IBPBI/1/415-822/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
IBPBI/1/415-822/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. roboty budowlane
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku opatrzonym datą 6 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanym we wniosku symbolem PKWiU – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanym we wniosku symbolem PKWiU.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu różnego rodzaju robot budowlanych. Wykonuje m.in. usługi polegające na remoncie dróg żwirowych będących własnością gminy wiejskiej (odtworzenie zniszczonej nawierzchni dróg żwirowych, plantowanie terenu, równanie dróg koparką, transport żwiru samochodem ciężarowym, utwardzenie dróg przy wykorzystaniu walca). Tego rodzaju usługi sklasyfikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 42.11.20.0, zgodnie z opinią klasyfikacyjną, jaką Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Podatek dochodowy Wnioskodawca opłaca w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istotne elementy stanu faktycznego sprawy zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że świadczący wskazane we wniosku usługi Wnioskodawca nie jest inwestorem. Inwestycja nie jest jego własnością i nie wykonuje jej w celu odsprzedaży. Inwestorem, a zarazem zamawiającym roboty budowlane jest gmina. Wykonywanie usługi na zlecenie inwestora, na terenie będącym jego własnością, powoduje, że to właśnie inwestor realizuje projekt inwestycyjny na własny rachunek oraz to on angażuje, celem realizacji przedsięwzięcia środki finansowe, techniczne i rzeczowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest opodatkowanie przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie ww. rodzajów usług nie wyłącza z możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawodawca nie sprecyzował, jak należy rozumieć pojęcie realizacja projektów inwestycyjnych na własny rachunek. Obejmująca przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. Świadczenie przez Wnioskodawcę tego rodzaju usług nie jest wykonywaniem projektów inwestycyjnych na własny rachunek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, tj. w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod pozycją 4 – wymieniono symbol PKWiU ex 42.1 - Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych. W Tabeli zastrzeżono przy tym, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Wskazać także należy, że w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają, zatem wyłącznie usługi realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Zgodnie z powyższymi zapisami ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie usługi związane z remontem i wymianą nawierzchni dróg, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla stwierdzenia czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik .

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność usługową w zakresie różnego rodzaju robót budowlanych obejmujących m.in. remonty nawierzchni dróg gminnych. Wykonywane przez niego usługi wg PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane są pod symbolem 42.11.20.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych. Wnioskodawca nie jest inwestorem, a roboty ogólnobudowlane świadczy na drogach będących własnością gminy oraz na jej zlecenie. Inwestycja nie jest jego własnością i nie wykonuje jej w celu odsprzedaży. Inwestorem, a zarazem zamawiającym roboty budowlane jest gmina. Wykonywanie usługi na zlecenie inwestora, na terenie będącym jego własnością, powoduje, że to właśnie inwestor realizuje projekt inwestycyjny na własny rachunek oraz to on angażuje, celem realizacji przedsięwzięcia środki finansowe, techniczne i rzeczowe.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę robót budowlanych sklasyfikowanych wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 42.11.20.0 (jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, nie stanowią realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli), mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
IBPBI/1/415-692/14/WRz | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.