IBPB-1-1/4511-594/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
IBPB-1-1/4511-594/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 1 października 2015 r.), uzupełnionym 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 grudnia 2015 r. Znak:, IBPB-1-1/4511-594/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowana są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie jego działalności są czynności, które będzie wykonywał w przyszłości, a sklasyfikowane wg PKD pod symbolami 42.11.Z, 42.21.Z, 42.99.Z.

Wyżej wymienione symbole znajdują się w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca wykonywać będzie drogi dojazdowe do lasów, drogi dojazdowe do posesji, drogi rolnicze, szlaki zrywkowe w lesie. Wykonywać będzie również umocnienia brzegów rzek, potoków, skarp przydrożnych, przepusty pod drogami o których mowa wyżej, jak również wodospusty. Wszystkie roboty wykonywane będą na zlecenie Urzędów Gmin i Lasów państwowych.

W uzupełnieniu Wniosku, ujętym w piśmie z 16 grudnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że usługi, które będzie wykonywał w przyszłości, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. są sklasyfikowane są pod symbolami 42.11.20.0, 42.21.13.0 i 42.99.29.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, jako podatnik „podatku zryczałtowanego” zostanę wyłączony z tej formy opodatkowania i od momentu rozpoczęcia ww. usług będę musiał przejść na podatek uiszczany według „zasad ogólnych”, co oznacza, że będę musiał opłacać podatek według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, że ww. usługi wykonywane są na tzw. drogach gruntowych i leśnych, gdzie nawierzchnia wykonana jest z materiałów żwirowych i tłuczniowych, bez pokrycia warstwą ścieralną bitumiczną nie będzie zasadne wyłączenie go z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, tj. w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod pozycją:

4-wymieniono symbol PKWiU ex 42.1 - Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

5-wymieniono symbol PKWiU ex 42.21 - Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

8-wymieniono symbol PKWiU ex 42.99 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.

Wskazać także należy, że w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla stwierdzenia czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej działalności zamierza świadczyć usługi, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. sklasyfikowane są pod symbolami:

 • 42.11.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych,
 • 42.21.13.0 - Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp,
 • 42.99.29.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro:

 • ww. symbole usług, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca, wymienione są (co sam przyznaje) w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • usługi te podlegają m.in. na przygotowaniu lub budowie dróg (pkt 4 ww. Załącznika) i obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynieryjnych (pkt 8 ww. Załącznika),

stwierdzić należy, że jeżeli usługi te będą stanowić realizację projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy ww. dróg i obiektów, to świadcząc te usługi, Wnioskodawca zostanie wyłączony z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Bez znaczenia jest w tej mierze, że jak wskazano w stanowisku Wnioskodawcy, nie utraci on prawa do ryczałtu, gdyż usługi wykonywane będą na tzw. drogach gruntowych i leśnych, bez ich pokrycia warstwą bitumiczną, tym bardziej w sytuacji, gdy jak wynika z wniosku, będzie on świadczył również usługi w zakresie budowy „pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych” (PKWiU 42.99.29.0).

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Nadmienić przy tym należy, że opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, to opodatkowanie wyłącznie wg określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skali podatkowej, a nie w formie tzw. podatku liniowego, jak wskazano w pytaniu przedstawionym we wniosku.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
ITPB1/4511-1125/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
ITPB1/4511-50/15/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.