Rezydent podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezydent podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
mar

Istota:

W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do opodatkowania dochodów generowanych przez polski oddział amerykańskiej spółki LLC, której wspólnikiem jest maltański rezydent podatkowy.

Fragment:

Dochody uzyskiwane przez Spółkę za pośrednictwem jej oddziału utworzonego w Polsce powinny być zatem rozliczone przez Wspólnika, który jest rezydentem podatkowym Malty i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnik będzie zatem podatnikiem podatku dochodowego w Polsce w zakresie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem polskiego oddziału Spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do opodatkowania dochodów generowanych przez polski oddział amerykańskiej spółki LLC, której wspólnikiem jest maltański rezydent podatkowy – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., dalej także: „ updop ”) podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są: osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, podatkowe grupy kapitałowe. Zgodnie z art. 1 ust. 3 updop przepisy ustawy mają również zastosowanie do: spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

2015
1
wrz

Istota:

Czy wypłata przez Fundusz na rzecz G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga) z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla G. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 UPDOP?Czy wypłata przez Fundusz na rzecz G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga) z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla G. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga)?

Fragment:

Czy wypłata przez Fundusz na rzecz G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga) z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla G. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 UPDOP... Czy wypłata przez Fundusz na rzecz G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga) z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla G. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO... Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wypłata przez Fundusz na rzecz G. (w przypadku, gdy G. będzie rezydentem podatkowym Luksemburga) z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla G. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 UPDOP. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2015
8
mar

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Płatnik zobowiązany jest pobrać 20% podatek lub jeśli niemiecki rezydent podatkowy przedstawi Wnioskodawcy certyfikat rezydencji Zainteresowany zobowiązany jest pobrać podatek, który nie przekroczy 5% kwoty brutto odsetek – art. 11 ust. 2 powołanej umowy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat, spełniając tym samym obowiązek nałożony na Zainteresowanego dyspozycją art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy. Stosownie bowiem do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2014
17
lip

Istota:

Gdzie mam płacić podatek czy w Wielkiej Brytanii gdzie pracuję zarobkowo i płacę podatki? Czy w Polsce gdzie lokal ma swoje miejsce?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii i jest tamtejszym rezydentem podatkowym. Wnioskodawca, jako współwłaściciel mieszkania położonego w Polsce, wynajmuje je w ramach najmu prywatnego. Przechodząc na płaszczyznę przepisów polskiego prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z majątku nieruchomego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłem przychodów jest m.in. najem, podnajem, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Powyższe oznacza, iż przychody z najmu mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej lub stanowić odrębne źródło przychodów, kwalifikowane, jako „ najem prywatny ”. Jeśli najem nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą a więc stanowi odrębne źródło przychodów określane jako tzw. „ najem prywatny ”, przychody uzyskiwane z tego źródła mogą być opodatkowane: na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Podkreślić należy, iż wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem.

2013
2
paź

Istota:

Zakres opodatkowania sprzedaży udziałów.

Fragment:

Czy w przypadku sprzedaży posiadanych udziałów, jako rezydent podatkowy Polski, Wnioskodawca będzie miał obowiązek rozliczyć należny podatek z tego tytułu w Polsce w wysokości 19% uzyskanego dochodu pomniejszony o kwotę podatku należnego zapłaconego w Anglii... Czy Wnioskodawca słusznie zakłada, że jeśli zbycie udziałów nastąpi w czasie kiedy Wnioskodawca będzie rezydentem podatkowym Polski, to całkowita kwota podatku od zysków majątkowych (thee capital gains tax) należna do zapłacenia HMRC w Wielkiej Brytanii będzie nie wyższa niż 10% kwoty uzyskanej ze zbycia udziałów nawet, jeśli stawka tego podatku według aktualnego taryfikatora będzie wyższa... Po jakim kursie należy przeliczyć kwotę podatku zapłaconego w funtach szterlingach na kwotę do odliczenia w złotówkach... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 30b ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w przedsiębiorstwie jako rezydent podatkowy Polski powstanie obowiązek zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych w Polsce. Ponieważ udziały dotyczą przedsiębiorstwa niemającego siedziby w Polsce i zostały objęte w momencie kiedy Wnioskodawca był rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii powstanie również obowiązek zapłacenia podatku od zysków majątkowych w Zjednoczonym Królestwie.

2012
22
gru

Istota:

W przypadku uznania na gruncie prawa słowackiego dochodów wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w Spółce za dochód należący do kategorii dochodów, co do których Umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, co w konsekwencji będzie prowadziło do zastosowania art. 27 ust. 9 ustawy o pdof, wspólnik takiej Spółki występujący jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności, będący polskim rezydentem podatkowym będzie mógł skorzystać z odliczenia jakie daje art. 27g ustawy o pdof.

