ITPP1/443-438/13/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przy przebudowie prawidłowo do całości robót zastosowano 8% stawkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 6 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2013 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma Wnioskodawcy wygrała przetarg publiczny ogłoszony przez Prezydenta Miasta pn. „P.”.

W dniu 28 stycznia 2011 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Gminą o roboty budowlane dotyczące ww. zadania. Zadanie to wchodziło w skład większej inwestycji pn. „B.” i finansowane było ze środków budżetowych z wydatków Gminy. Z powodów finansowych Gmina podzieliła całe ww. zadanie na dwa etapy. Pierwszy etap realizował inny wykonawca wyłoniony w przetargu publicznym. W ramach I etapu wykonawca ten przeprowadził prace, polegające na wykonaniu budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym, a do wykonywanych prac zastosował 7% stawkę VAT (zadanie odbywało się w latach 2009 - 2010). Natomiast II etap, który odbył się w 2011 r. i obejmował pozostałe zadania, wykonała już firma Wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznaczył, że projekt budowlany został wykonany na całą inwestycje (jedna inwestycja) bez podziału na etap I i II. Przed przystąpieniem do realizacji zadania w celu ustalenia stawki VAT na roboty budowlane Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Miasta o informację, procentowego podziału powierzchni całej inwestycji. Pismem z dnia 19 kwietnia 2011 r. Urząd Miasta potwierdził, że zadanie I etapu przeważa w 3/4% powierzchni całego zadania (tj. 1500m2 w I etapie a 500m2 w II etapie). Po konsultacji z księgowym, Wnioskodawca zastosował 8% stawkę VAT, mając na uwadze całą inwestycję, bowiem zadnie z II etapu wchodziło w skład całości inwestycji. Wnioskodawca zastosował 8% stawkę VAT do wszystkich robót wewnętrznych, natomiast w robotach zewnętrznych zastosował 23 % stawkę VAT. Na początku stycznia 2013 r. została wszczęta kontrola urzędu skarbowego za rok 2011, który dotyczył również okresu ww. inwestycji. W trakcie kontroli zakwestionowano słuszność zastosowania obniżonej stawki VAT. Nie zgadzając się z wyjaśnieniami zawartymi protokole kontroli Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że obiekt budowlany wykonywany przez Wnioskodawcę mieści się w PKOB „w klasie ex 1264” i jest to wyłącznie budynek instytucji ochrony zdrowia, świadczący usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (jest to budynek hospicjum).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stosunku do robót budowlanych wewnętrznych wykonywanych w 2011 r. (polegających na przebudowie budynku), należało zastosować obniżoną stawkę podatku od towarów usług w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku omawianej inwestycji na roboty dotyczące przebudowy budynku tzw. „P.” należało zastosować 8% stawkę VAT, odnoszącą się do całej inwestycji pod nazwą „B.”. Efektem końcowym tej inwestycji (której jednym z elementów były roboty budowlane wykonane przez Wnioskodawcę) było powstanie nowego kompleksu opieki zdrowotnej, spełniającego wymogi wynikające art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku VAT na usługi budowlane wynosi 23 %. Jednak zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, do których należą: obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl ust. 12a cyt. wyżej art. 41, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych przepisów, ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę opodatkowania dla usług budowlanych, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Ponadto 8% stawka opodatkowane są również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264, lecz jedynie w sytuacji, gdy budynki te są budynkami instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, do klasy 1264 zalicza się:

  • Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
  • Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
  • Szpitale kliniczne,
  • Szpitale więzienne i wojskowe,
  • Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
  • Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa ta nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (PKOB 1130).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca wygrał przetarg publiczny na realizację zadania pn. „P.”. Zadanie to stanowiło II etap większej inwestycji. W latach 2009 - 2010 realizowany był pierwszy etap, w ramach którego inny podmiot wykonał budynek dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym (budynek hospicjum). Natomiast Wnioskodawca realizował w 2011 r. – II etap, który obejmował pozostałe prace dotyczące obiektu w ramach całej inwestycji. Wnioskodawca wskazał, że obiekt (budynek hospicjum), którego dotyczyły prace mieści się w PKOB w klasie 1264 i jest to wyłącznie budynek instytucji ochrony zdrowia, świadczący usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych i do wszystkich robót wewnętrznych dotyczących budynku hospicjum - zastosował 8% stawkę VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że o ile – jak wskazał Wnioskodawca roboty budowlane wewnętrzne związane z budynkiem hospicjum, dotyczyły obiektu budowlanego, który zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych mieści się w grupowaniu PKOB – 1264 i jest to budynek instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, to wykonane przez Wnioskodawcę usługi na podstawie art. 41 ust. 12, w związku z art. 146a w powiązaniu z art. 41 ust. 1 pkt 12 ustawy, podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką w wysokości 8%.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przedmiot zaklasyfikowania danego budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację obiektu wskazaną przez Wnioskodawcę w treści złożonego wniosku i przy założeniu, że jest ona prawidłowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.