IBPBI/1/4511-126/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
IBPBI/1/4511-126/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lutego 2015 r., uzupełnionym 28 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wykonywania (świadczenia) wskazanych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia wysokości stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wykonywania (świadczenia) wskazanych we wniosku usług. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-126/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 kwietnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2015 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu czynności sklasyfikowanych wg następujących symboli PKWiU:

42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych,

42.99.12.0 Obiekty sportowe i rekreacyjne.

W 2014 r. Wnioskodawca opodatkowany był podatkiem linowym, a w styczniu 2015 r. zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Następnie dowiedział się, że roboty budowlane sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 42.11.20.0 i 42.99.12.0 są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są wykonywane na własny rachunek.
Wnioskodawca zastrzega, że do tej pory wykonywał te roboty, jako podwykonawca. Z wniosku wynika także, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wykonuje (będzie wykonywał) usługi sklasyfikowane pod następującymi symbolami PKWiU:

 • 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
 • 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
 • 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi,
 • 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających,
 • 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 42.11.20.0 oraz 42.99.12.0 mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Jaką stawkę ryczałtu mam zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych, pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku działalności sklasyfikowanej pod następującymi symbolami PKWiU:

42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dlapojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych,

42.99.12.0 Obiekty sportowe i rekreacyjne,

gdy będzie wykonywał ww. działalność jako podwykonawca, to może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a jeżeli wykona takie zadanie na własny rachunek - np. wykona podjazd do garażu z kostki brukowej na prywatnej posesji, to utraci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że roboty budowlane wymienione we wniosku pod wskazanymi symbolami PKWiU, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, tj. w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod pozycją:

 • 4 – wymieniono symbol PKWiU ex 42.1 - Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych,
 • 8 – wymieniono symbol ex 42.99 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W Tabeli przy ww. symbolach zastrzeżono przy tym, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy odpowiednio:

 • dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli,
 • obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Wskazać także należy, że w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie usługi (roboty) ogólnobudowlane związane z budową ww. obiektów inżynieryjnych, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla stwierdzenia czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę robót budowlanych sklasyfikowanych wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 42.11.20.0 i 42.99.12.0 (jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku nie stanowią realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli, a także obiektów sportowych i rekreacyjnych), mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ww. ustawy, nie definiują pojęcia „robót budowlanych”, dlatego zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (jako podwykonawca) w ramach prowadzonej działalności budowlanej uzyskuje przychody ze świadczenia usług w zakresie robót ogólnobudowlanych, które zgodnie z PKWiU z 2008 r., są sklasyfikowane pod symbolami 42.11.20.0 oraz 42.99.12.0, jak również przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami objętymi grupowaniem 41.00.30.0, 41.00.40.0, 43.12.12.0, 43.22.11.0, 43.29.12.0.

Zatem, w świetle analizowanych przepisów, przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę a wymienionych we wniosku robót (z ww. zastrzeżeniem dot. wykonywania przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami 42.11. i 42.99), mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki tego ryczałtu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
IBPB-1-1/4511-692/15/WRz | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPBI/1/415-1296/12/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.