IPTPB1/4511-230/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód z tytułu działalności usługowej jeśli roboty przeprowadza jako podwykonawca pomiotu realizującego projekt inwestycyjny?
IPTPB1/4511-230/15-2/ASZinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. roboty budowlane
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. usługi budowlane
 5. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu – 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Główny jej przedmiot stanowi działalność oznaczona kodem PKD: 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Dodatkowo Wnioskodawca wykonuje także działalność oznaczoną kodami PKD:

 • 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
 • 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • 43.31.Z – Tynkowanie,
 • 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
 • 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
 • 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
 • 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

Roboty, oznaczone kodami PKD: 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad, 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, Wnioskodawca realizuje jako podwykonawca podmiotów przeprowadzających projekty inwestycyjne. Nie realizuje projektów inwestycyjnych na własny rachunek. Nie angażuje własnych środków finansowych, technicznych i rzeczowych w celu przygotowania lub wykonania całej inwestycji. Wykonuje jedynie roboty na zlecenie inwestora. Do wykonania robót Wnioskodawca wykorzystuje materiały należące do inwestora lub, w niektórych przypadkach, także własne materiały, ale wówczas ich koszt wlicza do faktury wystawionej za wykonanie usługi na rzecz inwestora.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), przychód z tytułu działalności usługowej oznaczonej kodami PKD:

 • 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

jeśli roboty przeprowadza jako podwykonawca pomiotu realizującego projekt inwestycyjny...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane z działalności oznaczonej kodami PKD:

 • 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

jeśli podatnik je przeprowadzający działa jako podwykonawca pomiotu realizującego projekt inwestycyjny, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, pod pojęciem „działalność usługowa” należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie zaś do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 1. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Dodatkowe ograniczenia możliwości wyboru formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewiduje art. 8 tej ustawy. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e), opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z treści załącznika nr 2 do ustawy wynika, że w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wymienione są pod pozycjami nr 4, 5, 6 i 8 następujące usługi:

 • poz. 4. – ex 42.1 – Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych – dotyczy wyłącznie usług:
  • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli;
 • poz. 5. – ex 42.21 – Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów – dotyczy wyłącznie usług:
  • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 • poz. 6. – ex 42.22 – Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – dotyczy wyłącznie usług:
  • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
 • poz. 8. – ex 42.99 – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – dotyczy wyłącznie usług:
  • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Jak wynika z powyższego, wyłączenia, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, poz. 4, 5, 6 i 8 dotyczą jedynie sytuacji, gdy wskazane tam usługi są wykonywane w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania do budowy określonego rodzaju infrastruktury. W przypadku zaś, gdy działalność polega na wykonaniu określonego rodzaju prac na rzecz inwestora, który zleca wykonanie robót, w ramach realizowanego przez siebie projektu inwestycyjnego, przychody osiągnięte przez podwykonawcę podlegają opodatkowaniu ryczałtem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że interpretację indywidualną wydano wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Przedmiotem zaś interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, jest sam przepis prawa, bowiem tut. Organ podatkowy nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do zbierania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. 187 w związku z art. 122 ww. ustawy. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. W konsekwencji, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.