1401/PV-I/4407/14-113/06/AP | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania art. 113 i art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

1401/PV-I/4407/14-113/06/AP

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rezygnacja ze zwolnienia
  2. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  3. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 99 ust. 1 i ust. 7, art. 113 ust. 1, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia 18 września 2006r. wniesionego przez Pana Janusza B., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z dnia 5 września 2006r., znak 1432/PP/P/440-177/14a/06/GM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21 sierpnia 2006r., Pan Janusz B. zwrócił się o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, iż Strona rozpoczynając w dniu 1 czerwca 2003r. prowadzenie działalności gospodarczej, dokonała rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, z uwagi, że przewidywana wartość sprzedaży przekroczyć miała kwotę uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, faktyczna wartość sprzedaży w 2003r. wyniosła 33 352 zł, w styczniu 2004r.: 3 173,40 zł, natomiast w okresie od 1 lutego do 31 maja 2004r. obrót wyniósł „0” w związku z brakiem zamówień.

Powyższe spowodowało, iż Pan B. począwszy od 1 czerwca 2004r. postanowił skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Strona we wniosku zauważa dodatkowo, iż nigdy nie rezygnowała z takiego zwolnienia.

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania art. 113 i art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W opinii Strony wyrażonej we wniosku, przysługuje mu prawo do zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy za cały okres od 1 czerwca 2004r. Do chwili obecnej. Jak również zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy zwolniony jest On z obowiązku sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany wydał postanowienie w dniu 5 września 2006r., znak 1432/PP/P/440-177/14a/06/GM w którym uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął stanowisko, iż podatnik rozpoczynając działalność i dokonując rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług poprzez złożenie w dniu 30 maja 2003r. do urzędu skarbowego druku VAT-R – zrezygnował ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem w świetle obowiązujących przepisów mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia po upływie 3 lat, tj. od dnia 1 lipca 2006r.

Jednocześnie na podstawie art. 10 ust. 1 uprzednio obowiązującej ustawy o VAT oraz art. 99 ust. 1 obecnej ustawy Wnioskodawca obowiązany był składać deklaracje podatkowe.

Na powyższe rozstrzygniecie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, Strona w dniu 18 września 2006r. za pośrednictwem Urzędu Pocztowego wniosła zażalenie, w którym nie zgadza się ze stanowiskiem organu i wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i wydanie orzeczenia w trybie obowiązującym.

W zażaleniu Strona zarzuca, iż organ podatkowy błędnie zinterpretował przepis art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz przepis art. 14 ust. 2 i 6 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wychodząc z założenia, że Strona rejestrując się w 2003 roku jako podatnik podatku od towarów i usług zrezygnowała z przedmiotowego zwolnienia od podatku. Zdaniem Pana Balickiego w niniejszej sprawie nie zachodzi przypadek z art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. Dodatkowo w piśmie stanowiącym „wypowiedzenie się co do zgromadzonego materiału” Strona podnosi, iż jako podatnik nie spełnił przesłanki wymaganej do zwolnienia, gdyż przewidywał że wartość sprzedaży usług przekroczy limit określony w art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Dokonując analizy stanu faktycznego oraz mających w spawie zastosowanie przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując zażalenie Strony stwierdza co następuje.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatnik rozpoczynając działalność gospodarczą dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT-R złożonym do urzędu skarbowego w dniu 30 maja 2003r. W okresie tym obowiązującą ustawą była ustawa z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Analizując powyższą sytuację organ odwoławczy zwraca uwagę na art. 14 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy w myśl którego podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie 10.000 euro.

Z powyższego przepisu wynika, iż podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku z mocy prawa. Ze zwolnienia tego mogą zrezygnować pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze właściwego urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (art. 14 ust. 2 ustawy).

Konstrukcja powyższa oznacza, że jako zasadę przyjęto, iż każdy rozpoczynający działalność podatnik jest zwolniony od podatku, a chcąc być opodatkowanym musi w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 2 ustawy.

Zwolnienie podmiotowe określone w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług ma charakter dobrowolny. Zatem rozpoczynając działalność Pan B. miał możliwość skorzystania z tej regulacji. Jednak jak wskazuje stan faktyczny składając w urzędzie skarbowym w dniu 30 maja 2003r. druk VAT-R i rejestrując się jako podatnik podatku od towarów i usług dobrowolnie zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia.

Dodatkowo wskazać należy, iż wpływ na decyzję o rezygnacji ze zwolnienia miały również względy ekonomiczne, co wynika z pisma Strony z dnia 21 sierpnia 2006r. stanowiącego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji. Pan B. przewidywał bowiem, iż zleceniodawcy będą wymagali by wykonawca usług był podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe organ odwoławczy nie zgadza się z twierdzeniem Strony, iż przepis art. 14 ust. 6 ustawy nie dotyczy jego sytuacji i potwierdza w tym względzie stanowisko organu I instancji.

Ustosunkowując się do twierdzenia Pana B., iż od dnia 1 czerwca 2004r. do chwili obecnej miał on prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż jest to stanowisko nieprawidłowe.

Mając bowiem na uwadze art. 113 ust. 11 w związku z art. 168 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zdaniem organu odwoławczego skoro Podatnik rozpoczynając działalność w czerwcu 2003r. zrezygnował ze zwolnienia, co zostało wcześniej udowodnione, to mógł ponownie skorzystać z tego zwolnienia po upływie 3 lat licząc od dnia 1 czerwca 2003r., tj. od dnia 1 lipca 2006r.

W konsekwencji powyższego Pan B. zgodnie z art. 10 ust. 1 uprzednio obowiązującej ustawy o VAT oraz art. 99 ust. 1 obecnej ustawy był obowiązany składać deklaracje podatkowe, począwszy od miesiąca czerwca 2003r. przez co najmniej 3 lata, do momentu ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przepis art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ma bowiem zastosowanie dopiero w momencie ponownego skorzystania Strony ze zwolnienia od podatku.

W tym stanie rzeczy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż nie ma podstaw faktycznych ani prawnych do zmiany stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zawartego w postanowieniu z dnia 5 września 2006r. i postanawia jak w sentencji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.