P-2-443/31/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje dokonane przed rezygnacją ze zwolnienia w podatku VAT?

P-2-443/31/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. rezygnacja ze zwolnienia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.2006 r. dotyczącego zapytania odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje dokonane przed rezygnacją ze zwolnienia w podatku VAT informuję, że podzielam Pana stanowisko w sprawie.UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 07.2006 r. stanu faktycznego, wynika, że w dniu 12.04.2006 r. dokonał Pan w Urzędzie Miasta ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Biuro Projektowe Marcin Sochal. W dniu 24.04.2006 r. złożył Pan w tut. organie podatkowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.,w którym w poz.29 wskazał Pan 10.05.2006 r. jako datę, od której rezygnuje Pan z prawa do zwolnienia z podatku VAT oraz że pierwszym miesiącem za który zostanie złożona deklaracja VAT-7 będzie miesiąc maj 2006 r.W okresie 12.04.2006 r. 09.05.2006 r. dokonał Pan zakupów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udokumentowanych fakturami VAT . Zdaniem Pana z powyższych faktur przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006 r.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54,poz.535 z 2004 r. ze zm.) w zakresie,w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,podatnikowi,o którym mowa w art.15 ,przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114,art.119ust.4 ,art.120 ust.17 i 19 oraz art.124.Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług-art.86 ust.2 pkt 1 a ww ustawy o podatku VAT.Na podstawie art.86 ust.10 pkt 1 ustawy o podatku VAT ,prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres ,w którym podatnik otrzymał fakturę ,z zastrzeżeniem m.inn. ust.11 zgodnie z którym jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym wyżej ,może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.

Z kolei art.88 ust.4 powołanej ustawy stanowi,że obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do podatników ,którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni ,zgodnie z art.96 (...).Natomiast w myśl art.96 ust.1 ,podmioty ,o których mowa w art.15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art.5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (...). Przy analizie powyższego przepisu za istotny należy uznać ,nie tyle sam moment powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego,co moment powstania możliwości realizacji przez podatnika tego prawa oraz prawa do zwrotu różnicy podatku.Powołane przepisy wskazują na konieczność bycia zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w dniu złożenia deklaracji za okres ,w którym podatnik dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowego towaru.Przy czym,ważnym jest to ,aby rejestracja dokonana została najpóźniej w dniu złożenia deklaracji za ten okres,za który podatnik dokonuje przedmiotowego odliczenia podatku VAT.Wobec tego należy przyjąć ,że przewidziane w cyt.art.88 ust.4 wyłączenie ma zastosowanie tylko wtedy ,gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego(rozumianego jako ostateczny termin złożenia deklaracji ). W związku z powyższymi przepisami w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006 r. może Pan dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w okresie 12.04.2006-09.05.2006 r. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 2 w/w ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
PP/443-3/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

rezygnacja ze zwolnienia
1432/PP/P/440-186/14a/05/KC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.