Rezygnacja ze zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezygnacja ze zwolnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

1. Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT i brak zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli opisanych we wniosku,
2. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu przedmiotowej transakcji w przypadku braku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (Opcji A),
3. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu przedmiotowej transakcji w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (Opcji B).

Fragment:

W związku z tak zakreślonym stanem faktycznym, Wnioskodawca przedstawia dwie opcje zdarzeń przyszłych: Opcja A – Wnioskodawca nabywa przedmiotowe nieruchomości nie składa (razem ze sprzedającym) oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT); Opcja B – Wnioskodawca nabywa przedmiotowe nieruchomości i składa (razem ze sprzedającym) oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisana we wniosku transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa (względnie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na gruncie ustawy o VAT i w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Czy w przypadku wyboru Opcji A opisanej we wniosku – brak złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu przedmiotowej transakcji? Czy w przypadku wyboru Opcji B opisanej we wniosku – złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (...)

2017
16
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (z możliwością rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji).

Fragment:

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2012
28
gru

Istota:

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez Zbywcę i Nabywcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Fragment:

Czy w odniesieniu do Nieruchomości, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez Zbywcę i Nabywcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Nieruchomości, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez Zbywcę i Nabywcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. V. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy 1. Brak przesłanek wyłączenia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania VAT W celu rozstrzygnięcia, czy Transakcja zbycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy wspomniana Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2012
29
lut

Istota:

Rezygnacja ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

W opisanej sytuacji, dostawca i nabywca zawarli w dniu 17 lipca 2008 r. umowę przedwstępną sprzedaży w stanie prawnym nie dającym możliwości rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowej transakcji od podatku od towarów i usług. Od dnia 01 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209 poz.1320) wprowadzająca (przez dodanie w art. 43 ust. 10) możliwość rezygnacji ze zwolnienia. Jeżeli umowa przyrzeczona zostanie zawarta w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to jej strony spełniające warunki ustawy z art. 43 ust. 10 pkt 1 i pkt 2, mają prawo do rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz mogą wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części. Ponieważ Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektów wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości, których łączna wartość przekracza 30% ich wartości początkowej spełniony jest warunek (zapisany w art. 2 pkt 14 lit. b) zaistnienia pierwszego zasiedlenia. Po dokonaniu ulepszeń cześć budynków i budowli wynajmowano (zasiedlono) przez okres dłuższy niż 2 lata przed sprzedażą – i w tej części dostawa jest zwolniona od VAT (nie zachodzi warunek wyłączający zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b).

2011
1
wrz

Istota:

Rezygnacja ze zwolnienia rolnika ryczałtowego prowadzącego gospodarstwo rolne zakupione wraz z żoną, która prowadzi gospodarstwo odrębne

Fragment:

(...) rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2010r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15 kwietnia 2010r. (data wpływu 21 kwietnia 2010r.) i z dnia 12 maja 2010r. będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu z dnia 9 kwietnia 2010r. znak IBPP1/443-160/10/AW . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym. Obecnie, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zainteresowany rezygnacją ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3. Wnioskodawca żyje w związku małżeńskim od 1989r. Posiada z małżonką dwa odrębne gospodarstwa rolne (nadane oddzielne numery dla każdego gospodarstwa). Swoje gospodarstwo Wnioskodawca otrzymał od rodziców w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego. Małżonka swoje gospodarstwo otrzymała od swoich rodziców, ale w trakcie trwania związku małżeńskiego.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej w trakcie roku.

Fragment:

