DD4-033-01764/ZKK/06/985 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy będę podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w 2006 r. i w latach następnych, w których będę przebywał i wykonywał pracę w Belgii?

DD4-033-01764/ZKK/06/985

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Belgia
  2. rezydencja
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 20.08.2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139),


Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Belgii, za nieprawidłowe w części odnoszącej się do 2006 r., zaś za prawidłowe w pozostałym zakresie.


Uzasadnienie


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik jest obywatelem polskim. Do dnia 31.01.2006 r. wykonywał pracę dla polskiej spółki na terytorium Polski (w Poznaniu). Od dnia 01.02.2006 r. został on zatrudniony przez Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należącej do grupy A.S. i przez miesiąc wykonywał pracę w Warszawie z zamiarem podjęcia pracy w Belgii. Następnie od dnia 01.03.2006 r. został zatrudniony bezpośrednio w centrali grupy A.S. w Belgii (z tą datą zawarł również umowę o pracę z belgijskim pracodawcą na czas nieokreślony, a polska umowa o pracę została rozwiązana) i aktualnie wykonuje pracę wyłącznie na terytorium Belgii. Podatnik nie posiada rodziny (żony ani dzieci). Nie jest właścicielem żadnej nieruchomości w Polsce. Od dnia 01.03.2006 r. jego miejsce zamieszkania znajduje się w Belgii. Aktualnie Podatnik kończy zdobywanie uprawnień biegłego rewidenta w Polsce, z których jednak nie będzie korzystał w Polsce – są one wymagane w jego pracy zagranicą. Ponadto Podatnik kończy również zdobywanie międzynarodowych uprawnień biegłego rewidenta ACCA. W chwili obecnej nie planuje on powrotu do Polski, a jego intencją jest długoterminowy pobyt poza terytorium Polski oraz wykonywanie pracy w Belgii.


Podatnik stawia pytanie, czy będzie on podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w 2006 r. oraz w kolejnych latach, w których będzie przebywał i wykonywał pracę poza granicami Polski. Zdaniem Podatnika w 2006 r. oraz w latach kolejnych powinien on podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono co następuje:


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).


Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


W myśl art. 4a ww. ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.


Stosownie do art. 4 ust. 1 polsko-belgijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.


Rozstrzygające znaczenie w kwestii opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium danego państwa ma zatem ustalenie miejsca zamieszkania Podatnika.


W przepisach polskiego prawa podatkowego pojęcie „miejsca zamieszkania” w 2006 r. nie było zdefiniowane. Definicja miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w określonej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli danej osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.


Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż od dnia wyjazdu do Belgii Podatnik posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Belgii. W państwie tym Podatnik mieszka z zamiarem stałego pobytu i pracuje.


Oznacza to, iż od dnia wyjazdu do Belgii Podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Natomiast do dnia wyjazdu, Podatnik podlegał opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskanych dochodów, na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu zmiana art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2a oraz art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.