IBPP1/443-160/10/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Rezygnacja ze zwolnienia rolnika ryczałtowego prowadzącego gospodarstwo rolne zakupione wraz z żoną, która prowadzi gospodarstwo odrębne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2010r. (data wpływu 18 lutego 2010r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 kwietnia 2010r. (data wpływu 21 kwietnia 2010r.) i z dnia 12 maja 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2010r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15 kwietnia 2010r. (data wpływu 21 kwietnia 2010r.) i z dnia 12 maja 2010r. będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu z dnia 9 kwietnia 2010r. znak IBPP1/443-160/10/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym. Obecnie, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zainteresowany rezygnacją ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3. Wnioskodawca żyje w związku małżeńskim od 1989r. Posiada z małżonką dwa odrębne gospodarstwa rolne (nadane oddzielne numery dla każdego gospodarstwa). Swoje gospodarstwo Wnioskodawca otrzymał od rodziców w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego. Małżonka swoje gospodarstwo otrzymała od swoich rodziców, ale w trakcie trwania związku małżeńskiego. Ponadto Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali wspólnie zakupu ok. 10 ha gruntu, który wykazywany jest we wszystkich dokumentach typu nakaz płatniczy, wniosek o dopłaty obszarowe łącznie z gospodarstwem Wnioskodawcy.

Ww. gospodarstwa znajdują się w różnych miejscowościach oddalonych od siebie w odległości 15 km oraz posiadają odrębne własne zabudowania (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego składającego się z dwóch członów, tzn. część gospodarstwa Wnioskodawca otrzymał drogą notarialną od swoich rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego, a drugą część zakupił wraz z żoną po ślubie. Ww. gospodarstwo znajduje się w miejscowości, w której mieszka i jest zameldowany Wnioskodawca. Gospodarstwo to ma nadany swój numer identyfikacyjny.

Małżonka Wnioskodawcy mieszka w innej miejscowości i prowadzi tam własne gospodarstwo rolne, które to dostała od swoich rodziców do swojego majątku odrębnego. Wnioskodawca nie jest jego współwłaścicielem.

Gospodarstwo zakupione wspólnie, tj. przez Wnioskodawcę i jego żonę, jest majątkiem wspólnym i znajduje się w obrębie miejscowości, w której mieszka Wnioskodawca. Gospodarstwo to jest wykazywane we wszystkich dokumentach typu nakaz płatniczy, wniosek o dopłaty obszarowe, łącznie z własnym gospodarstwem Wnioskodawcy.

10 hektarowy grunt Wnioskodawca zakupił wraz z żoną do majątku wspólnego i żona figuruje jako nabywca nieruchomości ponieważ nie było innej możliwości zawarcia umowy kupna, dlatego gdyż Wnioskodawca z żoną posiada ustawową wspólność małżeńską.

Żona nie prowadzi gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, nie jest wykazywana we wszystkich dokumentach, o których mowa we wniosku oraz nie jest osobą współprowadzącą gospodarstwo. Gospodarstwo to Wnioskodawca prowadzi samodzielnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może być sam podatnikiem VAT, bez rezygnacji żony, która posiada własne odrębne gospodarstwo rolne niebędące wspólnością majątkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 3, bez rezygnacji żony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy o VAT stanowi, iż przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

  1. dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz
  2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz
  3. prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Z ust. 4 powołanego artykułu wynika, że rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3, obowiązany jest prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 2 tej ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, iż rezygnacja ze zwolnienia może nastąpić jedynie wówczas, gdy rolnik ryczałtowy spełni łącznie następujące warunki: dokona w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł, dokona zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz prowadził ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym. Obecnie, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zainteresowany rezygnacją ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3. Wnioskodawca żyje w związku małżeńskim od 1989r. Posiada z małżonką dwa odrębne gospodarstwa rolne (nadane oddzielne numery dla każdego gospodarstwa). Swoje gospodarstwo Wnioskodawca otrzymał od rodziców w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego. Małżonka swoje gospodarstwo otrzymała od swoich rodziców, ale w trakcie trwania związku małżeńskiego. Ponadto Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali wspólnie zakupu ok. 10 ha gruntu, który wykazywany jest we wszystkich dokumentach typu nakaz płatniczy, wniosek o dopłaty obszarowe łącznie z gospodarstwem Wnioskodawcy.

Ww. gospodarstwa znajdują się w różnych miejscowościach oddalonych od siebie w odległości 15 km oraz posiadają odrębne własne zabudowania (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego składającego się z dwóch członów, tzn. część gospodarstwa Wnioskodawca otrzymał drogą notarialną od swoich rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego, a drugą część zakupił wraz z żoną po ślubie. Ww. gospodarstwo znajduje się w miejscowości, w której mieszka i jest zameldowany Wnioskodawca. Gospodarstwo to ma nadany swój numer identyfikacyjny.

Małżonka Wnioskodawcy mieszka w innej miejscowości i prowadzi tam własne gospodarstwo rolne, które to dostała od swoich rodziców do swojego majątku odrębnego. Wnioskodawca nie jest jego współwłaścicielem.

Gospodarstwo zakupione wspólnie, tj. Wnioskodawcę i jego żonę, jest majątkiem wspólnym i znajduje się w obrębie miejscowości, w której mieszka Wnioskodawca. Gospodarstwo to jest wykazywane we wszystkich dokumentach typu nakaz płatniczy, wniosek o dopłaty obszarowe, łącznie z własnym gospodarstwem Wnioskodawcy.

10 hektarowy grunt Wnioskodawca zakupił wraz z żoną do majątku wspólnego i żona figuruje jako nabywca nieruchomości ponieważ nie było innej możliwości zawarcia umowy kupna, dlatego gdyż Wnioskodawca z żoną posiada ustawową wspólność małżeńską.

Żona nie prowadzi gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, nie jest wykazywana we wszystkich dokumentach, o których mowa we wniosku oraz nie jest osobą współprowadzącą gospodarstwo. Gospodarstwo to Wnioskodawca prowadzi samodzielnie.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego prowadzącego własne gospodarstwo rolne. Wnioskodawca prowadzi bowiem swoje gospodarstwo samodzielnie, we wszelkich dokumentach dotyczących tego gospodarstwa również funkcjonuje samodzielnie. Natomiast małżonka Wnioskodawcy jest wprawdzie współwłaścicielem gruntu, na którym gospodarstwo to jest prowadzone, lecz jedynie ze względu na konieczność zachowania formalnych wymogów dotyczących zakupu nieruchomości gruntowej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, w którym istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Małżonka Wnioskodawcy nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem z tego względu Wnioskodawcę należy traktować odrębnie jako rolnika ryczałtowego oraz podatnika podatku od towarów i usług, który samodzielnie prowadzi rolniczą działalność gospodarczą i samodzielnie może skorzystać ze zwolnienia od podatku bądź zrezygnować z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, przy zachowaniu warunków przewidzianych przepisami ustawy o VAT.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawca będzie mógł samodzielnie zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, że wprawdzie z uwagi na powiązania istniejące pomiędzy Wnioskodawcą a małżonką uwzględniono informacje dotyczące małżonki Wnioskodawcy w niniejszej interpretacji, jednakże należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy Pana jako Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednej osoby fizycznej, a nie dla małżonków. Jeżeli małżonka Wnioskodawcy jest zainteresowana uzyskaniem dla siebie interpretacji indywidualnej, powinna złożyć odrębny wniosek, przedstawić właściwy dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), pytanie oraz własne stanowisko w sprawie, jak również wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.