IBPP1/443-876/09/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009r. (data wpływu 26 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2009r. (data wpływu 2 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług obowiązującej dla I etapu budowy: budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 25 sierpnia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług obowiązującej dla I etapu budowy: budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 września 2009r. (data wpływu 2 października 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-876/09/AL z dnia 22 września 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa budynku ochrony zdrowia - domu hospicyjnego, który będzie pełnił funkcje związane ze sprawowaniem całodobowej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w terminalnej fazie choroby, nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Poza budynkiem podstawowym, przedmiotem zamówienia jest infrastruktura towarzysząca tj. zagospodarowanie terenu wokół budynku, miejsca parkingowe, chodniki, ukształtowanie terenu z zielenią niską i wysoką oraz wykonanie sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej oraz deszczowej, przyłączającej budynek do mediów miejskich. Obiektowi głównemu towarzyszyć będą trzy obiekty zlokalizowane odrębnie na działce tj. kontener z agregatem prądotwórczym, pomieszczenie gospodarcze oraz śmietnik.

Podstawowe parametry techniczne:

 1. długość budynku: 49,15 m,
 2. szerokość budynku 41,05 m,
 3. wysokość budynku: 4,5 m i 8,31 m,
 4. powierzchnia zabudowy: 1.888 m2,
 5. powierzchnia użytkowa 2.422,88 m2,
 6. kubatura: 10.801,00 m3,
 7. powierzchnia działek: 1,0434ha.

Wnioskodawca w dniu 17 lipca 2009r. (nr ogłoszenia 242618-2009) ogłosił przetarg na budowę etapu I (zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi) tj. części budynku hospicjum oraz infrastruktury tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Po wpłynięciu ofert okazało się, że oferenci zastosowali stawki VAT w wysokości 7% i 22% lub też tylko 7% lub tylko 22%.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 29 września 2009r. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż symbolami PKWiU dla czynności będących przedmiotem wniosku, określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009r. są:

kod 45.21.15-00.40 – roboty ogólnobudowlane związane z budową budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej,

kod 45.33.20 – roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Symbolem PKOB budynku hospicjum, który będzie budowany, określonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (DZ. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) - to klasa ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Podstawowym celem, dla jakiego przybywają nieuleczalnie chorzy do hospicjum, jest ich zakwaterowanie i stały pobyt aż do kresu życia, gdzie dodatkowym świadczeniem będzie opieka lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, duchowa, poprawiająca jakość życia, poprzez uśmierzenie bólu i łagodzenie cierpienia osobom umierającym.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie obejmowała zarówno część znajdującą się w budynku hospicjum jak i część znajdującą się poza jego bryłą konstrukcyjną.

Budynek hospicjum będzie domem gościnnym dla chorych u kresu życia, gdzie na stałe zamieszkają w celu poprawy jakości ich życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Budowa budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej będzie podzielona na etapy (zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi). Na każdy z etapów będzie zawarta odrębna umowa. I etap obejmuje część budynku hospicjum oraz część infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie stawki VAT należy zastosować dla budowy budynku hospicjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 września 2009r.) dla budowy budynku należy zastosować stawkę 7% VAT, natomiast dla infrastruktury towarzyszącej poza budynkiem stawkę VAT 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 cyt. ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b cyt. ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – art. 41 ust. 12c ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w dniu 17 lipca 2009r. ogłosił przetarg na I etap budowy budynku hospicjum oraz infrastruktury tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wnioskodawca wskazał, iż symbolami PKWiU dla czynności będących przedmiotem wniosku, określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009r. są:

kod 45.21.15-00.40 – roboty ogólnobudowlane związane z budową budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej,

kod 45.33.20 – roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Symbolem PKOB budynku hospicjum, który będzie budowany, określonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) - to klasa ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż budynek hospicjum będzie domem gościnnym dla chorych u kresu życia, gdzie na stałe zamieszkają w celu poprawy jakości ich życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Podstawowym celem, dla jakiego przybywać będą nieuleczalnie chorzy do hospicjum, będzie ich zakwaterowanie i stały pobyt aż do kresu życia, gdzie dodatkowym świadczeniem będzie opieka lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, duchowa, poprawiająca jakość życia, poprzez uśmierzenie bólu i łagodzenie cierpienia osobom umierającym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) zakładem opieki zdrowotnej jest:

