Rezygnacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezygnacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

1. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem?
2. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim?
3. Czy oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 roku, zgodnie z którym w roku 2010 podatnik wybrał uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych?

Fragment:

(...) na poczet podatku dochodowego od osób prawnych nie może być złożone z rocznym wyprzedzeniem, a także jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim. Zatem, oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 r., zgodnie z którym w roku 2010 wybrała Ona uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z zaznaczeniem, iż dotyczy to wyłącznie roku 2010 nie może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych. Cytowany wyżej przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że, w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłat zaliczek, podatnik złoży pisemne zawiadomienie o tej rezygnacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Powyższa regulacja nie zwalnia z obowiązku (...)

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy we wrześniu, drugą dokumentującą notę kredytową w listopadzie (rezygnacja kontrahenta duńskiego z reklamacji)?

Fragment:

(...) kwota netto jest równa kwocie brutto. Faktura i nota kredytowa nie zostały ujęte przez Spółkę I. w deklaracji VAT. Firma I. nie opodatkowała usługi, o której mowa powyżej i nie dokonała korekty podatku w związku ze złożoną notą kredytową. Wątpliwości Podatnika dotyczą następujących kwestii, cyt.: "Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy we wrześniu, drugą dokumentującą notę kredytową w listopadzie (rezygnacja kontrahenta duńskiego z reklamacji)?" Zdaniem Podatnika z uwagi na fakt, iż duński kontrahent zgłosił reklamację, a następnie z niej zrezygnował wystawiając notę kredytową nie ma problemu z rozliczeniem podatku, podatek nie powinien zostać ujęty w deklaracji. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - wzmiankowanej na (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie są zasady ponownego wyboru zwolnienia od podatku VAT po wyrejestrowaniu z rejestru podatników na skutek zaprzestania działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2004 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w interesującej Pana sprawie: 1) Zgodnie z art. 113 ust. 11 oraz art. 168 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 05.04.04 r.), podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 cyt. ustawy. W związku z faktem, iż 31.03.2003 roku dobrowolnie zrezygnował Pan ze zwolnienia (zwolnienie przysługiwało Panu z mocy ustawy) ponowne skorzystanie ze zwolnienia możliwe byłoby dopiero od dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku do których rolnikowi opodatkowanemu na zasadach ogólnych, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT? Naczelnik

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w ust. 3 (rolnik ryczałtowy), którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. Na mocy art. 14. ust. 1 pkt 2 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu (...)