ITPP1/4512-896/15/EA | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego.
ITPP1/4512-896/15/EAinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. roboty budowlane
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... września 2015 r. (data wpływu ... września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. wykonywania robót budowlanych. Nawiązał współpracę z niepublicznym podmiotem leczniczym, który jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę ... pod numerem księgi ......... Działalność prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z innych powodów niebędącymi w stanie zaspokoić swoich codziennych potrzeb, tj. zakład opiekuńczo-leczniczy. Podmiot ten świadczy swoje usługi na podstawie umowy z NFZ w zakresie opieki długoterminowej – zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny.

Kontrahent Wnioskodawcy na podstawie pozwolenia na budowę prowadzi inwestycję, mającą na celu przebudowę budynku przedszkola na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej tzn. na „Dom Spokojnej Starości”. Po zakończeniu inwestycji przebudowywany budynek będzie przeznaczony na świadczenie dotychczasowych usług przez ten podmiot, tj. zakład opiekuńczo-leczniczy, Dom Spokojnej Starości świadczący usługi polegające na całodobowej opiece i pielęgnacji osób starszych, niepełnosprawnych itp. (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - ex 1264).

Ponadto kontrahent Wnioskodawcy zapewnia swoim pacjentom zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę lekarską, pielęgniarską, duszpasterską, terapię zajęciową, rehabilitację i inne świadczenia odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta i zaleceń lekarza prowadzącego, w szczególności odpowiednie leki i inne świadczenia medyczne. Pacjenci całodobowo przebywają na terenie zakładu i przez cały czas pozostają pod opieką personelu. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu psychiatrycznym jest bezterminowy. Natomiast pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym o profilu somatycznym ma charakter długoterminowy, często wieloletni, a wręcz dla niektórych pacjentów dożywotni. Pacjenci posiadają meldunek pod adresem, pod którym mieści się siedziba zakładu.

W obiekcie, w którym Wnioskodawca będzie wykonywał roboty budowlane, planowane są pomieszczenia: zakwaterowania pacjentów, gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarskie, sale rehabilitacyjne, stołówka i inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego m.in. pomieszczenia sanitarne, kuchnia, pralnia i pomieszczenia gospodarcze. Cały obiekt zaprojektowany został zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego oraz wymogami dotyczącymi zakładów opiekuńczo-leczniczych. Całość budynku przeznaczona jest wyłącznie na działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego, domu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach opisanego przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje wykonać w budynku, do którego inwestor przeniesie swoją działalność prace ogólnobudowlane oraz wykończeniowe, instalację hydrauliczną i instalację elektryczną, a także elewację zewnętrzną, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. W zakresie wykonywanej usługi znajdzie się, m.in. wybór i zakup odpowiednich materiałów budowlanych, prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane, tj. stawianie ścian, wbudowywanie podciągów, wylewanie posadzek, wykonywanie tynków, przebudowa klatek schodowych oraz wykończeniowe tj. malowanie, układanie płytek itp. Wszystkie pracę będą dotyczyły wyłącznie bryły budynku przeznaczonego na zakład opiekuńczo-leczniczy, dom opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowane przez inwestora roboty ogólnobudowlane przy przebudowie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT...
 2. Czy planowane przez inwestora prace wykończeniowe przy przebudowie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarowi usług i czy w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT...
 3. Czy planowane przez inwestora roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej przy przebudowie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT...
 4. Czy planowane przez inwestora roboty w zakresie instalacji hydraulicznej przy przebudowie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT...
 5. Czy planowane przez inwestora roboty w zakresie wykonania elewacji zewnętrznej przy przebudowie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem zgodnie z tym przepisem „stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (czyli 8% - przyp. Wnioskodawcy), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.” Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 12a „Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się <...> także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych <...>

Zgodnie z poglądami doktryny „<...> do obiektów objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego zalicza się obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wyjątkiem tutaj jest to, że do społecznego programu mieszkaniowego zalicza się w tym przypadku cały budynek. Jest to związane z przeznaczeniem tych obiektów – zaspokaja on bowiem potrzeby bytowe osób przebywających w nim na stałe, chociaż dla jego właścicieli jest budynkiem związanym z prowadzoną działalnością” (tak np. A. Bartosiewicz, R. Kubacki Komentarz do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004r. Nr 54 poz. 535), <w:> A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex, 2011, wyd. V).

Wnioskodawca mając na uwadze, że kontrahent jest podmiotem leczniczym (co potwierdza wpis do rejestru podmiotów leczniczych prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego), a jednocześnie świadczy usługi zakwaterowania wraz ze wszechstronną opieką, w tym lekarską i pielęgniarską, skierowaną do osób starszych i świadczone przez Wnioskodawcę usługi wykonywane będą w ramach przebudowy budynku, na którą inwestor uzyskał pozwolenie na budowę – uważa, że w takim zdarzeniu przyszłym spełnione zostały przesłanki umożliwiające zastosowanie podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną sygn. IPPP2/443-1166/11-2/IG wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 3 stycznia 2012 roku. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, usługi budowlane i remontowe dotyczące budowy lub przebudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego, na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług, powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy budynek ZOL-u należy uznać za objęty definicją społecznego programu mieszkaniowego, zawartą w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma bowiem wątpliwości, że planowany przez inwestora zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) w związku z charakterem tej działalności i dotychczasową działalnością inwestora, będzie instytucją ochrony zdrowia.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez ZOL obejmują m.in. zakwaterowanie pacjentów, w trakcie którego obejmowani są oni całodobową opieką lekarską i pielęgniarską, uznać należy, że budynek będzie spełniał również drugie z kryteriów, a mianowicie świadczenie usług zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że ustawodawca nie stawia żadnych wymogów w zakresie długości trwania usługi zakwaterowania. Niemniej, jednak z dotychczasowej praktyki inwestora wynika, że zazwyczaj jest to zakwaterowanie długoterminowe, w każdym przypadku dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjenta.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Wskazać należy także, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z cyt. rozporządzeniem do klasy 1264 zalicza się:

 • budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • szpitale kliniczne,
 • szpitale więzienne i wojskowe,
 • budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Natomiast według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 770, kol. 1) przez „przebudowę” należy rozumieć – zmianę istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Z uregulowań zawartych w ww. ustawie Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2).

Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro przebudowywany budynek mieścić się będzie w PKOB w grupowaniu 1264 i jak wskazano we wniosku stanowić będzie zakład opiekuńczo-leczniczy (Dom Spokojnej Starości), świadczący usługi zakwaterowania z wyżywieniem oraz z opieką lekarską i pielęgniarską, terapią zajęciową, rehabilitacją dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, to do robót przedstawionych we wniosku polegających na przebudowie tego budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wykonaniu elewacji zewnętrznej, zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 8% na podstawie przepisu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania ww. budynku według PKOB. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynku według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ........, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.