 1. szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 2. przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium;
 3. pogotowie ratunkowe;
 4. medyczne laboratorium diagnostyczne;
 5. pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
 6. zakład rehabilitacji leczniczej;
 7. żłobek;
 8. ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;
 9. stacja sanitarno-epidemiologiczna;
 10. wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej;
 11. jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
 12. inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, do klasy 1264 zalicza się budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Klasa ta obejmuje:

 • budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • szpitale kliniczne,
 • szpitale więzienne i wojskowe,
 • budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (PKOB 1130).

Należy zauważyć, że wymienione wyżej „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.” stanowią odrębną od „sanatoriów” czy „szpitali” grupę budynków.

Stawkę podatku VAT w wysokości 7%, zgodnie z ww. przepisami, ustawodawca przewidział wyłącznie dla instytucji, których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, którym dodatkowo zagwarantowana jest opieka medyczna.

Przez obiekt zbiorowego zakwaterowania należy bowiem rozumieć zespół pomieszczeń (pokoi i innych pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne bądź inne, które to usługi związane są z zamieszkaniem w takim zakładzie zwykle większej liczby osób. W niektórych obiektach (zakładach) osoby zamieszkują przez dłuższy czas (od kilku miesięcy do kilku lat) lub na stałe. Przykładowo, takimi zakładami są: internaty, domy studenckie, domy dziecka, domy opieki społecznej dla osób przewlekle chorych lub upośledzonych, klasztory, domy zakonne. Zaś obiektami (zakładami), w których pobyt osób z reguły ma charakter krótkookresowy są właśnie m. in.: hotele, motele, domy wczasowe, pensjonaty, a także szpitale, sanatoria czy prewentoria.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego I etap budowy budynku hospicjum został sklasyfikowany przez Wnioskodawcę według PKWiU pod symbolem 45.21.15-00.40, natomiast dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej według PKWiU pod symbolem 45.33.20. Sam budynek został sklasyfikowany przez Wnioskodawcę według PKOB 1264.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009r. pod symbolem:

PKWiU 45.21.15-00.40 sklasyfikowane są roboty ogólnobudowlane związane z budową budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej,

PKWiU 45.33.20 sklasyfikowane są roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) klasa ex 1264 obejmuje wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Budynek hospicjum nie jest zatem przychodnią, szpitalem ani sanatorium.

Jak wskazał Wnioskodawca hospicjum będzie domem gościnnym dla chorych u kresu życia, gdzie na stałe zamieszkają w celu poprawy jakości ich życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Podstawowym celem, dla jakiego przybywać będą nieuleczalnie chorzy do hospicjum, będzie ich zakwaterowanie i stały pobyt aż do kresu życia, gdzie dodatkowym świadczeniem będzie opieka lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, duchowa, poprawiająca jakość życia, poprzez uśmierzenie bólu i łagodzenie cierpienia osobom umierającym. W świetle powyższego roboty ogólnobudowlane związane z budową hospicjum, (będącego obiektem stałego zamieszkania sklasyfikowanego według PKOB do klasy ex 1264), sklasyfikowane według PKWiU 45.21.15-00.40 będą podlegały opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Również preferencyjną 7% stawka podatku VAT będą opodatkowane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej sklasyfikowane wg PKWiU 45.33.20 wykonywane w granicach bryły budynku hospicjum.

Natomiast roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które będą dotyczyły części kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się poza bryłą konstrukcyjną budynku hospicjum będą opodatkowane 22% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.