ITPP2/443-313/09/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej w trakcie roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 2 marca 2009 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą. W dniu 3 marca 2009 r. otrzymał Pan od kontrahenta zaliczkę w wysokości 9.500 zł na poczet uzgodnionych robót. W dniu 9 marca 2009 r. złożył Pan na formularzu VAT-R, zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2009 r. W zgłoszeniu, jako pierwszy miesiąc, za który zostanie złożona deklaracja podano miesiąc kwiecień 2009 r. Dokument potwierdzający zarejestrowanie jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT-5) został wydany w dniu 20 marca 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy pomimo faktu, że rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w marcu 2009 r., Wnioskodawca ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia z dniem 1 kwietnia 2009 r. i być od tego dnia czynnym podankiem w zakresie podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia od dnia 1 kwietnia 2009 r. Artykuł 113 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zezwala na rezygnację ze zwolnienia podatnikom, o których mowa ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Zapis ust. 4 stanowi o tym, że w przypadku o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis ten dot. podatników, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia i być podatnikami podatku od towarów i usług od początku działalności. Taka interpretacja ust. 4 znajduje potwierdzenie w ust. 7 pkt 2 ustawy. Przepis ten zezwala podatnikom rozpoczynającym w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność opodatkowaną, na zastosowanie przepisu ust. 5, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Wobec powyższego, w związku z faktem, iż VAT-R, dot. rezygnacji ze zwolnienia od dnia 1 kwietnia 2009 r. został złożony dnia 9 marca 2009 r., Wnioskodawca ma prawo być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust 1 powołanej ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl ust. 3 tego artykułu, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego" – art. 96 ust. 4.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z ust. 9 cyt. artykułu, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z kolei ust. 4 tego artykułu stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Z brzmienia art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przepis ten reguluje sprawę rezygnacji ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 na dwóch poziomach uszczegółowienia. W pierwszej części ww. przepisu w brzmieniu „podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia”, ustawodawca określił generalną zasadę pozwalającą każdemu podatnikowi zwolnionemu zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W drugiej części przepisu w brzmieniu „z tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5”, ustawodawca wprowadził wyjątek od generalnej zasady, który dotyczy tytko podatników rozpoczynających wykonywanie czynności określonych w art. 5 ww. ustawy w trakcie roku podatkowego, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania tych czynności.

Należy podkreślić, iż obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy dotyczy jednorazowej, niepowtarzalnej sytuacji, tj. pierwszej czynności, którą podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności określonych w art. 5 powołanej ustawy w trakcie roku podatkowego. Jeżeli moment ten minie - w sprawie rezygnacji ze zwolnienia od podatku podatnika zaczyna obowiązywać generalna zasada określona w części pierwszej przepisu, czyli obowiązek zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż składając zgłoszenie rejestracyjne VAT- R Wnioskodawca zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, natomiast rezygnacja ze zwolnienia w przypadku Wnioskodawcy, jako podmiotu kontynuującego działalność, nastąpić mogła najwcześniej od początku miesiąca następującego po zawiadomieniu o rezygnacji ze zwolnienia, zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń