Roboty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to roboty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu na współwłasność robotów udojowych.

Fragment:

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że roboty udojowe będą wykorzystywane przez niego wyłącznie do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy fakt, iż Wnioskodawca jest właścicielem robota udojowego wraz z teściem, a stopień procentowy używania w gospodarstwie tych robotów zawarty jest w umowie o wspólnym używaniu przedmiotu operacji (50% wykorzystania w gospodarstwie Zainteresowanego) pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT od robota udojowego w 100%, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu ww. robotów udojowych w 50%? Czy fakt, iż na jednej fakturze VAT która dokumentuje zakup dwóch robotów udojowych, będzie dwóch nabywców (Wnioskodawca jako rolnik który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i teść Zainteresowanego który jest rolnikiem ryczałtowym) pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT od robota udojowego w 100%, czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu ww. robotów udojowych w 50%? (zgodnie z umową o wspólnym używaniu przedmiotu operacji). Zdaniem Wnioskodawcy, zakup robotów udojowych których będzie właścicielem wraz z teściem daje mu prawo do odliczenia kwoty podatku VAT w 50%.

2013
7
lip

Istota:

W którym roku podatkowym Spółka powinna uwzględnić otrzymane od kontrahentów rabaty potransakcyjne?

Fragment:

Wnioskodawca ponosi koszty zakupu przedmiotowych towarów (materiałów budowlanych) lub usług w celu realizacji konkretnych projektów budowlanych na zlecenie klientów w ramach generalnego wykonawstwa Z tego powodu, faktury korygujące dotyczące wydatków bezpośrednio związanych z przychodami powinny być ujmowane dla celów podatkowych z zastosowaniem art. 15 ust. 4, ust. 4b i ust. 4c updop. Zatem w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym, gdy Spółka może ująć w księgach korektę od kontrahentów za otrzymany rabat dopiero po terminie określonym w art. 15 ust. 4b pkt 1 updop, rabat powinien zostać rozliczony w roku następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie, a więc w roku, w którym otrzymano rabat, a nie w roku którego ten rabat dotyczy. Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wspomniany wyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2010 r. sygn. III SA/Wa 2561/10) oraz interpretacjach organów podatkowych (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 września 2012 r., sygn. IPTPB3/423-268/12-2/PM ). Podsumowując, zdaniem Spółki faktury korygujące dotyczące rabatów potransakcyjnych otrzymanych od kontrahentów po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, należy potrącić w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie podatkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2012
28
lis

Istota:

Prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.43 dokonywane w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 związane z wykładaniem podłóg i ścian mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki VAT.

Fragment:

Zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych. Zgodnie z PKWiU grupa 45.4 obejmuje roboty budowlane wykończeniowe. Natomiast pod symbolem PKWiU 45.43 wymienione zostały „ Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian ”. Jak wynika z powyższego, ustawa o VAT, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.

2012
28
lis

Istota:

Prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.42.13-00.00 oraz PKWiU 45.42.12-00.00 dokonywane w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 związane z wykonywaniem stałej zabudowy w lokalach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT.

Fragment:

Zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych. Zgodnie z PKWiU grupa 45.4 obejmuje roboty budowlane wykończeniowe. Natomiast pod symbolem PKWiU 45.42.13-00.00 roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej - w przypadku niemetalowych elementów stolarki budowlanej oraz PKWiU 45.42.12-00.00 roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej - w przypadku metalowych elementów stolarki budowlanej. Jak wynika z powyższego, ustawa o VAT, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

2012
1
cze

Istota:

Stawka podatku właściwa do świadczonych usług w budynkach i lokalach mieszkalnych, stawka podatku właściwa do świadczonych usług w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne, a także uznanie oświadczenia składanego przez klienta za wystarczający sposób potwierdzenia charakteru budynku, w którym prowadzone są prace

Fragment:

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont. Takie też stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 704/05, w którym stwierdził, że „Przez pojęcie „ bieżącej konserwacji ” o jakiej mowa w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu.