Należy podkreślić, iż obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przed wykonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy dotyczy jednorazowej, niepowtarzalnej sytuacji, tj. pierwszej czynności, którą podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności określonych w art. 5 powołanej ustawy w trakcie roku podatkowego. Jeżeli moment ten minie - w sprawie rezygnacji ze zwolnienia od podatku podatnika zaczyna obowiązywać generalna zasada określona w części pierwszej przepisu, czyli obowiązek zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż składając zgłoszenie rejestracyjne VAT- R Wnioskodawca zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, natomiast rezygnacja ze zwolnienia w przypadku Wnioskodawcy, jako podmiotu kontynuującego działalność, nastąpić mogła najwcześniej od początku miesiąca następującego po zawiadomieniu o rezygnacji ze zwolnienia, zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania art. 113 i art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Dodatkowo wskazać należy, iż wpływ na decyzję o rezygnacji ze zwolnienia miały również względy ekonomiczne, co wynika z pisma Strony z dnia 21 sierpnia 2006r. stanowiącego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji. Pan B. przewidywał bowiem, iż zleceniodawcy będą wymagali by wykonawca usług był podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT. Biorąc pod uwagę powyższe organ odwoławczy nie zgadza się z twierdzeniem Strony, iż przepis art. 14 ust. 6 ustawy nie dotyczy jego sytuacji i potwierdza w tym względzie stanowisko organu I instancji. Ustosunkowując się do twierdzenia Pana B., iż od dnia 1 czerwca 2004r. do chwili obecnej miał on prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż jest to stanowisko nieprawidłowe. Mając bowiem na uwadze art. 113 ust. 11 w związku z art. 168 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnikowi, który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego, przysługuje prawo do skorygowania odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej wystawionej przed dniem rezygnacji ze zwolnienia, na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) rezygnacji ze zwolnienia od podatku - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej wystawionej po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a przed dniem rezygnacji ze zwolnienia od podatku. W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym w dniach 14, 24 i 27 grudnia 2007 r., przedstawiono następujący stan faktyczny Jako rolnik ryczałtowy złożył Pan w dniu 10 kwietnia 2007 r. na druku VAT-R zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 96 ust. 3 i ust. 5 pkt 3 zwolnienie przestaje obowiązywać od początku następnego miesiąca po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w związku z czym w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R zaznaczył Pan dzień 1 maja 2007 r. jako datę rezygnacji ze zwolnienia. Pierwsza deklaracja VAT-7 złożona została za miesiąc maj 2007 r. W dniu 13 kwietnia 2007 r. dokonał Pan wpłaty zaliczki na zakup ciągnika rolniczego, przeznaczonego do działalności rolniczej. Tego samego dnia, tj. 13 kwietnia 2007 r., otrzymał Pan fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę zaliczki.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy możliwości rezygnacji z pozostałej do wykorzystania kwoty ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, przed przekroczeniem limitu zwolnienia, przyznanego Spółce na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 maja 1994r., z jednoczesnym zachowaniem prawa do ulgi w części już wykorzystanej.

Fragment:

(...) dalszego, bieżącego weryfikowania stopnia wykorzystania zaniechania poboru podatku w stosunku do limitu otrzymanego w decyzji przyznającej zwolnienie. Tak jak powyżej Spółka wykazała ekonomiczny charakter zwolnienia, tak wymienia ona ten sam czynnik jako skłaniający ku skorzystaniu z możliwości zaprzestania bieżącej weryfikacji stopnia wykorzystania limitu na rzecz ustalenia konkretnej daty rozpoczęcia stosowania zasad ogólnych wynikających z ustawy o CIT. Spółka pragnie zwrócić uwagę na brak zarówno procedur prawnych: (I) wskazujących na obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika podatku dochodowego o ustaleniu przez tego podatnika definitywnej daty rozpoczęcia rozliczania w zakresie CIT na zasadach ogólnych w stanach faktycznych odpowiadających zaprezentowanemu w niniejszym wniosku, jak również (II) regulujących formę takiego powiadomienia. Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, kierując się zasadami rzetelnego i transparentnego prowadzenia w sposób jawny dokumentacji dotyczącej zobowiązań podatkowych, Spółka uważa za niezbędne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o oznaczeniu przez nią przedmiotowej daty.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje dokonane przed rezygnacją ze zwolnienia w podatku VAT?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.2006 r. dotyczącego zapytania odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje dokonane przed rezygnacją ze zwolnienia w podatku VAT informuję, że podzielam Pana stanowisko w sprawie.UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 07.2006 r. stanu faktycznego, wynika, że w dniu 12.04.2006 r. dokonał Pan w Urzędzie Miasta ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Biuro Projektowe Marcin Sochal. W dniu 24.04.2006 r. złożył Pan w tut. organie podatkowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.,w którym w poz.29 wskazał Pan 10.05.2006 r. jako datę, od której rezygnuje Pan z prawa do zwolnienia z podatku VAT oraz że pierwszym miesiącem za który zostanie złożona deklaracja VAT-7 będzie miesiąc maj 2006 r.W okresie 12.04.2006 r. 09.05.2006 r. dokonał Pan zakupów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udokumentowanych fakturami VAT . Zdaniem Pana z powyższych faktur przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006 r. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54,poz.535 z 2004 r. ze zm.) w zakresie,w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,podatnikowi,o (...)