IBPP2/4512-633/15/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących opisanego we wniosku obiektu budowlanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015r. (data wpływu 10 lipca 2015r.), uzupełnionym pismem z 16 września 2015r. (data wpływu 18 września. 2015r.) oraz pismem z 23 września 2015r. (data wpływu 23 września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących opisanego we wniosku obiektu budowlanego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących opisanego we wniosku obiektu budowlanego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2015r. (data wpływu 18 września 2015r.) oraz pismem z 23 września 2015r. (data wpływu 23 września 2015r.), przesłanymi w związku z wezwaniem tut. organu z 8 września 2015r. znak: IBPP2/4512-633/15/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca w oparciu o prawomocną decyzję Prezydenta Miasta /.../ Nr 2145/2014 z dnia 1 września 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wykonał realizację zadania inwestycyjnego pn.:

...”.

Budynek ten został zakwalifikowany w kategoriach obiektów budowlanych do: kategorii XVIII.

Niewielki budynek kotłowni przylega do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest z nią połączony nie tylko jedną ze ścian, ale instalacjami wewnętrznymi: centralnego - ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Nowo wybudowana kotłownia gazowa służy tylko i wyłącznie do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. /.../. Nieruchomość ta nie posiada lokali użytkowych, a kotłownia nie ma połączenia komunikacyjnego / pieszego z budynkiem mieszkalnym. Do obiektu kotłowni wchodzi się z podwórza.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z wysokością stawki podatku od towarów i usług VAT od robót budowlanych związanych z realizacją tej kotłowni.

Pismem z 16 września 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego następująco:

Ad.1 Budynek mieszkalny przy ulicy /.../ w /.../ należy zakwalifikować wg Dz. U. Nr 112, poz. 1316 jako 1.11.112.

Ad.2 Ww. budynek mieszkalny to budynek wielo-mieszkaniowy (24 mieszkania) trzy klatki schodowe pełni wyłącznie funkcje mieszkalne - brak lokali użytkowych. Żaden z lokali mieszkalnych nie przekracza 150m2. Należy więc uznać, że budynek ten spełnia program społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Ad.3 Budynek ten został oddany do użytku w roku 1990 do tej pory ogrzewany był przez kotłownię mieszczącą się w sąsiednim budynku odległym o 30m. Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządzająca tym budynkiem ze względu na koszty ogrzewania: dzierżawa lokalu kotłowni, koszty przesyłu ciepła oraz konieczność wymiany urządzeń w starej kotłowni postanowiła wybudować nową kotłownię na działce należącej do budynku mieszkalnego. Budynek kotłowni przylega do ściany szczytowej budynku mieszkalnego i pełni rolę obiektu bez którego zasadnicze funkcje mieszkalne tegoż budynku zostałyby utracone. Nie może istnieć budynek mieszkalny bez możliwości jego ogrzewania.

Natomiast w piśmie z 23 września 2015r. Wnioskodawca wyjaśnił, że roboty wykonywane będą w ramach rozbudowy budynku oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania istniejącego budynku mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do realizacji robót budowlanych na takim obiekcie budowlanym jak Wnioskodawca opisał wyżej w rubryce 68 stawka podatku od towarów i usług VAT powinna wynosić 23% czy też 8 %...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT od realizacji takich robót jak to opisano w rubryce 68 powinna wynosić 8%. Budynek kotłowni służy ogrzewaniu tylko i wyłącznie lokalom mieszkalnym. Budynek ten jest związany konstrukcyjnie i instalacyjnie z budynkiem mieszkalnym.

Funkcjonalnie i konstrukcyjnie budynek kotłowni jest uzupełnieniem budynku mieszkalnego i jest obiektem budownictwa mieszkaniowego, służy wyłącznie budownictwu mieszkaniowemu. Roboty budowlano - montażowe takich obiektów powinny zatem być opodatkowane stawką 8%, a nie stawką 23% w oparciu o art. 41 ust .12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca uważa, że za przedmiotową usługę / roboty budowlane należny podatek VAT wynosi 8% jak za inne prace na tego typu obiektach / budynkach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

  • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
  • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Należy zauważyć, że preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie dla robót wykonywanych w bryle budynku (o ile będzie on sklasyfikowany w PKOB 11), natomiast dla usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w oparciu o prawomocną decyzję Prezydenta Miasta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wykonał realizację zadania inwestycyjnego pn.:

...”.

Budynek kotłowni przylega do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest z nią połączony nie tylko jedną ze ścian, ale instalacjami wewnętrznymi: centralnego - ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Nowo wybudowana kotłownia gazowa służy tylko i wyłącznie do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku. Nieruchomość ta nie posiada lokali użytkowych, a kotłownia nie ma połączenia komunikacyjnego/pieszego z budynkiem mieszkalnym. Do obiektu kotłowni wchodzi się z podwórza. Budynek mieszkalny należy zakwalifikować wg PKOB jako 1.11.112.

Ww. budynek mieszkalny to budynek wielo-mieszkaniowy (24 mieszkania) trzy klatki schodowe pełni wyłącznie funkcje mieszkalne - brak lokali użytkowych. Żaden z lokali mieszkalnych nie przekracza 150m2. Budynek ten spełnia program społecznego budownictwa mieszkaniowego. Dobudowany do budynku mieszkalnego budynek kotłowni jest konstrukcyjnie i instalacyjnie połączony z istniejącym budynkiem mieszkalnym.

Roboty wykonywane będą w ramach rozbudowy budynku oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania istniejącego budynku mieszkalnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z wysokością stawki podatku od towarów i usług VAT od robót budowlanych związanych z realizacją tej kotłowni.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wyświadczył usługi polegające na dobudowie kotłowni gazowej do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11 i spełniającego definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Roboty wykonywane są w ramach rozbudowy budynku oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania istniejącego budynku mieszkalnego.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, stwierdzić należy, że roboty budowlane polegające na dobudowie kotłowni do budynku mieszkalnego (sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11 i spełniającego definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) w ramach rozbudowy budynku oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania tego budynku są opodatkowane stawką podatku VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy)w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.