Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
sie

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia za zawieszenie realizacji części robót budowlanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Podwykonawcy

Fragment:

Aneks zawarty w dniu 17 listopada 2017 r. pomiędzy Zainteresowanymi wprowadził także aktualizację wartości wykonanych robót z uwagi na wprowadzoną tym aneksem zmianę zakresu świadczeń poprzez zwiększenia zakresu Podwykonawcy o dodatkowe roboty budowlane. Konsekwencją powyższego było ustalenie w podpisanym aneksie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, powiększonego o wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Jednakże, kwota kosztów poniesionych przez Podwykonawcę (w związku z zawieszeniem realizacji części robót przez Inwestora w wysokości netto wykazanej na wystawionej w dniu 21 lutego 2018 r. fakturze) nie mieściła się w kwocie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, wynikającego ze zwiększenia zakresu robót o roboty dodatkowe. W związku z powyższym Wnioskodawca w pierwszej kolejności powziął wątpliwość, czy w przypadku otrzymania przez Podwykonawcę zwrotu należności z tytułu poniesienia kosztów, które wynikają z zawieszenia realizacji części robót przez Inwestora, powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT przez Podwykonawcę. Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest określenie, czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

2018
9
cze

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT do prac wykonywanych dla części mieszkalnej i użytkowej budynku mieszkalnego .

Fragment:

Umowa przewiduje roboty budowlane: W zakresie renowacji budynku - elewacja, dach. W zakresie adaptacji budynku na cele kultury - lokal użytkowy obejmujący piwnice, część parteru i poddasze. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zawarł jedną umowę, w której są wyszczególnione zakresy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych stosownych do rodzaju zamierzenia budowlanego, umożliwiających realizację robót, wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego, Wnioskodawca będzie częściowo sam wykonywał roboty budowlane wynikające z umowy oraz częściowo roboty będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcom zleci następujące prace: piwnice - prace rozbiórkowe, podbicie fundamentów, uzupełnienie stropów, posadzki, zamurowanie otworów, schody, ściany wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, parter - roboty rozbiórkowe, posadzki, ściany i sufity - roboty wykończeniowe, poddasze - roboty rozbiórkowe, posadzki, ściany i sufity - roboty wykończeniowe, docieplenie dachu, wykonanie projektów koncepcyjnego, budowlanych i wykonawczego, roboty w zakresie renowacji budynku - elewacja i dach.

2018
16
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca do wystawionych faktur w 2015 r. i 2017 r. ma prawo dokonać korekty z 23% na 8% VAT?

Fragment:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 15 marca 2018 r. wydał interpretację indywidualną nr ..., w której przesądził, że wykonane roboty budowlane opodatkowane są stawką VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych w 2015 r. i 2017 r. za wykonane roboty budowlane. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy na tle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro wystawiono faktury dokumentujące wykonanie robót budowlanych z błędnie naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%, tj. zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 106j ust. 1 pkt 5, Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących przedmiotowe roboty budowlane na zasadach określonych w art. 106j ustawy. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe. Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
9
mar

Istota:

W analizowanym przypadku art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy nie będzie miał zastosowania. Zatem skoro nabycie przez Wnioskodawcę usług wykonanych przez Podmiot zainteresowany związane jest z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, to tym samym Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Podmiot zainteresowany w dniu 19 lipca 2017 r. faktury.

Fragment:

Opisane powyżej roboty budowlane stanowią usługi wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu robót budowlanych opisanych w niniejszym wniosku i czy podatnikiem VAT z tego tytułu jest Podmiot zainteresowany, czy też Wnioskodawca? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Podmiot zainteresowany faktury dokumentującej opisane w niniejszym wniosku roboty budowlane? Stanowisko Zainteresowanych: Obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu robót budowlanych opisanych w niniejszym wniosku powstał 3 sierpnia 2017 r. tj. trzydziestego dnia od podpisania przez członków konsorcjum protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 35 - Ustawa zmieniająca 2014) oraz art. 19 ust. 14 w zw. z ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Podatnikiem z tego tytułu przedmiotowych robót budowlanych jest Podmiot zainteresowany, który wykonał te roboty budowlane, a nie Wnioskodawca, jako ich nabywca, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2017
11
lis

Istota:

Czy wykonawca robót budowlanych w świetle przedstawionego stanu faktycznego może wystawić korekty faktur sprzedaży stosując stawkę podatku w wysokości 8% zamiast 23%?

Fragment:

W myśl art. 3 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o: budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6), robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7), przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a), remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8). Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „ roboty budowlane ” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „ Uniwersalnym słowniku języka polskiego ” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „ robota ” oznacza „ zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś ”.

2017
3
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych.

