Rezygnacja | Interpretacje podatkowe

Rezygnacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezygnacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem?
2. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim?
3. Czy oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 roku, zgodnie z którym w roku 2010 podatnik wybrał uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych?
Fragment:
(...) na poczet podatku dochodowego od osób prawnych nie może być złożone z rocznym wyprzedzeniem, a także jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim. Zatem, oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 r., zgodnie z którym w roku 2010 wybrała Ona uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z zaznaczeniem, iż dotyczy to wyłącznie roku 2010 nie może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych. Cytowany wyżej przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że, w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłat zaliczek, podatnik złoży pisemne zawiadomienie o tej rezygnacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Powyższa regulacja nie zwalnia z obowiązku (...)
2011
1
paź

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy we wrześniu, drugą dokumentującą notę kredytową w listopadzie (rezygnacja kontrahenta duńskiego z reklamacji)?
Fragment:
(...) kwota netto jest równa kwocie brutto. Faktura i nota kredytowa nie zostały ujęte przez Spółkę I. w deklaracji VAT. Firma I. nie opodatkowała usługi, o której mowa powyżej i nie dokonała korekty podatku w związku ze złożoną notą kredytową. Wątpliwości Podatnika dotyczą następujących kwestii, cyt.: "Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy we wrześniu, drugą dokumentującą notę kredytową w listopadzie (rezygnacja kontrahenta duńskiego z reklamacji)?" Zdaniem Podatnika z uwagi na fakt, iż duński kontrahent zgłosił reklamację, a następnie z niej zrezygnował wystawiając notę kredytową nie ma problemu z rozliczeniem podatku, podatek nie powinien zostać ujęty w deklaracji. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - wzmiankowanej na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jakie są zasady ponownego wyboru zwolnienia od podatku VAT po wyrejestrowaniu z rejestru podatników na skutek zaprzestania działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2004 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w interesującej Pana sprawie: 1) Zgodnie z art. 113 ust. 11 oraz art. 168 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 05.04.04 r.), podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 cyt. ustawy. W związku z faktem, iż 31.03.2003 roku dobrowolnie zrezygnował Pan ze zwolnienia (zwolnienie przysługiwało Panu z mocy ustawy) ponowne skorzystanie ze zwolnienia możliwe byłoby dopiero od dnia (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku do których rolnikowi opodatkowanemu na zasadach ogólnych, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT? Naczelnik
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w ust. 3 (rolnik ryczałtowy), którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. Na mocy art. 14. ust. 1 pkt 2 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rezygnacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.