Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Roboty budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do usług wykonywanych w ramach PKWiU 42.22.2, 43.21.10, 43.99.90.0 Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu 5,5%?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle (...)
2016
16
gru

Istota:
Czy prace budowlane polegające na układaniu kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży z materiału powierzonego przez zamawiającego według jego projektu i na jego zlecenie mogą być objęte 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem przez: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7), obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1), budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, (...)
2016
12
cze

Istota:
W zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z transakcją sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową budynków (brak zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT)
Fragment:
Poniesiono nakłady zwiększające wartość inwestycji: roboty budowlane i ekspertyzy - 35% (podatek naliczony VAT został odliczony), wykonanie projektu budowlanego - 13% (podatek naliczony VAT został odliczony), pozostałe nakłady – 3%. Zgodnie z projektem budowlanym na nieruchomości będzie posadowionych 9 budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi. Po wykonaniu prac budowlanych zakres dotychczasowych prac jest następujący: ukończona płyta garażowa (garaż podziemny), wykonane prace budowlane polegające na wzniesieniu konstrukcji 3 budynków do 3 piętra zakończonych stropem, bez stolarki okiennej, bez pokrycia dachem. W 2014 roku Pani Henryka K. wniosła do Spółki komandytowej pod nazwą P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa pod firmą H., w skład którego wchodziło między innymi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie o powierzchni 20 137 m 2 wraz z rozpoczętą budową kompleksu budynków o różnym stopniu zaawansowania robót, które to budynki nie spełniają kryteriów budynków w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spółka stała się następcą prawnym, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
2016
26
kwi

Istota:
Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Przepisy ww. ustawy, nie definiują pojęcia „ robót budowlanych ”, dlatego zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (jako podwykonawca) w ramach prowadzonej działalności budowlanej uzyskuje przychody ze świadczenia usług w zakresie robót ogólnobudowlanych, które zgodnie z PKWiU z 2008 r., są sklasyfikowane pod symbolami 42.11.20.0 oraz 42.99.12.0, jak również przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami objętymi grupowaniem 41.00.30.0, 41.00.40.0, 43.12.12.0, 43.22.11.0, 43.29.12.0. Zatem, w świetle analizowanych przepisów, przychody uzyskane z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę a wymienionych we wniosku robót (z ww. zastrzeżeniem dot. wykonywania przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami 42.11. i 42.99), mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki tego ryczałtu.
2016
20
mar

Istota:
Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami budowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 5,5%?
Fragment:
(...) robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. lit. a). Przepisy ww. ustawy, nie definiują pojęcia „ robót budowlanych ”, dlatego zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadził działalność usługową polegającą na przeglądzie i naprawach instalacji przesyłowych i p-poż. w zakładach chemicznych oraz dokonuje przeglądów lub napraw instalacji (są to stalowe rury o różnych średnicach, połączenia tych rur, różne zawory, kryzy itp. umiejscowione na tych rurach). Wnioskodawca montuje również nowe zawory oraz wymienia skorodowane odcinki rur, które później maluje. Prace te, jak wyraźnie stwierdza Wnioskodawca we wniosku, sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolem 43.99.90. Mając powyższe na względzie (...)
2016
2
mar

Istota:
Zastosowanie stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... września 2015 r. (data wpływu ... września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu ... września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oraz pracach wykończeniowych, wykonaniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej, elewacji zewnętrznej przy przebudowie tego budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. wykonywania robót budowlanych. Nawiązał współpracę z niepublicznym podmiotem leczniczym, który jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę ... pod numerem księgi ......... Działalność prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z innych powodów niebędącymi w stanie zaspokoić swoich codziennych potrzeb, tj. zakład opiekuńczo-leczniczy.
2016
28
lut

Istota:
Czy przychód z działalności usługowej związanej z robotami ogólnobudowlanymi może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
W załączniku tym, tj. w „ Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ” pod pozycją: 4-wymieniono symbol PKWiU ex 42.1 - Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. 5-wymieniono symbol PKWiU ex 42.21 - Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 8-wymieniono symbol PKWiU ex 42.99 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Przy czym, w Tabeli zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.
2016
4
lut

Istota:
Jaką stawką należy obliczyć podatek dochodowy w przypadku robót budowlanych realizowanych z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę?
Fragment:
Nr 207, poz. 1293 ze zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja F - obiekty budowlane i roboty budowlane - wskazuje, iż obejmuje ona: budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Sekcja ta obejmuje następujące działy wg. PKWiU: PKWiU Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, PKWiU Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, PKWiU Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne, W dziale 43 wskazanej powyżej sekcji F – roboty budowlane specjalistyczne pod symbolem 43.22 wymienione zostały roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; natomiast pod symbolem 43.91 wymienione zostały roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych.
2016
22
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących opisanego we wniosku obiektu budowlanego.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do realizacji robót budowlanych na takim obiekcie budowlanym jak Wnioskodawca opisał wyżej w rubryce 68 stawka podatku od towarów i usług VAT powinna wynosić 23% czy też 8 %... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT od realizacji takich robót jak to opisano w rubryce 68 powinna wynosić 8%. Budynek kotłowni służy ogrzewaniu tylko i wyłącznie lokalom mieszkalnym. Budynek ten jest związany konstrukcyjnie i instalacyjnie z budynkiem mieszkalnym. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie budynek kotłowni jest uzupełnieniem budynku mieszkalnego i jest obiektem budownictwa mieszkaniowego, służy wyłącznie budownictwu mieszkaniowemu. Roboty budowlano - montażowe takich obiektów powinny zatem być opodatkowane stawką 8%, a nie stawką 23% w oparciu o art. 41 ust .12 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, że za przedmiotową usługę / roboty budowlane należny podatek VAT wynosi 8% jak za inne prace na tego typu obiektach / budynkach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2015
21
paź

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych.
Fragment:
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność między innymi w zakresie robót budowlanych. W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego wykonywane przez Spółkę prace są robotami budowlanymi. W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje w szczególności: roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budowli, o których mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, takich jak obiekty liniowe, w tym zwłaszcza linie kolejowe, linie i trakcje elektroenergetyczne, wiadukty, perony, sieci techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych; roboty budowlane, polegające na rozbiórce budowli i budowie nowych budowli, o których mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, takich jak obiekty liniowe, w tym zwłaszcza linie kolejowe, linie i trakcje elektroenergetyczne, wiadukty, perony, sieci techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych. Spółka dokonuje również remontów budowli, o których mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, oraz roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynków, o których mowa w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, a także prace polegające na remoncie budynków, w tym zwłaszcza remoncie instalacji elektroenergetycznych.
2015
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.