IPPB1/415-1334/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% czy stawką w wysokości 8,5%?
IPPB1/415-1334/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność usługowa
 2. roboty budowlane
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. stawki podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca od 2006 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prac związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z. W ramach działalności wykonuje usługi sklasyfikowane w PKWiU pod kodem 43.21.10. Są to:

 1. Układanie tras kablowych.
 2. Wykonywanie bruzd i otworów tras kablowych.
 3. Wykonywanie wypustów pod montowane urządzenia.
 4. Układanie kabli w trasach kablowych.
  • Wykonywanie okablowań pod instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.
 5. Montaż urządzeń systemów bezpieczeństwa telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu oraz systemu włamania i napadów.
 6. Modernizacja systemu bezpieczeństwa (bez demontażu urządzeń, tylko wykonywanie instalacji i montaż),
 7. Instalacja i konfiguracja serwerów i urządzeń sieci logicznych.
 8. Montaż głośników systemu.
 9. Uruchamianie systemów.
 10. Układanie i spawanie światłowodów.

Wymienione powyżej prace wykonywane są w:

 • nowo budowanych budynkach biurowych,
 • w budynkach już istniejących zakładane są nowe instalacje (nie istniejące tam wcześniej).

Wnioskodawca podatek dochodowy opłaca w formie zaliczek zryczałtowanego podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają opodatkowaniu stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% czy stawką w wysokości 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane usługi są usługami budowlanymi i podlegają opodatkowaniu stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% od przychodów.

Stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% od przychodów mogą być opodatkowane usługi budowlane związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w:

 • nowopowstających budynkach mieszkalnych oraz usługowych,
 • w powstałych wcześniej budynkach – montaż nowej instalacji, która wcześniej nie istniała w tym budynku.

Natomiast usługi związane z naprawą i konserwacją instalacji elektrycznych, powinny być opodatkowane według stawki 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z póź. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

W art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia robót budowlanych. Natomiast w stosowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane (sekcja F) swym zakresem obejmują:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta nie obejmuje natomiast:

 • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
 • usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. Kwestii tej nie regulują bowiem przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prac związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych – PKD. 43.31.Z. W ramach działalności wykonuje usługi sklasyfikowane w PKWiU pod kodem 43.21.10.

Przystępując do analizy przepisów podatkowych należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a nie od symbolu PKD zamieszczonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane specjalistyczne zawarte są w sekcji F w dziale 43. Przy czym z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wynika, że roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych ujęte zostały w sekcji F pod numerem 43.2. Grupa ta nie obejmuje natomiast napraw i konserwacji tych instalacji.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w zakresie rzeczowym grupowań obejmujących usługi, stanowiących zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wynika, że czynności o charakterze naprawczym i konserwacyjnym są klasyfikowane następująco:

 • naprawy i konserwacje metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń zostały zaliczone do grupy 33.1,
 • naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku zostały zaliczone do grupy 43.2,
 • naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 45,
 • naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zostały zaliczone do grupy 95.2,
 • naprawy komputerów i sprzętu komunikacyjnego zostały zaliczone do grupy 95.1.

Tym samym usługi w zakresie naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych nie zostały wymienione (sklasyfikowane) jako usługi budowlane.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że usługi polegające na konserwacji i naprawie instalacji elektrycznych – nie mogą być uznane za roboty budowlane, a tym samym opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wobec powyższego usługi w zakresie naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych należy opodatkować według stawki właściwej dla przychodów z działalności usługowej, tj. według 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując, stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane usługi związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, jednakże z wyłączeniem usług związanych z ich naprawą i konserwacją, które winny być opodatkowane według stawki 8,5%.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej przedmiotem interpretacji indywidualnej są wyłącznie przepisy prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja nie stanowi zatem definitywnej oceny tego czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi są faktycznie usługami budowlanymi. Ustalenie stanu rzeczywistego jest domeną ewentualnego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.