Fragment:

Nie podano również jaka część ryczałtu przypada na roboty budowlane związane z wykonaniem lokali mieszkalnych dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego zlokalizowanych w nowym budynku. W umowie nie wskazano jaka stawka podatkowa odnosi się do wykonywanych robót budowlanych pozostawiając to do ustalenia na datę wystawienia faktury w oparciu o obowiązujące przepisy. W oparciu o miesięczne częściowe protokoły odbiorów robót budowlanych i kosztorys ofertowy, Wnioskodawca jest w stanie określić ilość, rodzaj i wartość robót budowanych wykonywanych poza bryłą budynku, jak i ilość, rodzaj i wartość robót budowlanych wykonywanych w granicach bryły budynku, w tym związanych w wybudowaniem mieszkań dla zakonników A, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W związku z powyższym, wystawiając fakturę dla A, Wnioskodawca powinien dokonać podziału robót budowlanych wykonanych w danym miesiącu na roboty dotyczące budynku i roboty wykonane poza budynkiem, a ponadto w ramach robót wykonywanych w budynku – na te, które dotyczą mieszkań dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W konsekwencji Wnioskodawca powinien ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane dotyczące mieszkań, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego jako opodatkowane obniżoną stawką podatkową VAT (na datę złożenia wniosku 8%), a pozostałą część robót opodatkować podstawową stawką podatkową VAT (na datę złożenie wniosku 23%).

2017
3
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę czynności.

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego: „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT podpisał umowę na „ Dostawę i montaż urządzeń magazynu zbożowego ”. Umowa określa szczegółowy zakres dostaw specjalistycznych urządzeń w elementach oraz niezbędny montaż tychże urządzeń. Kalkulacja wynagrodzenia w umowie oparta jest na koszcie wytworzenia produktu plus zysk firmy. Faktura wystawiana jest dla Kontrahenta z jedną pozycją – „ Magazyn zbożowy zgodnie z umową z dnia 01.03.2017 r. ”, nie rozdzielono dostaw i montażu w odrębnych pozycjach. Elementem dominującym w umowie jest wartość urządzeń, które składają się na cały magazyn zbożowy. Wartość montażu stanowi około 10-15% wartości sprzedawanych urządzeń. PKWiU dla urządzeń przeważających: 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych; 28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; 28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2017
3
sie

Istota:

Do usług (robót budowlanych) świadczonych w ramach umów zawartych pomiędzy Spółką (będącą developerem) a jej usługodawcami, nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku należnego.

Fragment:

Usługi, o których mowa w treści załącznika nr 14, o którym mowa wyżej, obejmują w szczególności usługi robót budowlanych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Umowy o roboty budowlane reguluje dyspozycja art. 647 i następnych, ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tymi regulacjami, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Dalej, w umowie roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Przywołany wyżej stan prawny definiuje zatem podwykonawcę jako podmiot trzeci świadczący usługi budowlane w ramach procesu budowlanego, jednak na podstawie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) tych robót a tym dalszym wykonawcą (podwykonawcą) tych robót, przy czym usługi te świadczone są na rzecz wykonawcy tych robót nie zaś inwestora tych robót choć za jego zgodą.

2017
26
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług najmu sprzętu wraz z operatorem.

Fragment:

Świadczona usługa polegająca na wynajmie dźwigów z operatorem, sklasyfikowana jest w PKWiU 2008 w grupowaniu 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”, zawartej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (pozycja 48). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pkt 4, a mianowicie czy usługi wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem należy traktować jako podwykonawstwo. Z przepisów nie wynika, jak należy rozumieć działanie w charakterze podwykonawcy, brak jest również definicji tego pojęcia. W związku z powyższym dla prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odwołać się do potocznej definicji zawartej w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą „ podwykonawca ” to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Mając na uwadze powyższą definicję, Wnioskodawca stoi na stanowisko, że przez sam fakt wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem nie może być uznany za podwykonawcę, gdyż nie (pod)wykonuje on żadnych robót budowlanych, a jedynie ze względu na charakter posiadanego sprzętu udostępnia go w celu wykorzystania go przez najemcę zgodnie z jego wolą i przeznaczeniem. W tym miejscu należy zauważyć, że w branży budowalnej usługi wykonywane są na podstawie: umów o roboty budowlane (o której (...)

2017
9
cze

Istota:

Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane przychody z tytułu opodatkowania czynności związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych, pokrywaniem i malowaniem dachów, obróbką blacharską oraz pozostałe roboty dekarskie wykonywane zarówno z materiału własnego, jak również z materiały powierzonego przez klienta?

Fragment:

(...) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje następujące działy PKWiU: Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Zatem, w Sekcji F uwzględnione zostały: budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych (prace ciesielskie, montaż papy, desek, gontu, blachy/blachodachówki) oraz obróbką blacharską (zakładanie oblachowań i rynien).