ILPB4/423-189/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem?
2. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim?
3. Czy oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 roku, zgodnie z którym w roku 2010 podatnik wybrał uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2011 r. (data wpływu 07.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości złożonego zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy zaliczek na podatek dochodowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości złożonego zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy zaliczek na podatek dochodowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 16 lutego 2010 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie z dnia 15 lutego 2010 r. o treści:

Zawiadamiamy, że w 2010 r. firma Sp. z o.o. wybiera uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek należny za 2008 r. wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 złożonym 31.03.2009 r. - wynosi 654 542 zł. W związku z tym, należna zaliczka na 2010 r. po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 54 545 zł”.

Podobne oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłaty zaliczek, w określonym roku podatkowym, podatnik składał w urzędzie skarbowym również we wcześniejszych latach - 2007, 2008, 2009.

W oświadczeniu z dnia 15 lutego 2010 r., przed upływem terminu wpłaty pierwszej zaliczki za rok 2011, podatnik wskazał, że formę rozliczeń określoną w cytowanym art. 25 ust. 6 wybiera wyłącznie w roku 2010. Zatem, w oświadczeniu podatnika z dnia 15 lutego 2010 r. zawarta jest rezygnacja ze stosowania uproszczonej formy rozliczeń w roku 2011, zgodnie z art. 25 ust. 7 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taki też był cel złożonego oświadczenia podatnika.

Zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 kwietnia 2011 r., pisma podatnika z dnia 15 lutego 2010 r. nie należy traktować jako oświadczenia obejmującego jeden rok podatkowy. Zgodnie z w/w pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego, podatnik nie dopełnił obowiązku pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek, w związku z powyższym nie ma prawa rozliczać się w 2011 r. na zasadach ogólnych, lecz kontynuuje wybraną w 2010 r. uproszczoną formę wpłat zaliczek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem...
  2. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim...
  3. Czy oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 r., zgodnie z którym w roku 2010 wybrała Ona uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem, w szczególności wraz z oświadczeniem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim.

W ocenie Spółki, w oświadczeniu podatnika z dnia 15 lutego 2010 r. zawarta jest rezygnacja ze stosowania uproszczonej formy rozliczeń w roku 2011, zgodnie z art. 25 ust. 7 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, Spółka jest uprawniona do rozliczeń podatku w roku 2011 na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 25 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

Natomiast, w myśl art. 25 ust. 7a tej ustawy, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Z powyższych przepisów wynika, iż jeśli podatnik zawiadomi urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy, zawiadomienie to dotyczy również lat następnych. Jeżeli podatnik chce zrezygnować z uproszczonej metody w którymś z kolejnych lat powinien w terminie pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Wymogi formalne art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są na tyle jasne i precyzyjne, iż należy stwierdzić, że wskazane zawiadomienie nie jest czynnością, którą należy domniemywać na podstawie innych zdarzeń, lecz musi być ono dokonane rzeczywiście, we wskazanym terminie i formie.

W sytuacji, gdy podatnik nie złoży w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomienia o rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek, będzie zobowiązany do stosowania takiego samego systemu jak w poprzednim roku podatkowym.

Ponadto, należy wskazać, iż cytowane wyżej regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości składania zawiadomień dokładnie określających, w którym roku podatkowym podatnik będzie korzystał z uproszczonej formy wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 16 lutego 2010 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie z dnia 15 lutego 2010 r., z którego wynika, iż w 2010 r. wybrał uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie w przedmiotowym oświadczeniu wskazał również, że formę rozliczeń określoną w cytowanym art. 25 ust. 6 wybiera wyłącznie w roku 2010. Celem złożonego oświadczenia była rezygnacja ze stosowania uproszczonej formy rozliczeń w roku 2011, zgodnie z art. 25 ust. 7 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych nie może być złożone z rocznym wyprzedzeniem, a także jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim. Zatem, oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 r., zgodnie z którym w roku 2010 wybrała Ona uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z zaznaczeniem, iż dotyczy to wyłącznie roku 2010 nie może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych.

Cytowany wyżej przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że, w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłat zaliczek, podatnik złoży pisemne zawiadomienie o tej rezygnacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Powyższa regulacja nie zwalnia z obowiązku zawiadomienia o ww. rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się w tej formie.

Obowiązku tego Wnioskodawca nie spełnił, w związku z czym, nie ma prawa rozliczać się w 2011 r. na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.