IBPB-1-1/4511-244/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód z działalności produkcyjnej i usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg 5,5% stawki ryczałtu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 maja 2015 r.), uzupełnionym 11 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności wytwórczej oraz ze świadczenia usług budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności wytwórczej oraz ze świadczenia usług budowlanych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-244/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 11 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu bram wjazdowych, przęseł, furtek, balustrad, schodów na konstrukcji stalowej i innych ogrodzeń metalowych z materiałów własnych, a nie otrzymanych od zamawiającego. Wykonuje również montaż wykonanych elementów. Przeważający rodzaj jego działalności - to produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 25.12.Z. Pozostałe rodzaje działalności to: kucie prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali PKD 25.50.Z,

 • obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61. Z,
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z,

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z.

Za wykonanie powyższych usług wystawia faktury o przykładowej treści: „wykonanie i montaż bramy wjazdowej”, „wykonanie i montaż schodów”, „wykonanie i montaż balustrad balkonowych”. Wnioskodawca kupuje również gotowe elementy poddane obróbce przez innego wykonawcę, np. stopnice drewniane, które montuje na konstrukcji schodów wykonanej przez siebie lub sztachety, szkło do zamontowania w swojej konstrukcji i balustrad, czy przęseł i sprzedaje, jako gotowy produkt.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę, jako działalność usługowa opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki tego ryczałtu. W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 10 sierpnia 2015 r., które wpłynęło do tut. Biura 11 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał następujące, symbole PKWiU (wg PKWiU z 2008 r.), pod którymi zaszeregował świadczone usługi, roboty oraz wytwarzane wyroby gotowe sprzedawane klientom:

 1. 25.11.23.0 - Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, itp. z żeliwa, stali lub aluminium,
 2. 25.62.20.0 - Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 3. 43.99.70.0 - Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych,
 4. 43.32.10.0 - Roboty instalacyjne stolarki budowlanej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do przychodów jakie osiągam z opisanej przeważającej działalności, czyli wykonywania bram, furtek, przęseł, schodów, balustrad i innych ogrodzeń metalowych, mogę zastosować stawkę ryczałtu 5,5% - jako do działalności wytwórczej obejmującej również montaż wytwarzanych produktów...

Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosuje nieprawidłową stawkę ryczałtu, ponieważ nie świadczy usług, tylko wykonuje konkretny wyrób gotowy, zatem powinien zastosować stawkę 5,5% jako działalność wytwórczą obejmującą również montaż produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnikaz opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono symboli wyrobów i usług, jakie wytwarza bądź wykonuje (świadczy) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla stwierdzenia czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • działalność usługową - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
 • działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Przepisy ww. ustawy, nie definiują pojęcia „robót budowlanych”, dlatego zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności uzyskuje przychody ze świadczenia usług z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych, które zgodnie z PKWiU z 2008 r., są sklasyfikowane pod symbolem 25.62.20.0, a także przychody z działalności wytwórczej sklasyfikowanej pod symbolem 25.11.23.0 oraz robót budowlanych sklasyfikowanych pod symbolami 43.99.70.0, 43.32.10.0.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej ww. klasyfikacja świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów oparta o PKWiU jest prawidłowa, to w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży wyrobów własnej produkcji, a więc działalności wytwórczej oraz z tytułu montażu tychże wyrobów, a więc robót budowlanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności wytwórczej oraz ze świadczenia usług budowlanych – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do zadanego pytania i stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, jest wyłącznie kwestia dot. określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności wytwórczej oraz ze świadczenia usług budowlanych. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia dotycząca określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, właściwej dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozostałej, a wskazanej we wniosku działalności usługowej Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie , ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.