Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
mar

Istota:

W analizowanym przypadku art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy nie będzie miał zastosowania. Zatem skoro nabycie przez Wnioskodawcę usług wykonanych przez Podmiot zainteresowany związane jest z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, to tym samym Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Podmiot zainteresowany w dniu 19 lipca 2017 r. faktury.

Fragment:

Opisane powyżej roboty budowlane stanowią usługi wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu robót budowlanych opisanych w niniejszym wniosku i czy podatnikiem VAT z tego tytułu jest Podmiot zainteresowany, czy też Wnioskodawca? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Podmiot zainteresowany faktury dokumentującej opisane w niniejszym wniosku roboty budowlane? Stanowisko Zainteresowanych: Obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu robót budowlanych opisanych w niniejszym wniosku powstał 3 sierpnia 2017 r. tj. trzydziestego dnia od podpisania przez członków konsorcjum protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 35 - Ustawa zmieniająca 2014) oraz art. 19 ust. 14 w zw. z ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. Podatnikiem z tego tytułu przedmiotowych robót budowlanych jest Podmiot zainteresowany, który wykonał te roboty budowlane, a nie Wnioskodawca, jako ich nabywca, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2017
11
lis

Istota:

Czy wykonawca robót budowlanych w świetle przedstawionego stanu faktycznego może wystawić korekty faktur sprzedaży stosując stawkę podatku w wysokości 8% zamiast 23%?

Fragment:

W myśl art. 3 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o: budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6), robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7), przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a), remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8). Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „ roboty budowlane ” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „ Uniwersalnym słowniku języka polskiego ” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „ robota ” oznacza „ zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś ”.

2017
3
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych.

Fragment:

Nie podano również jaka część ryczałtu przypada na roboty budowlane związane z wykonaniem lokali mieszkalnych dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego zlokalizowanych w nowym budynku. W umowie nie wskazano jaka stawka podatkowa odnosi się do wykonywanych robót budowlanych pozostawiając to do ustalenia na datę wystawienia faktury w oparciu o obowiązujące przepisy. W oparciu o miesięczne częściowe protokoły odbiorów robót budowlanych i kosztorys ofertowy, Wnioskodawca jest w stanie określić ilość, rodzaj i wartość robót budowanych wykonywanych poza bryłą budynku, jak i ilość, rodzaj i wartość robót budowlanych wykonywanych w granicach bryły budynku, w tym związanych w wybudowaniem mieszkań dla zakonników A, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W związku z powyższym, wystawiając fakturę dla A, Wnioskodawca powinien dokonać podziału robót budowlanych wykonanych w danym miesiącu na roboty dotyczące budynku i roboty wykonane poza budynkiem, a ponadto w ramach robót wykonywanych w budynku – na te, które dotyczą mieszkań dla braci, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego. W konsekwencji Wnioskodawca powinien ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane dotyczące mieszkań, jadalni, hallu i pomieszczenia socjalnego jako opodatkowane obniżoną stawką podatkową VAT (na datę złożenia wniosku 8%), a pozostałą część robót opodatkować podstawową stawką podatkową VAT (na datę złożenie wniosku 23%).

2017
3
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę czynności.

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego: „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT podpisał umowę na „ Dostawę i montaż urządzeń magazynu zbożowego ”. Umowa określa szczegółowy zakres dostaw specjalistycznych urządzeń w elementach oraz niezbędny montaż tychże urządzeń. Kalkulacja wynagrodzenia w umowie oparta jest na koszcie wytworzenia produktu plus zysk firmy. Faktura wystawiana jest dla Kontrahenta z jedną pozycją – „ Magazyn zbożowy zgodnie z umową z dnia 01.03.2017 r. ”, nie rozdzielono dostaw i montażu w odrębnych pozycjach. Elementem dominującym w umowie jest wartość urządzeń, które składają się na cały magazyn zbożowy. Wartość montażu stanowi około 10-15% wartości sprzedawanych urządzeń. PKWiU dla urządzeń przeważających: 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych; 28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; 28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2017
3
sie

Istota:

Do usług (robót budowlanych) świadczonych w ramach umów zawartych pomiędzy Spółką (będącą developerem) a jej usługodawcami, nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku należnego.

