Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wykonawca robót budowlanych w świetle przedstawionego stanu faktycznego może wystawić korekty faktur sprzedaży stosując stawkę podatku w wysokości 8% zamiast 23%?
Fragment:
W myśl art. 3 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o: budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6), robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7), przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a), remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8). Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „ roboty budowlane ” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „ Uniwersalnym słowniku języka polskiego ” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „ robota ” oznacza „ zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś ”.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych.
Fragment:
Nie podano również jaka część ryczałtu przypada na roboty budowlane związane z wykonaniem lokali mieszkalnych dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego zlokalizowanych w nowym budynku. W umowie nie wskazano jaka stawka podatkowa odnosi się do wykonywanych robót budowlanych pozostawiając to do ustalenia na datę wystawienia faktury w oparciu o obowiązujące przepisy. W oparciu o miesięczne częściowe protokoły odbiorów robót budowlanych i kosztorys ofertowy, Wnioskodawca jest w stanie określić ilość, rodzaj i wartość robót budowanych wykonywanych poza bryłą budynku, jak i ilość, rodzaj i wartość robót budowlanych wykonywanych w granicach bryły budynku, w tym związanych w wybudowaniem mieszkań dla zakonników A, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W związku z powyższym, wystawiając fakturę dla A, Wnioskodawca powinien dokonać podziału robót budowlanych wykonanych w danym miesiącu na roboty dotyczące budynku i roboty wykonane poza budynkiem, a ponadto w ramach robót wykonywanych w budynku – na te, które dotyczą mieszkań dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W konsekwencji Wnioskodawca powinien ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane dotyczące mieszkań, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego jako opodatkowane obniżoną stawką podatkową VAT (na datę złożenia wniosku 8%), a pozostałą część robót opodatkować podstawową stawką podatkową VAT (na datę złożenie wniosku 23%).
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę czynności.
Fragment:
Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego: „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT podpisał umowę na „ Dostawę i montaż urządzeń magazynu zbożowego ”. Umowa określa szczegółowy zakres dostaw specjalistycznych urządzeń w elementach oraz niezbędny montaż tychże urządzeń. Kalkulacja wynagrodzenia w umowie oparta jest na koszcie wytworzenia produktu plus zysk firmy. Faktura wystawiana jest dla Kontrahenta z jedną pozycją – „ Magazyn zbożowy zgodnie z umową z dnia 01.03.2017 r. ”, nie rozdzielono dostaw i montażu w odrębnych pozycjach. Elementem dominującym w umowie jest wartość urządzeń, które składają się na cały magazyn zbożowy. Wartość montażu stanowi około 10-15% wartości sprzedawanych urządzeń. PKWiU dla urządzeń przeważających: 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych; 28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; 28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2017
3
sie

Istota:
Do usług (robót budowlanych) świadczonych w ramach umów zawartych pomiędzy Spółką (będącą developerem) a jej usługodawcami, nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku należnego.
Fragment:
Usługi, o których mowa w treści załącznika nr 14, o którym mowa wyżej, obejmują w szczególności usługi robót budowlanych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Umowy o roboty budowlane reguluje dyspozycja art. 647 i następnych, ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tymi regulacjami, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Dalej, w umowie roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Przywołany wyżej stan prawny definiuje zatem podwykonawcę jako podmiot trzeci świadczący usługi budowlane w ramach procesu budowlanego, jednak na podstawie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) tych robót a tym dalszym wykonawcą (podwykonawcą) tych robót, przy czym usługi te świadczone są na rzecz wykonawcy tych robót nie zaś inwestora tych robót choć za jego zgodą.
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług najmu sprzętu wraz z operatorem.
Fragment:
Świadczona usługa polegająca na wynajmie dźwigów z operatorem, sklasyfikowana jest w PKWiU 2008 w grupowaniu 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”, zawartej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (pozycja 48). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pkt 4, a mianowicie czy usługi wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem należy traktować jako podwykonawstwo. Z przepisów nie wynika, jak należy rozumieć działanie w charakterze podwykonawcy, brak jest również definicji tego pojęcia. W związku z powyższym dla prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odwołać się do potocznej definicji zawartej w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą „ podwykonawca ” to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Mając na uwadze powyższą definicję, Wnioskodawca stoi na stanowisko, że przez sam fakt wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem nie może być uznany za podwykonawcę, gdyż nie (pod)wykonuje on żadnych robót budowlanych, a jedynie ze względu na charakter posiadanego sprzętu udostępnia go w celu wykorzystania go przez najemcę zgodnie z jego wolą i przeznaczeniem. W tym miejscu należy zauważyć, że w branży budowalnej usługi wykonywane są na podstawie: umów o roboty budowlane (o której (...)
2017
26
cze

Istota:
Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane przychody z tytułu opodatkowania czynności związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych, pokrywaniem i malowaniem dachów, obróbką blacharską oraz pozostałe roboty dekarskie wykonywane zarówno z materiału własnego, jak również z materiały powierzonego przez klienta?
Fragment:
(...) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje następujące działy PKWiU: Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Zatem, w Sekcji F uwzględnione zostały: budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych (prace ciesielskie, montaż papy, desek, gontu, blachy/blachodachówki) oraz obróbką blacharską (zakładanie oblachowań i rynien).
2017
9
cze

Istota:
Czy do usług wykonywanych w ramach PKWiU 42.22.2, 43.21.10, 43.99.90.0 Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu 5,5%?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle (...)
2016
16
gru

Istota:
Czy prace budowlane polegające na układaniu kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży z materiału powierzonego przez zamawiającego według jego projektu i na jego zlecenie mogą być objęte 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, (...)
2016
12
cze

Istota:
W zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z transakcją sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową budynków (brak zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT)
Fragment:
Poniesiono nakłady zwiększające wartość inwestycji: roboty budowlane i ekspertyzy - 35% (podatek naliczony VAT został odliczony), wykonanie projektu budowlanego - 13% (podatek naliczony VAT został odliczony), pozostałe nakłady – 3%. Zgodnie z projektem budowlanym na nieruchomości będzie posadowionych 9 budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi. Po wykonaniu prac budowlanych zakres dotychczasowych prac jest następujący: ukończona płyta garażowa (garaż podziemny), wykonane prace budowlane polegające na wzniesieniu konstrukcji 3 budynków do 3 piętra zakończonych stropem, bez stolarki okiennej, bez pokrycia dachem. W 2014 roku Pani Henryka K. wniosła do Spółki komandytowej pod nazwą P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa pod firmą H., w skład którego wchodziło między innymi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie o powierzchni 20 137 m 2 wraz z rozpoczętą budową kompleksu budynków o różnym stopniu zaawansowania robót, które to budynki nie spełniają kryteriów budynków w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spółka stała się następcą prawnym, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
2016
26
kwi

Istota:
Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ww. ustawy, nie definiują pojęcia „ robót budowlanych ”, dlatego zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (jako podwykonawca) w ramach prowadzonej działalności budowlanej uzyskuje przychody ze świadczenia usług w zakresie robót ogólnobudowlanych, które zgodnie z PKWiU z 2008 r., są sklasyfikowane pod symbolami 42.11.20.0 oraz 42.99.12.0, jak również przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami objętymi grupowaniem 41.00.30.0, 41.00.40.0, 43.12.12.0, 43.22.11.0, 43.29.12.0. Zatem, w świetle analizowanych przepisów, przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę a wymienionych we wniosku robót (z ww. zastrzeżeniem dot. wykonywania przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami 42.11. i 42.99), mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki tego ryczałtu.
2016
20
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.