ITPP1/443-438/13/MS | Interpretacja indywidualna

Czy przy przebudowie prawidłowo do całości robót zastosowano 8% stawkę?
ITPP1/443-438/13/MSinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. stawka preferencyjna podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 6 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2013 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma Wnioskodawcy wygrała przetarg publiczny ogłoszony przez Prezydenta Miasta pn. „P.”.

W dniu 28 stycznia 2011 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Gminą o roboty budowlane dotyczące ww. zadania. Zadanie to wchodziło w skład większej inwestycji pn. „B.” i finansowane było ze środków budżetowych z wydatków Gminy. Z powodów finansowych Gmina podzieliła całe ww. zadanie na dwa etapy. Pierwszy etap realizował inny wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym. W ramach I etapu wykonawca ten przeprowadził prace, polegające na wykonaniu budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym, a do wykonywanych prac zastosował 7% stawkę VAT (zadanie odbywało się w latach 2009 - 2010). Natomiast II etap, który odbył się w 2011 r. i obejmował pozostałe zadania, wykonała już firma Wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznaczył, że projekt budowlany został wykonany na całą inwestycje (jedna inwestycja) bez podziału na etap I i II. Przed przystąpieniem do realizacji zadania w celu ustalenia stawki VAT na roboty budowlane Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Miasta o informację, procentowego podziału powierzchni całej inwestycji. Pismem z dnia 19 kwietnia 2011 r. Urząd Miasta potwierdził, że zadanie I etapu przeważa w 3/4% powierzchni całego zadania (tj. 1500m2 w I etapie a 500m2 w II etapie). Po konsultacji z księgowym, Wnioskodawca zastosował 8% stawkę VAT, mając na uwadze całą inwestycję, bowiem zadnie z II etapu wchodziło w skład całości inwestycji. Wnioskodawca zastosował 8% stawkę VAT do wszystkich robót wewnętrznych, natomiast w robotach zewnętrznych zastosował 23 % stawkę VAT. Na początku stycznia 2013 r. została wszczęta kontrola urzędu skarbowego za rok 2011, który dotyczył również okresu ww. inwestycji. W trakcie kontroli zakwestionowano słuszność zastosowania obniżonej stawki VAT. Nie zgadzając się z wyjaśnieniami zawartymi protokole kontroli Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że obiekt budowlany wykonywany przez Wnioskodawcę mieści się w PKOB „w klasie ex 1264” i jest to wyłącznie budynek instytucji ochrony zdrowia, świadczący usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (jest to budynek hospicjum).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stosunku do robót budowlanych wewnętrznych wykonywanych w 2011 r. (polegających na przebudowie budynku), należało zastosować obniżoną stawkę podatku od towarów usług w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku omawianej inwestycji na roboty dotyczące przebudowy budynku tzw. „P.” należało zastosować 8% stawkę VAT, odnoszącą się do całej inwestycji pod nazwą „B.”. Efektem końcowym tej inwestycji (której jednym z elementów były roboty budowlane wykonane przez Wnioskodawcę) było powstanie nowego kompleksu opieki zdrowotnej, spełniającego wymogi wynikające art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku VAT na usługi budowlane wynosi 23 %. Jednak zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, do których należą: obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl ust. 12a cyt. wyżej art. 41, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych przepisów, ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę opodatkowania dla usług budowlanych, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Ponadto 8% stawka opodatkowane są również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264, lecz jedynie w sytuacji, gdy budynki te są budynkami instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, do klasy 1264 zalicza się:

 • Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • Szpitale kliniczne,
 • Szpitale więzienne i wojskowe,
 • Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
 • Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa ta nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (PKOB 1130).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca wygrał przetarg publiczny na realizację zadania pn. „P.”. Zadanie to stanowiło II etap większej inwestycji. W latach 2009 - 2010 realizowany był pierwszy etap, w ramach którego inny podmiot wykonał budynek dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym (budynek hospicjum). Natomiast Wnioskodawca realizował w 2011 r. – II etap, który obejmował pozostałe prace dotyczące obiektu w ramach całej inwestycji. Wnioskodawca wskazał, że obiekt (budynek hospicjum), którego dotyczyły prace mieści się w PKOB w klasie 1264 i jest to wyłącznie budynek instytucji ochrony zdrowia, świadczący usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych i do wszystkich robót wewnętrznych dotyczących budynku hospicjum - zastosował 8% stawkę VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że o ile – jak wskazał Wnioskodawca roboty budowlane wewnętrzne związane z budynkiem hospicjum, dotyczyły obiektu budowlanego, który zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych mieści się w grupowaniu PKOB – 1264 i jest to budynek instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, to wykonane przez Wnioskodawcę usługi na podstawie art. 41 ust. 12, w związku z art. 146a w powiązaniu z art. 41 ust. 1 pkt 12 ustawy, podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką w wysokości 8%.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przedmiot zaklasyfikowania danego budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację obiektu wskazaną przez Wnioskodawcę w treści złożonego wniosku i przy założeniu, że jest ona prawidłowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
IBPP2/443-123/13/WN | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna podatku
ITPP1/443-666/12/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.