Fragment:

Usługi, o których mowa w treści załącznika nr 14, o którym mowa wyżej, obejmują w szczególności usługi robót budowlanych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Umowy o roboty budowlane reguluje dyspozycja art. 647 i następnych, ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tymi regulacjami, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Dalej, w umowie roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Przywołany wyżej stan prawny definiuje zatem podwykonawcę jako podmiot trzeci świadczący usługi budowlane w ramach procesu budowlanego, jednak na podstawie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) tych robót a tym dalszym wykonawcą (podwykonawcą) tych robót, przy czym usługi te świadczone są na rzecz wykonawcy tych robót nie zaś inwestora tych robót choć za jego zgodą.

2017
26
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług najmu sprzętu wraz z operatorem.

Fragment:

Świadczona usługa polegająca na wynajmie dźwigów z operatorem, sklasyfikowana jest w PKWiU 2008 w grupowaniu 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”, zawartej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (pozycja 48). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pkt 4, a mianowicie czy usługi wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem należy traktować jako podwykonawstwo. Z przepisów nie wynika, jak należy rozumieć działanie w charakterze podwykonawcy, brak jest również definicji tego pojęcia. W związku z powyższym dla prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odwołać się do potocznej definicji zawartej w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą „ podwykonawca ” to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Mając na uwadze powyższą definicję, Wnioskodawca stoi na stanowisko, że przez sam fakt wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem nie może być uznany za podwykonawcę, gdyż nie (pod)wykonuje on żadnych robót budowlanych, a jedynie ze względu na charakter posiadanego sprzętu udostępnia go w celu wykorzystania go przez najemcę zgodnie z jego wolą i przeznaczeniem. W tym miejscu należy zauważyć, że w branży budowalnej usługi wykonywane są na podstawie: umów o roboty budowlane (o której (...)

2017
9
cze

Istota:

Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane przychody z tytułu opodatkowania czynności związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych, pokrywaniem i malowaniem dachów, obróbką blacharską oraz pozostałe roboty dekarskie wykonywane zarówno z materiału własnego, jak również z materiały powierzonego przez klienta?

Fragment:

(...) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje następujące działy PKWiU: Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Zatem, w Sekcji F uwzględnione zostały: budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z instalowaniem konstrukcji dachowych (prace ciesielskie, montaż papy, desek, gontu, blachy/blachodachówki) oraz obróbką blacharską (zakładanie oblachowań i rynien).

2016
16
gru

Istota:

Czy do usług wykonywanych w ramach PKWiU 42.22.2, 43.21.10, 43.99.90.0 Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu 5,5%?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle (...)

2016
12
cze

Istota:

Czy prace budowlane polegające na układaniu kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży z materiału powierzonego przez zamawiającego według jego projektu i na jego zlecenie mogą być objęte 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, (...)

2016
26
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z transakcją sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową budynków (brak zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT)

Fragment:

Poniesiono nakłady zwiększające wartość inwestycji: roboty budowlane i ekspertyzy - 35% (podatek naliczony VAT został odliczony), wykonanie projektu budowlanego - 13% (podatek naliczony VAT został odliczony), pozostałe nakłady – 3%. Zgodnie z projektem budowlanym na nieruchomości będzie posadowionych 9 budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi. Po wykonaniu prac budowlanych zakres dotychczasowych prac jest następujący: ukończona płyta garażowa (garaż podziemny), wykonane prace budowlane polegające na wzniesieniu konstrukcji 3 budynków do 3 piętra zakończonych stropem, bez stolarki okiennej, bez pokrycia dachem. W 2014 roku Pani Henryka K. wniosła do Spółki komandytowej pod nazwą P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa pod firmą H., w skład którego wchodziło między innymi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie o powierzchni 20 137 m 2 wraz z rozpoczętą budową kompleksu budynków o różnym stopniu zaawansowania robót, które to budynki nie spełniają kryteriów budynków w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spółka stała się następcą prawnym, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.