Rezerwy na wierzytelności nieściągalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy na wierzytelności nieściągalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1.potwierdzenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na kredyt stracony, którego nieściągalność została uprawdopodobniona,
2.potwierdzenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na kredyt stracony, którego nieściągalność nie została uprawdopodobniona,
3.potwierdzenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieściągalnych wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 28.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.potwierdzenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na kredyt stracony, którego nieściągalność została uprawdopodobniona,2.potwierdzenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na kredyt stracony, którego nieściągalność nie została uprawdopodobniona,3.potwierdzenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieściągalnych wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: znać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w każdym przypadku , gdy wystąpią przesłanki mające wpływ na rozwiązanie rezerw ( uznanie należności za nieściągalną, umorzenie, przedawnienie należności) spółka przejmująca powinna zaliczyć rozwiązane rezerwy do przychodów w części, w której spółka przejmowana zaliczyła je w koszty uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) W dniu 28.11.2000r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o połączeniu "R"S.A. ze Spółką "K" ( Akt Notarialny Rep. A Nr ..) poprzez przeniesienie na "R"całego majątku "K"S.A. bez wyłączenia czegokolwiek w zamian za akcje "R" S.A. na następujących warunkach:1. W wyniku przeniesienia własności całego majątku "K" S.A. na "R"S.A. kapitał akcyjny "R"S.A powiększony zostanie o kwotę 2.227.450 zł. (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł.)2. "R" S.A. jako Spółka przejmująca w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności majątku "K" S.A. przyzna akcjonariuszom "K" S.A. Spółki przejętej 44.549 akcji imiennych zwykłych serii E "R" S.A. o wartości nominalnej po 50 zł. każda.3. Połączenie "K"S.A. i "R" S.A. dokonane zostanie na podstawie bilansów sporządzonych przez obie spółki na dzień 31.10.2000r. W dniu 09.10.2001r. XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zwiększyć koszty uzyskania przychodów w 2005 r. o wartość nieodzyskanej należności z tytułu sprzedaży towaru?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust 1 pkt 21 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 2.12.2005 r., uzupełnionego w dniu 29.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. o wartość nieodzyskanej należności z tytułu sprzedaży towaru - postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku tzn. nie można zaliczyć należności uznanej za nieściągalną do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. W dniu 5.12.2005 r. do tut. organu podatkowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Moment zaliczenia rezerw utworzonych na pokrycie wymagalnych, a nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 17.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do momentu zaliczenia rezerw utworzonych na pokrycie wymagalnych, a nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanowiska wynika, że Bank tworzy rezerwy na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek i gwarancji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 w związku z art. 16 ust. 2a ustawy dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Bank ma prawo zaliczenia do kosztów (...)

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X Bank SA z na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 14 października 2005 r. Nr PSUS/PB-R I-PDP/423/189/P/05/MD stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym ( 2005 r.) roku podatkowym niektórych rezerw celowych utworzonych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek i nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poprzednich latach podatkowych- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji i uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Bank zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwę na nieściągalne wierzytelności?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakwie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.11.2005 r. Nr PDP/423-15/05, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zmienia z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 09.09.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: W 1998 r. ... S.A. w upadłości (...) utworzyła rezerwę na należności Spółki, która została postawiona w stan upadłości 22.07.1996 r., rezerwa ta nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie utworzenia. W lipcu 2005 r. "..." (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość rezerw celowych–utworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek i gwarancji, których nieściągalność została uprawdopodobniona –można zaliczyć do k.u.p. tylko w roku podatkowym w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, czy także w następnych latach podatkowych tj. do czasu jej przedawnienia?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Nr FPP/BC/1871/2004 z dn. 29.11.2004 r. (wpływ do Urzędu 01.12.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Bank zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy wartość rezerw celowych – utworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek i gwarancji, których nieściągalność została uprawdopodobniona – może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w roku podatkowym w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, czy również w następnych latach podatkowych tj. do czasu przedawnienia wierzytelności? Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania (...)

2011
1
lut

Istota:

Bank zwraca się z prośbą o interpretację nowo wprowadzonego przepisu art. 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, pojęcie „rozwiązania rezerwy”, którym posługuje się ustawodawca w art. 38a ust. 2 w/w ustawy oraz o Funduszu Poręczeń Unijnych.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Nr DPd/Dyr./1163/2004 z dn. 08.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 08.07.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. PYTANIE I Bank zwraca się z prośbą o interpretację nowowprowadzonego przepisu art. 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.). ODPOWIEDŹ: Powyższy artykuł został wprowadzony art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262). Zgodnie z powołanym wyżej art. 38a - zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalają Bankowi na pomniejszenie w latach 2007-2009 podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę równą odpowiednio: 1) za 2007 r. -20% 2) za 2008 r. -40% 3) za 2009 r. -40% -kwoty 8 % łącznej wartości rezerw celowych utworzonych z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. rezerwę na wierzytelność firmy X? Rezerwę tę rozwiązano w 2000 r., co zostało zakwestionowane w trakcie kontroli (IX, X/2002) i postępowania podatkowego. Dn.25.11.2002 r. (w trakcie postępowania)uzys-kano zaświadczenie o wykreśleniu firmy X z ewidencji działalności gospod. od 04.09.2001 r.

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu w dniu 1 marca br.), uzupełnione następnie wnioskiem przekazanym w dniu 7 kwietnia 2004 roku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rozwiązanej w 2000 roku rezerwy na wierzytelność firmy X. Pismem z dnia 27 lutego Spółka zwróciła się, w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z zapytaniem, “czy ustalając zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2003 Sp. z o. o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu rozwiązaną w roku 2000 rezerwę na wierzytelności firmy X, która Decyzją wydaną dnia 00.00.2003 przez Urząd Skarbowy.... nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w świetle (...)