające na celu zagospodarowanie terenu wokół obiektów budownictwa mieszkaniowego w szczególności drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, place zabaw i place zieleni wykonane w ramach usługi kompleksowej, powinny zostać opodatkowane stawką podstawową zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, tj. 22%.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w skład kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych objętych PKOB w dziale 11, wchodzi wykonanie niezbędnych przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych, nawet jeśli te przyłącza znajdują się poza obrysem budynku. Stanowią one niezbędny warunek dopuszczenia do użytkowania i nie są odrębną usługą. W związku z tym są opodatkowane 7% stawką podatku VAT.

W zakresie pozostałej infrastruktury towarzyszącej w postaci zagospodarowania terenu, dróg i dojazdów, miejsc parkingowych, placów zabaw oraz terenów zielonych, NSA nie znajduje możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w związku z czym są opodatkowane stawką podstawową 22%. Stanowisko to podziela również Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w części dotyczącej stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dotyczących budowy budynku mieszkalnego oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci zagospodarowania terenu (budowa dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów),
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej stawki podatku VAT dla robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej w postaci przyłączy do wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy stosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do umowy, której realizacja obejmowała okres od 1 lipca 2008 r. do 2 kwietnia 2010 r., zatem wydana została w oparciu o stan prawny wówczas obowiązujący.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, jak stanowi § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującego w okresie od dnia 1 grudnia 2008. r. do dnia 31 grudnia 2009 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

   - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Tut. Organ informuje, że do dnia 30 listopada 2008 r. w powyższym zakresie obowiązywał identycznie brzmiący przepis § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Natomiast, w myśl § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r do dnia 31 grudnia 2010 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

nbspnbsp - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Na mocy art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Uwzględniając treść powołanych wyżej przepisów ustawy oraz aktu wykonawczego należy stwierdzić, że 7% stawka podatku od towarów i usług może być zastosowana wyłącznie w stosunku do obiektów budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych pod symbolem PKOB w dziale 11, lub ich części oraz robót budowlano-montażowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Preferencyjna stawka podatku VAT nie ma zatem zastosowania do obiektów budownictwa o charakterze użytkowym, bądź usług mających za przedmiot takie obiekty.

Wskazać należy, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy przedmiotem robót budowlano-montażowych jest przyłącze do sieci wodociągowej, sanitarnej lub deszczowej w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), w tym w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale niemieszkalne, sklasyfikowanym w PKOB 11 – w odniesieniu do całości tych robót zastosowanie znajdzie stawka w wysokości 7%. Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku świadczenia przez firmę budowlaną przedmiotowych usług poza bryłą budynku oraz w przypadku, gdyby roboty te dotyczyłyby elementów budynku, urządzeń i instalacji związanych jedynie z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynku mieszkalnym, do robót tych należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 22%.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze budownictwa ogólnego. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje roboty budowlano-montażowe dla zamawiających z sektora publicznego, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Przedmiotem zawartej w dniu 26 czerwca 2008 r. ze Spółką Y umowy była kompleksowa budowa budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi w parterach tych budynków, wykonanie niezbędnej infrastruktury, czyli przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów, placów zabaw. Realizacja umowy obejmowała okres od 1 lipca 2008 r. do 2 kwietnia 2010 r. Protokół końcowy podpisano z dniem 10 marca 2010 r. W przypadku niewykonania robót budowlanych związanych z budową przyłączy oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, budynek nie będzie mógł zostać oddany do użytku. W zawartej między ww. stronami umowie przewidziano jedno wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, tj. jedną cenę za kompleksowe wykonanie usługi. Spółka jako wykonawca za wykonanie powyższej usługi wystawiała faktury VAT stosownie do stopnia zaawansowania robót, stosując do robót budowlanych w części dotyczącej budynków mieszkalnych stawkę 7% VAT, natomiast w części dotyczącej infrastruktury i zagospodarowania terenu stawkę 22%. Spółka Y w oparciu o uzyskany wyrok NSA sygn. akt I FSK 365/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w przedmiotowej sprawie objętej umową, potwierdzony interpretacją indywidualną z dnia 20 sierpnia 2012 nr ILPP1/443-46/10/12-S/AI utrzymuje, że roboty związane z przyłączami mediów do budynku stanowią integralną część budynku i mimo, że znajdują się poza obrębem budynku, są niezbędne do jego użytkowania. W związku z otrzymanym wyrokiem i uzyskaną interpretacją, inwestor wystąpił do Spółki X z żądaniem skorygowania błędnej stawki podatku VAT z 22% na 7% w części dotyczącej kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy do sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyżej wymieniony wyrok NSA oraz interpretacja indywidualna, dotyczące umowy pomiędzy Spółką Y a Spółką X potwierdzają, iż należało zastosować jedną, obniżoną do 7% stawkę podatku VAT dla całości robót dotyczących kompleksowej realizacji budynków, czyli wraz z przyłączami poza obrysem budynków.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż obniżona 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych mających za przedmiot obiekty budownictwa mieszkaniowego – tj. budynków mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB w dziale 11. Prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług wynika bowiem z obowiązujących regulacji prawnych, tj. art. 41 ust. 12-12c ustawy oraz odpowiednich przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. Zastosowanie 7% stawki podatku nie jest możliwe do robót budowlano-montażowych mających za przedmiot przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu obejmującego budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów. W konsekwencji, powstaje obowiązek opodatkowania robót budowlano-montażowych obejmujących ww. przyłącza, budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów, stawką podatku od towarów i usług zdefiniowaną w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. 22%.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż roboty budowlano-montażowe mające za przedmiot obiekty budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowane pod symbolem PKOB w dziale 11 korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy w zw. z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., bądź § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w zależności od terminu wystawienia poszczególnych faktur VAT z tego tytułu. Natomiast do robót budowlano-montażowych mających za przedmiot przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu obejmującego budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów należy zastosować 22% stawkę podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że stosowanie stawki obniżonej, niższej od stawki podstawowej, stanowi wyjątek od zasady ogólnej ustanowionej w art. 96 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE serii L Nr 347, str. 1 ze zm.).

Państwa członkowskie mają możliwość, a nie obowiązek zastosowania stawki obniżonej do towarów i usług wykazanych w załączniku III do Dyrektywy 2006/112/WE, przy czym mają one możliwość stosowania stawki obniżonej selektywnie, tj. do konkretnych, określonych aspektów danej kategorii (por. pkt 27 i 28 wyroku TSUE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C-384/01 Komisja przeciwko Republice Francuskiej oraz pkt 43 wyroku TSUE z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-442/05 Zweckwerband).

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT dla kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Natomiast w kwestii określenia, czy wyrok sądu administracyjnego wiąże nie tylko powoda, ale również pozostałe strony umowy wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 8 stycznia 2013 r. nr ILPP1/443-938/12-3/NS.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.