Roboty budowlano-montażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty budowlano-montażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
10
maj

Istota:

Czy prawidłowe będzie zastosowanie obniżonej 7% stawki VAT dla całości robót budowlano-montażowych dotyczących kompleksowej realizacji budowy budynków mieszkalnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury (przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej) oraz zagospodarowaniem terenu (budowa dróg wewnętrznych, placów zabaw, parkingów).

Fragment:

Zastosowanie 7% stawki podatku nie jest możliwe do robót budowlano-montażowych mających za przedmiot przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu obejmującego budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów. W konsekwencji, powstaje obowiązek opodatkowania robót budowlano-montażowych obejmujących ww. przyłącza, budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów, stawką podatku od towarów i usług zdefiniowaną w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. 22%. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż roboty budowlano-montażowe mające za przedmiot obiekty budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowane pod symbolem PKOB w dziale 11 korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy w zw. z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., bądź § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w zależności od terminu wystawienia poszczególnych faktur VAT z tego tytułu. Natomiast do robót budowlano-montażowych mających za przedmiot przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu obejmującego budowę dróg wewnętrznych, placów zabaw i parkingów należy zastosować 22% stawkę podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

2012
21
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT na usługę montażu okien, rolet zewnętrznych, drzwi, parapetów oraz bramy garażowej w budynkach mieszkalnych. Stawka 8%.

Fragment:

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Przepis art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

2011
17
gru

Istota:

Czy wykonując usługę polegającą na:
  • demontażu i ponownym montażu sieci energetycznej niskiego napięcia (remont sieci) zasilającej budynki mieszkalne,
  • demontażu i ponownym montażu przyłączy do budynków mieszkalnych,

ści 7% czy 22%.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (opodatkowane do 31.12.2007 r. stawką VAT w wysokości 7%), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie: obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. W myśl art. 146 ust. 3 w/w ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne zaliczane są do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu pod warunkiem, że związane są z budownictwem mieszkaniowym. Dla możliwości zastosowania w stosunku do w/w robót preferencyjnej stawki VAT 7% istotny jest związek wykonywanych robót z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Stwierdzić zatem należy, że realizowana przez podatnika inwestycja polegająca na demontażu i ponownym montażu sieci energetycznej niskiego napięcia (remont sieci) zasilającej budynki mieszkalne, jak również inwestycja polegająca na demontażu i ponownym montażu przyłączy do budynków mieszkalnych, stanowiących część inwestycji objętej jednym zadaniem inwestycyjnym do 31.12.2007 r. podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, w zakresie w jakim związane są z budownictwem mieszkaniowym.

2011
1
paź

Istota:

Według jakiej stawki VAT Wnioskodawca winien zafakturować wykonanie i wybudowanie domu z bali?

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - w myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budowa”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnione dwóch przesłanek.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową, stanowiącej element infrastruktury zewnętrznej budynku

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne stwierdzić należy, iż 7% stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane wyłącznie ze wskazanymi w ustawie obiektami budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie przewidziano w ustawie ani w przepisach wykonawczych obniżonej stawki ww. podatku na remont i budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Reasumując, roboty związane z wykonywaniem demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową przy budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% jako wykonane poza bryłą budynku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że do wskazanych robót należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 22%, należało uznać za prawidłowe. Odnośnie natomiast stanowiska Wnioskodawcy, iż jego zdaniem budowa opaski wokół budynku jest objęta symbolem PKWiU 45.23.11 oraz 45.23.12 należy zauważyć, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.) nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j.

2011
1
wrz

Istota:

Czy roboty budowlano-montażowe dotyczące całego obiektu sklasyfikowanego w PKOB pod symbolem 11 należało dzielić na dwie stawki, tj. na 22% dla robót związanych z lokalami użytkowym i 7% dla lokali mieszkalnych z podziałem wg udziału powierzchni lokali użytkowych w ogólnej powierzchni budynku?

Fragment:

Reasumując, jeżeli przedmiotem świadczonych robót budowlano-montażowych był sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość i umowy były zawarte na realizację tak wskazanego budynku wielorodzinnego jako całości, to stawka 7% ma zastosowanie do całości robót, zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i lokalami użytkowymi, bez konieczności wyliczania proporcji udziału powierzchni lokali użytkowych w ogólnej powierzchni budynku. Należy jednak zauważyć, że gdyby jednak podejmowane były osobne roboty budowlano-montażowe (na podstawie odrębnej umowy), wykonywane w lokalach użytkowych, to do tych robót powinna mieć zastosowanie stawka 22%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka na roboty budowlano-montażowe.

Fragment:

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, iż Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 7% dla świadczonych robót budowlano-montażowych zaklasyfikowanych wg PKWiU w dziale 45, dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanych w art. 2 pkt 12 ustawy. Dodatkowo tut. Organ informuje, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do powołanych przepisów art. 41 ustawy, jak i nieobjętym tym programem, na podstawie cytowanego przepisu rozporządzenia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych. Pozostałe kwestie zostały rozstrzygnięte odrębnymi pismami z dnia 19 maja 2010 r. o numerach: ILPP2/443-325/10-6/ISN, ILPP2/443-325/10-7/ISN, ILPP2/443-325/10-8/ISN, ILPP2/443-325/10-9/ISN i ILPP2/443-325/10-10/ISN. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

W przypadku, gdy umowa cywilno-prawna określa, że jej przedmiotem jest odrębnie wykonanie usług (robót budowlano-montażowych) i odrębnie dostawa towarów (sprzedaż modułów) Wnioskodawca może zafakturować te czynności oddzielnie wg właściwych stawek.

Fragment:

Z treści opisu zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie wykonywał roboty budowlano-montażowe oraz będzie dokonywał odpłatnej dostawy wcześniej zakupionych modułów. Zatem, w przypadku gdy umowa cywilno-prawna określać będzie, że jej przedmiotem będzie odrębnie wykonanie usług (robót budowlano-montażowych) i odrębnie dostawa towarów (sprzedaż modułów), Wnioskodawca winien zafakturować te czynności odrębnie, wg właściwych stawek. Dodatkowo tut. Organ informuje, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do powołanych przepisów art. 41 ustawy, jak i nieobjętym tym programem, na podstawie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie odrębnego rozliczenia usług i zużytych materiałów. Pozostałe kwestie zostały rozstrzygnięte odrębnymi pismami z dnia 19 maja 2010 r. o numerach: ILPP2/443-325/10-5/ISN, ILPP2/443-325/10-6/ISN, ILPP2/443-325/10-8/ISN, ILPP2/443-325/10-9/ISN i ILPP2/443-325/10-10/ISN.

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem.

Fragment:

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku, dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy). W oparciu o art. 29 ust. 5 cytowanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

2011
1
sie

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej?

Fragment:

Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. Z treści art. 2 pkt 12 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.