Fragment:

Intencją ustawodawcy do wprowadzenia przepisu art. 27g był więc fakt, aby każdy polski rezydent podatkowy osiągający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody ze źródeł określonych w katalogu art. 27g ust. 1 w państwie z którym Rzeczypospolita Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo w sytuacji której dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunku do tych dochodów nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o pdof), mogli korzystać z odliczenia o którym stanowi art. 27g ustwy o pdof. Podsumowując, w przypadku uznania na gruncie prawa słowackiego dochodów wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w Spółce za dochód należący do kategorii dochodów, co do których Umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, co w konsekwencji będzie prowadziło do zastosowania art. 27 ust. 9 ustawy o pdof, wspólnik takiej Spółki występujący jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności, będący polskim rezydentem podatkowym będzie mógł skorzystać z odliczenia jakie daje art. 27g ustawy o pdof. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
11
gru

Istota:

Obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych na polskiej giełdzie, przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii.

Fragment:

(...) rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych na polskiej giełdzie, przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni po otrzymaniu od Brytyjskich władz podatkowych certyfikatu rezydencji podatkowej złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 05.09.2011 r. Nr IPPB2/415-619/11-2/MK wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez: wskazanie przedmiotu wniosku, tj. czy wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego, przedstawienie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej. sformułowanie pytania (pytań) przyporządkowanego do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie osiągniętego przychodu z tytułu zamiany dokonanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez rezydenta podatkowego Włoch udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce na udziały innej polskiej spółki kapitałowej gdy wartość nominalna zamienianych udziałów będzie równa, będź niższa niż wartość nominalna udziałów otrzymanych w wyniku zamiany bez dopłat i z dopłatami.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 15.07.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania osiągniętego przychodu z tytułu zamiany dokonanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez rezydenta podatkowego Włoch udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce na udziały innej polskiej spółki kapitałowej gdy wartość nominalna zamienianych udziałów będzie równa, będź niższa niż wartość nominalna udziałów otrzymanych w wyniku zamiany bez dopłat i z dopłatami. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest włoskim rezydentem podatkowym, posiada udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością O. Sp. z o.o. Wnioskodawca w dniu 22 grudnia 2005 r. nabył 400 udziałów - 50 zł/udział za gotówkę, w dniu 01 lutego 2007 r. nabył 40 udziałów - 50 zł/udział za gotówkę, gotówka od jednego z udziałowców spółki. W przyszłości Wnioskodawca będzie chciał dokonać zamiany posiadanych udziałów w powyższej spółce na udziały w innych polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 22.09.2010 r. Nr IPPB2/415-640/10-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie: - czy na wartość udziałów polskiej spółki będących przedmiotem zamiany składają się nieruchomości położone w Polsce...

2011
1
lip

Istota:

Czy rezydentura podatkowa wnioskodawcy pozostała na terenie Wielkiej Brytanii w 2005r. i 2006r

Fragment:

Natomiast, art. 3 ust. 2a ustawy stanowi, iż osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ustawy, art. 3 ust. 1 i ust. 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978r., Nr 7 poz. 20) , określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza – z uwzględnieniem postanowień ustępów 2 i 3 tego artykułu - każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona; określenie to nie obejmuje osoby fizycznej, która podlega opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód ze źródeł w nim położonych.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się z całości dochodów uzyskanych w 2008 roku w Polsce, czy jedynie z okresu przepracowanego w Polsce?
2. Czy jako rezydent podatkowy Holandii i osoba posiadająca centrum życia gospodarczego i osobistego w Holandii, może rozliczyć dochód holenderski uzyskany w 2008 roku tylko w Holandii?
3. Czy Wnioskodawczynię dotyczy zasada 183 dni?

Fragment:

Urząd ten uznał, iż jest uważana za rezydenta podatkowego Holandii. Ponadto Wnioskodawczyni stwierdziła, iż w 2008 roku przebywała w Holandii łącznie 209 dni. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż od dnia wyjazdu do Holandii Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W 2008 r. Pani pobyt na terytorium Polski nie przekroczył 183 dni. Posiada Pani status rezydenta podatkowego w Holandii. Ponadto w Holandii znajduje się Pani centrum interesów życiowych i gospodarczych. Zatem dochody uzyskane w tym okresie w Holandii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Winna je Pani rozliczyć za ten okres w holenderskim Urzędzie Skarbowym. Należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.