IPPP1/443-142/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla robót budowlanych wykonywanych w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB 11.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 7 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług remontowo – budowlanych wykonywanych w ramach generalnego wykonawstwa w budynku sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług remontowo – budowlanych wykonywanych w ramach generalnego wykonawstwa w budynku sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest remont budynku mieszkalnego oraz adaptacja poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne w/w budynku, jak również budowa garażu podziemnego pod budynkiem - wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót budowlanych dotyczących poszczególnych lokali. Celem ekonomicznym Inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi dotyczącej całości budynku. Według pozwolenia na budowę wznoszony budynek został zakwalifikowany do kategorii XIII jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania w dziale 11. W Budynku - oprócz lokali mieszkalnych (zarówno o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i powyżej 150 m2) - znajdują się w szczególności klatki schodowe, korytarze, komórki lokatorskie, pomieszczenia przeznaczone na usługi oraz przewidywany wielostanowiskowy garaż podziemny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do wykonania usługi remontowo - budowlanej dotyczącej całego budynku sklasyfikowanego według PKOB do działu 11, a nie jego poszczególnych części, można zastosować stawkę podatku wynoszącą 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 -wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się;

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. l2c ustawy o VAT.

Z treści art. 2 pkt 12 cyt. ustawy o VAT wynika, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Wskazać należy także, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki, to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Nadmienić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie budowy i remonty budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa i remont, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ww. ustawy Prawo budowlane przez : - budowę - należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

  • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
  • remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Uwzględniając powołane przepisy, od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do wyszczególnionych w ustawie i przepisach wykonawczych usług budowlanych. Należy jednakże zwrócić uwagę, że preferencyjna 8% stawka przewidziana jest wyłącznie dla budownictwa mieszkaniowego i lokali mieszkalnych, czyli obiektów sklasyfikowanych w dziale PKOB 11.

Według stanu faktycznego Spółka podpisała umowę z Inwestorem na wykonanie prac remontowo- budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowę garażu pod budynkiem. Przedmiotem tej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót budowlanych dotyczących poszczególnych lokali. Celem ekonomicznym Inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi. W Budynku oprócz lokali mieszkalnych (zarówno o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i powyżej 150 m2) - znajdują się w szczególności klatki schodowe korytarze, komórki lokatorskie oraz planowany wielostanowiskowy garaż podziemny. Zauważyć więc należy, że przedmiotem zamówienia w analizowanym przypadku Spółki są roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, a umowa zawarta jest na realizację robót budowlanych dotyczących budynku jako całości.

W związku z powyższym ma zastosowanie jedna stawka podatku VAT do całości tych robót, związanych również z częścią powierzchni mieszkań przekraczających powierzchnie 150 m2, oraz garażami podziemnymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do budowy obiektu budownictwa mieszkaniowego bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i użytkowych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

W związku tym, że przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa związana z remontem oraz rozbudową budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB, dotycząca budynku jako całości, Spółka, może do wszystkich usług budowlanych związanych z realizacją w/w umowy zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ podkreśla, że interpretacji udzielono w oparciu o wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikację PKOB budynku. Przedmiot zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych – zgodnie z art. 14f § 2 ww. ustawy – opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wniosek Spółki A. Sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2014 r. dotyczy jednego stanu faktycznego w zakresie podatku od towarów i usług (stawki podatku dla usług remontowo – budowlanych wykonywanych w ramach generalnego wykonawstwa w budynku sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). W dniu 4 lutego 2014 r. na konto Izby Skarbowej w Warszawie wpłynęła opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dla ww. Wnioskodawcy w kwocie 90 zł. Do wniosku został również załączony dowód uiszczenia ww. opłaty.

Z uwagi na powyższe, nadpłata w wysokości 50 zł, zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 wniosku ORD-IN.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.