2012
3
maj

Istota:

Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usług kominiarskich świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy, pytanie oraz przedstawiony faktyczny Wnioskodawca uważa, że usługi kominiarskie polegające na: remontach, naprawie przewodów kominowych (wykonywanie robót murarskich zabezpieczających pęknięcia przewodów kominowych) - są to roboty budowlane, toteż są one objęte stawką VAT 8%, jeżeli dotyczą obiektów budowlanych. Zgodnie z treścią § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług: stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla: towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2 przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont; przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

2012
6
kwi

Istota:

Czy w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „Przejściowego Świadectwa Płatności”, a w stosunku do pozostałych umów w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu częściowego odbioru robót) ?

Fragment:

W przypadku, gdy do umów zawieranych przez Spółkę nie są inkorporowane Warunki Kontraktowe FIDIC wówczas umowy takie zawierają postanowienie, iż faktury za częściowe wykonanie prac będą wystawiane przez Spółkę po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu częściowego odbioru robót). W obu przypadkach strony zgodnie uznają iż zaistnienie kwoty należnej w stosunku do danego etapu robót jest inicjowane poprzez podpisanie swoistego dokumentu akceptacji czy to poprzez podpisanie przez Inżyniera „ Przejściowego Świadectwa Płatności ” w kontraktach opartych o FIDIC lub poprzez podpisanie przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu częściowego odbioru robót) w drugiej z omawianych grupie przypadków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „ Przejściowego Świadectwa Płatności ”, a w stosunku do pozostałych umów w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu częściowego odbioru robót) ... Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania przychodu z realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych wykonywanych przez Spółkę w ramach kontraktów długoterminowych, do których inkorporowane zostały Warunki Kontraktowe FIDIC będzie dzień wydania przez Inżyniera „ Przejściowego Świadectwa Płatności ”, a w przypadku pozostałych kontraktów dzień zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót.

2011
1
paź

Istota:

Którą ze stawek podatku od towarów i usług należy zastosować dla opodatkowania usługi polegającej na wykonaniu elementów stolarki drewnianej przez Wnioskodawcę, a następnie ich zamontowaniu zgodnie z zawartą umową – czy zastosowanie znajdzie stawka obniżona (8%), czy też konieczne będzie opodatkowanie stawka podstawową (23%), czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe będzie zastosowanie jednej stawki VAT zarówno dla produkcji jak i dla montażu stolarki drewnianej w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę robót budowlano - montażowych.

Fragment:

(...) roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43, roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, sklasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47. Dział 43 obejmuje roboty specjalistyczne, tj.: 43.1 – rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, 43.2 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 43.3 – roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych, 43.9 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych. Tym samym, mając na uwadze Zasady Metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), stwierdzić należy, że jeżeli w ramach budowlanych robót instalacyjnych i montażowych producent montuje lub instaluje dany wyrób budowlany przez siebie wykonany, to taką czynność klasyfikuje się w dziale 43 – tj. roboty budowlane specjalistyczne. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje elementy stolarki drewnianej, które w dalszej kolejności w związku z realizacją zamówień zostają zamontowane w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę robót budowlano – montażowych stolarki otworowej.

2011
1
paź

Istota:

Czy w stosunku do budynków zbiorowego zamieszkania na terenie koszar od dnia 1 stycznia 2011 r. stosować należy stawkę podatku w wysokości 23% przy robotach budowlano-montażowych oraz remontach?

Fragment:

Nr 246, poz. 1649 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy, obniża się do wysokości 8% dla: 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 3. robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Należy wskazać, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), regulującym w sposób tożsamy powyższe kwestie, odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2. Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

2011
1
paź

Istota:

Czyszczenie przyłączy kanalizacyjnych, stanowiące roboty konserwacyjne, w części, w jakiej dotyczą instalacji kanalizacyjnej, znajdującej się w obiektach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, podlega opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%, natomiast w pozostałym zakresie, wg stawki podstawowej w wysokości 23%.

Fragment:

Nr 246, poz. 1649), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla: towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2. Natomiast w myśl § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. Przy czym treść rozporządzenia została zastąpiona z dniem 6 kwietnia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Powyższe przepisy zachowały identyczne brzmienie. Z treści stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe czynności realizowane są poza bryłą budynku (w studni rewizyjnej), jednakże wąż z dyszą czyszczącą zostanie przeciągnięty przez przyłącze do końca rury kanalizacyjnej ułożonej w budynku.