DD4-033-01491/ZKK/06/440 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w Polsce w latach 1985-2006 podlegałem ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

DD4-033-01491/ZKK/06/440

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Niemcy
  2. rezydencja
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 18.12.1972 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163 z późn. zm.) oraz umowy z dnia 14.05.2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90),


Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w okresie VI 1985 – V 2006.


Uzasadnienie


Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik opuścił Polskę w 1985 r., wyjeżdżając na pobyt stały do Niemiec. W celu otrzymania paszportu musiał zdać dowód osobisty oraz książeczkę wojskową. Został wykreślony z ewidencji WKU. Uzyskał zaświadczenia z urzędów skarbowego i lokalowego o dokonanych rozliczeniach. W Niemczech uzyskał paszport konsularny. Od 1986 r. pracował w Niemczech jako pracownik najemny, a od 1988 r. na zasadzie samozatrudnienia. W 1992 r. równolegle rozpoczął pracę jako dyrektor innej firmy również zarejestrowanej w Niemczech.


W 1992 r. Podatnik nabył w Polsce działkę, na której został wybudowany dom. W 1996 r. kupił, zaś w 2003 r., sprzedał akcje jednej z polskich firm nienotowanych na GPW. Od transakcji tej uiścił podatek jako osoba zagraniczna.


W 2000 r. Podatnik przeniósł centrum swojego życia zawodowego i finansowego do Republiki Malty. W kraju tym mieszkał i pracował do końca 2005 r.


W 2006 r. Podatnik przyjechał do Polski – zameldował się, wystąpił o polski dowód osobisty, polskie prawo jazdy, zgłosił miejsce stałego zamieszkania na druku NIP w Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Powrót do Polski jest związany z chęcią prowadzenia handlu przez Podatnika z państwami dawnego ZSRR. Wybór miasta Lublina wiąże się z faktem, iż leży kilkadziesiąt kilometrów od Ukrainy, które to państwo pozostaje najbardziej w kręgu handlowych zainteresowań Podatnika.


Podatnik stwierdza, iż jest osobą samotną i nie posiada dzieci. Kiedy był żonaty, jego żona mieszkała w Niemczech. Obecnie jego rodzina (matka, brat, bratankowie) mieszkają w Niemczech.


Podatnik podkreśla, iż między rokiem 1985 a 2006:

<
  • nie pracował ani jednego dnia w Polsce,
  • nie podlegał pod polski system ubezpieczeń,
  • nie posiadał polskiego dowodu osobistego, prawa jazdy,
  • nie był w Polsce zameldowany,
  • nie miał i nie ma żadnej bliskiej rodziny w Polsce,
  • nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, nie należał do żadnych organizacji politycznych, społecznych.


Podatnik zadaje pytanie, czy słusznie uważa, iż w latach VI 1985 r. – V 2006 r. nie był on polskim rezydentem podatkowym, tj. podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP?


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Minister Finansów zważył, co następuje.


Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147 z późn. zm.), która to ustawa utraciła swą moc z dniem 1 stycznia 1992 r., osoby fizyczne, jeżeli nie miały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu w rozumieniu art. 2, podlegały obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


Stosownie zaś do treści art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


Przepis art. 4a tej ustawy stanowi, iż wymieniony wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 18.12.1972 r., wyrażenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która według prawa tego państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona.


Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14.05.2003 r., określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.


Z powyższego wynika, iż pod rządami powołanych wyżej ustaw podatkowych oraz umów, rozstrzygające znaczenie ma ustalenie miejsca zamieszkania podatnika. W przepisach polskiego prawa podatkowego, obowiązujących do dnia 31.12.2006 r., pojęcie „miejsca zamieszkania” nie zostało zdefiniowane. Jak stanowi art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa lub nie w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w danej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.


Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż od momentu wyjazdu z Polski w 1985 r. do momentu powrotu do Polski w 2006 r. z zamiarem stałego tu pobytu, Podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.


Powyższe oznacza, iż we wskazanym powyżej okresie, Podatnik podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym oraz z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.